Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.12.2011

Usługi cateringowe a prawo do odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty (lub zwrotu różnicy) podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usług cateringowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 26 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usług cateringowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usług cateringowych.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) o kwestie związane z reprezentacją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 4 lipca 1993 r. i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z tytułu wielu czynności dokonywanych w ramach swojej działalności, w szczególności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Wnioskodawca nabywa usługi cateringowe dokumentowane fakturami VAT, które mają związek z działalnością gospodarczą oraz dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem tych usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty (lub zwrotu różnicy) podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usług cateringowych...
Zdaniem Wnioskodawcy, z dniem 1 stycznia 2011 r. uchylony został art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w świetle którego usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej identyfikowane były za pomocą tych klasyfikacji. Ponadto do ww. ustawy wprowadzony został art. 5a, zgodnie z którym towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
Z kolei na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty (lub zwrotu różnicy) podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2011 r. przysługiwało prawo do odliczania podatku VAT od usług cateringowych. Wynikało to z faktu, iż usługi cateringowe były zaliczane do grupowania 55.52 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, dalej: PKWiU, podczas gdy usługi gastronomiczne sklasyfikowane zostały w odrębnym grupowaniu PKWiU - 55.3. W obecnym stanie prawnym stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Mając na uwadze brzmienie wskazanego przepisu należy stwierdzić, iż odliczenie podatku VAT naliczonego przy nabyciu usług cateringowych jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy usługi te zostaną uznane za odrębne od usług gastronomicznych.
Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług cateringowych ani usług gastronomicznych. W związku z tym należy odwołać się do językowej wykładni tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego gastronomia to działalność produkcyjno - usługowa, obejmująca prowadzenie restauracji, barów itp. albo sztuka przyrządzania potraw. Natomiast przez catering należy rozumieć usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć.
W świetle powyższego, zdaniem Spółki należy uznać, że usługa cateringowa nie jest tożsama z usługą gastronomiczną. Istotnym elementem usługi gastronomicznej, oprócz przygotowywania i sprzedaży potraw, jest bowiem ich serwowanie w przeznaczonym do tego celu lokalu (restauracji, barze itp.), z czym wiąże się szereg czynności dodatkowych związanych z podaniem posiłku, takich jak obsługa gości przez kelnerów, utrzymanie lokalu w czystości, zapewnienie miejsc przeznaczonych do spożycia oferowanych potraw itd. Dla usługi cateringowej prowadzenie lokalu gastronomicznego nie jest niezbędne - gotowe potrawy nie są podawane w lokalu świadczącym usługę, lecz dostarczane do klienta na jego zamówienie.
W dalszej kolejności Wnioskodawca wskazał:
1. Brzmienie art. 88 ust 1 pkt 4 lit. b - aspekty funkcjonalne
Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku od towarów i usług obniżeniu kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Treść wskazanego przepisu może sugerować, że ustawodawca posługuje się pojęciem usług gastronomicznych w szerokim ujęciu, obejmując jego zakresem każdą sprzedaż gotowych posiłków. Zdaniem Spółki, choć sprzedaż gotowych posiłków jest komponentem zarówno usług cateringu, jak i usług gastronomicznych, nie znaczy to, iż catering zawiera się w pojęciu usług gastronomicznych. Poza tym należy zauważyć, iż w przypadku serwowania gotowych posiłków w samolotach, pociągach, na statkach etc., czego w głównej mierze dotyczy art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, środki transportu stanowią znajdujący się w gestii podmiotu serwującego posiłki „obiekt”, który w chwili serwowania posiłków pełni także rolę obiektu „gastronomicznego”. Funkcji transportowej obiektu towarzyszy więc, choćby w sposób krótkotrwały, funkcja gastronomiczna. Dlatego funkcjonalnie sytuacja ta jest znacznie bliższa typowej usłudze gastronomicznej świadczonej w restauracji, niż usłudze cateringowej polegającej na serwowaniu posiłków w obiektach znajdujących się w gestii osób trzecich. W tym stanie rzeczy, art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług nie uzasadnia, zdaniem Spółki, uznania cateringu jako rodzaju usługi gastronomicznej.
2. Usługi cateringowe w PKWiU
W ocenie Wnioskodawcy jakkolwiek Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm., dalej PKWiU) utraciła wiążący charakter dla identyfikacji towarów i usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, to jednak nie ma przeszkód, aby pomocniczo posługiwać się nią w tym celu. Do dnia 1 stycznia 2011 r. usługi gastronomiczne i usługi cateringowe ujęte były jako osobne grupowania w ramach działu „Usługi hoteli i restauracji” (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – Dz. U. Nr 42, poz. 264; Stare PKWiU). W obecnie obowiązującej PKWiU w dziale 56 - „Usługi związane z wyżywieniem” w grupie 56.1 zostały ujęte „Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych”, natomiast catering ujęty został pod odrębną klasę 56.21 („Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych ”) jako część grupy 56.2 - „Usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałe usługi gastronomiczne”. Należy zaznaczyć, że „Pozostałe usługi gastronomiczne” stanowią odrębną od cateringu klasę - 56.29.


Mimo, iż usługi gastronomiczne i cateringowe ujęto w ramach jednego działu PKWiU to zostały one zakwalifikowane do odrębnego grupowania, co przedstawia poniższy wyciąg z PKWiU:

 • 56 - Usługi związane z wyżywieniem,
 • 56.1 - Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych,
 • 56.2 - Usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałe usługi gastronomiczne,
 • 56.21 - Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • 56.21.1 - Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • 56.29 - Pozostałe usługi gastronomiczne,
 • 56.29.1 - Usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,
 • 56.29.2 - Usługi stołówkowe,
 • 56.3 - Usługi przygotowywania i podawania napojów.

Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby intencją prawodawcy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług było uznanie wszystkich pozycji działu 56 za usługi gastronomiczne, to taką właśnie nazwę (tj. usługi gastronomiczne) nosiłby ten dział.
Ponadto, sekcja I PKWiU, do której należy dział 56 - „Usługi związane z wyżywieniem”, obejmuje m.in.:

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »