Świadczenia pracownicze finansowane z ZFŚS - wyjaśnienie MF

Interpelacja nr 49 do ministra finansów w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ulg w podatku dochodowym od świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Szanowny Panie Ministrze! Podczas spotkań, jakie regularnie odbywam z pracodawcami, przekazano mi wątpliwości, które rodzą się w praktyce wykonywania przez pracodawców funkcji socjalnej. Wątpliwości te dotyczą zastosowania ulg w podatku dochodowym od świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jeśli chodzi o pracowników, to kluczowy jest przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dochodowego ˝wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł˝. Z uregulowania tego wynika zatem, że jeśli chodzi o świadczenia socjalne wypłacane (finansowane) ze środków ZFŚS, możliwość skorzystania z przewidzianego cytowanym przepisem zwolnienia istnieje wówczas, gdy: po pierwsze, świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, po drugie, są w całości sfinansowane ze środków ZFSŚ, po trzecie, otrzymywane są w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, po czwarte, ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł; istotne jest przy tym, że wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Gdy zaś chodzi o emerytów i rencistów, to przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia otrzymywane przez nich w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Od dnia 4 kwietnia 2011 r. obowiązuje również art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego zwolnione od tego podatku są „świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są również tzw. zapomogi losowe, czyli - zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego przepisu - zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Istotne zwolnienie określone jest w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy. W myśl tego przepisu wolne od podatku są - niezależnie od ich wysokości - dopłaty z ZFŚS do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18.

Powyższe przepisy, choć na pierwszy rzut oka zdają się być dookreślone, to jednak rodzą wątpliwości w praktyce ich stosowania. Mając to na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy udział pracownika w imprezie kulturalno-oświatowej, organizowanej przez pracodawcę, należy traktować jako uzyskanie przez pracownika przychodu w wysokości proporcjonalnej do kosztów poniesionych przez pracodawcę na organizację imprezy i liczby pracowników uczestniczących w imprezie (a w konsekwencji przychód ten należy opodatkować), czy też impreza taka jest usługą pracodawcy w ramach wykonywania przez niego funkcji socjalnej i środki wypłacone przez niego z tego tytułu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlegają opodatkowaniu?

2. Czy użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 67 sformułowanie ˝sfinansowanie w całości˝ oznacza, że ulga do 380 zł nie przysługuje przy świadczeniach polegających na dofinansowaniu np. kosztów wycieczki zakładowej (fundusz dofinansowuje 80% kosztów wycieczki, a pracownik sam finansuje 20%), a przysługuje wyłącznie przy świadczeniach polegających na sfinansowaniu tej wycieczki w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

3. Z jakich źródeł finansowany jest podatek dochodowy od świadczeń socjalnych? Przykładowo pracownik otrzymuje pomoc świąteczną w wysokości 1000 zł - czy jest to kwota brutto, z której pracodawca potrąca należny podatek i odprowadza go do urzędu skarbowego, czy też jest to kwota netto w całości wypłacana pracownikowi z ZFŚS, a dopiero pracownik odprowadza należny podatek?

4. Czy w sytuacji,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »