Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.09.2011

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w cenie nabycia nieruchomości oraz możliwych innych wydatków związanych z przystosowaniem nieruchomości dla potrzeb przyszłej działalności, udokumentowanych fakturami VAT, dokonanych przed datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, stanowiących koszty planowanej działalności gospodarczej? Czy Wnioskodawca prawidłowo zamierza dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług złożonej za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej oraz uzyskał status podatnika VAT czynnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 22 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów jest:

- prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT otrzymanych przez Wnioskodawcę przed rejestracją jako podatnika VAT czynnego,
- nieprawidłowe - w zakresie dokonania rozliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT przed rejestracją jako podatnik VAT czynny w deklaracji podatkowej.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT otrzymanych przez Wnioskodawcę przed rejestracją jako podatnika VAT czynnego oraz w zakresie dokonania rozliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT przed rejestracją jako podatnik VAT czynny w deklaracji podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z małżonką aktem notarialnym z dnia X 2011 roku nr X, nabył odrębną własność lokalu mieszkalnego z którym związany jest udział ułamkowy w nieruchomości wspólnej.

Zainteresowany zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. 10. 220. 1447 ze zm.), rozważa podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą z dniem złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej byłby wynajem wskazanej na wstępie nieruchomości (lokalu mieszkalnego) w tym celu, za zgodą małżonki, Wnioskodawca wniesie przedmiotową nieruchomość do prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie będzie on użytkował wymieniony budynek wyłącznie do opisanej działalności.

Wraz z uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dokona on rejestracji na potrzeby podatku od wartości dodanej, składając zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R, w którym zrezygnuje ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o VAT.

Wnioskodawca przed planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej i przed uzyskaniem statusu czynnego podatnika VAT, poniósł koszty związane z nabyciem nieruchomości (m.in. koszty aktu notarialnego). Po dokonaniu obowiązków rejestracyjnych związanych z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej oraz związanych z uzyskaniem statusu podatnika VAT czynnego, przewiduje on możliwość ponoszenia nakładów na przedmiotową nieruchomość przed wystąpieniem pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem VAT (przychodu z najmu).

Zainteresowany rozważa, po uzyskaniu statusu podatnika VAT czynnego, skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT wystawionych na jego rzecz i otrzymanych przed dokonaniem rejestracji dla celów VAT oraz zawartego w cenie nabycia nieruchomości związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz możliwych innych wydatków związanych z przystosowaniem nieruchomości dla potrzeb przyszłej działalności, udokumentowanych fakturami VAT, dokonanych przed datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, stanowiących koszty planowanej działalności gospodarczej (art. 86 ust. 1 ustawy VAT)?
2. Czy Zainteresowany prawidłowo zamierza dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług złożonej za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej oraz uzyskał status podatnika VAT czynnego?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków, stanowiących koszty przyszłej działalności gospodarczej, dokonywanych przed datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, przysługiwać mu będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz w cenie nabycia towarów i usług związanych z przystosowaniem nieruchomości dla potrzeb przyszłej działalności, udokumentowany fakturami zakupu towarów i usług.

Zakupy te zostaną bowiem dokonane w celu realizacji inwestycji, służącej do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego, w ocenie Zainteresowanego, na postawione pytanie pierwsze należy odpowiedzieć w całości twierdząco.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przepis ten określa zatem podstawowe uprawnienia podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Z kolei, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego co do zasady stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z zastrzeżeniem kolejnych ust. powołanego przepisu.

Jednocześnie, przepisy art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, wskazują terminy, w jakich podatnik może skorzystać z uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie bowiem z treścią art. 86 ust. 10 pkt 1, prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, na postawie art. 96 ustawy. Z kolei przepis art. 96 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że zgłoszenie rejestracyjne podatnik powinien złożyć naczelnikowi urzędu przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy). Rejestracja następuje zatem w momencie zgłoszenia rejestracyjnego, tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z tym momentem, w ocenie Wnioskodawcy podmiot uzyskuje formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług. Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, żaden przepis prawa nie wyklucza, aby podatnik dokonał zgłoszenia z datą wsteczną, wskazując w zgłoszeniu do VAT wcześniejszą datę rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych niż data złożenia zgłoszenia.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie zauważyć, iż z treści art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupu. Podatnik, co do zasady, nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować zobowiązany jest uzyskać status podatnika VAT czynnego. Prawo to podatnik może jednak zrealizować dopiero w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku od towarów i usług w obowiązującym do jej złożenia terminie. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowa zasada wspólnego systemu VAT jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Dlatego też w ocenie Zainteresowanego, wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływające na neutralność tego podatku mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż ustawa o VAT nie pozbawia go prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej (przy sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »