Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.09.2011

Konsekwencje przekroczenia limitu przychodów a prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pytanie podatnika: Czy fakt, że suma przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie (równowartość 1.200.000,00 euro) powoduje utratę prawa wyboru formy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Po 106/11 – stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 4 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 24 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji przekroczenia limitu przychodu, o którym mowa w ustawie o rachunkowości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji przekroczenia limitu przychodu, o którym mowa w ustawie o rachunkowości.
Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 i art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 9 marca 2010 r. nr ILPB1/415-27/10-2/AGr wezwano Zainteresowanego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.
Wezwanie skutecznie doręczono 17 marca 2010 r., natomiast w dniu 24 marca 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zainteresowany rozpoczęciem prowadzenia działalności rolniczej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej wraz ze swoją żoną (bez zawiązywania spółki cywilnej, czy spółki prawa handlowego). W ich związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. Do działalności tej wykorzystywane byłyby przedmioty majątkowe i inne prawa majątkowe należące do majątku wspólnego. W ramach tej działalności Zainteresowany wraz z żoną zamierza skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług dla rolników ryczałtowych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast dochód z działalności dotyczącej działów specjalnych produkcji rolnej byłby ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych, stosownie do art. 24 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie byłyby w związku z tym prowadzone księgi rachunkowe.
W składanych deklaracjach PIT-6 oraz innych zeznaniach i oświadczeniach związanych z rozliczeniem podatku dochodowego z tytułu działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej wykazywane byłoby jej prowadzenie przez Wnioskodawcę oraz jego żonę. Także w fakturach VAT RR, dokumentujących nabycie od Zainteresowanego i jego żony produktów rolnych w trybie określonym w art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług, jako ich dostawcy wykazywani byliby oboje razem.
Zgodnie z szacunkami, łączna suma przychodów netto Wnioskodawcy i jego żony ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej, w pierwszym roku obrotowym, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie ustawy o rachunkowości (równowartość 1.200.000,00 euro).
Wnioskodawca wyjaśnia, że działalnością, której rozpoczęciem jest zainteresowany jest działalność rolnicza w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) – zgodnie z regulacją art. 3 tej ustawy. Dlatego też prowadzenie powyższej działalności nie wiąże się z koniecznością dokonania zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a zmiany powyższej ustawy dotyczące tzw. „spółek małżeńskich” pozostają bez wpływu na możliwość wspólnego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez obojga małżonków.
Odnosząc się do rozstrzygnięcia, czy żona będzie pełniła rolę osoby współpracującej, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) Zainteresowany informuje, że żona byłaby objęta innym niż uregulowanym w powyższej ustawie ubezpieczeniem społecznym, tj. ubezpieczeniem społecznym rolników – jako rolnik prowadzący wspólne gospodarstwo rolne z mężem, a nie jako domownik, w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. – o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.).
Prowadzona przez Wnioskodawcę i jego żonę działalność rolnicza byłaby prowadzeniem wspólnego gospodarstwa rolnego w sposób analogiczny do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tzw. „spółek małżeńskich” – w okresie przez wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej eliminujących możliwość rejestrowania takiej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy fakt, że suma przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie (równowartość 1.200.000,00 euro) powoduje utratę prawa wyboru formy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w przypadku, gdy łączna suma przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej wspólnie przez małżonków w ramach wspólności ustawowej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie ustawy (równowartość 1.200.000,00 euro), powstaje obowiązek prowadzenia przez tych małżonków ksiąg rachunkowych oraz brak możliwości ustalania od następnego roku obrotowego dochodu na podstawie norm szacunkowych także wówczas, gdy przychody te, liczone odrębne dla każdego z małżonków, nie przekraczają powyższego limitu...
 3. Czy wysokość przychodów, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy powiększyć o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, o którym mowa w art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymanego przez rolnika ryczałtowego (wykazywanego w fakturach VAT RR)...

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pierwsze i drugie z wyżej przedstawionych pytań, natomiast w zakresie odpowiedzi na trzecie pytanie w dniu 2 kwietnia 2010 r. wydano interpretację indywidualną numer ILPB1/415-27/10-5/AGr.
Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania numer 1, przekroczenie limitu przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej nie powoduje utraty prawa wyboru formy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wnioskodawca podkreśla, że znany jest mu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie o sygn. akt lI FSK 183/07 wraz z jego uzasadnieniem. Należy jednak podkreślić, że wyrok ten dotyczył stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2007 r. W uzasadnieniu do powyższego wyroku NSA wskazano, że wykładnia gramatyczna art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że nakłada on obowiązek prowadzenia albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo ksiąg rachunkowych - zgodnie z odrębnymi przepisami - na wszystkie wymienione w nim podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez wyłączenia z niej działalności rolniczej w zakresie podlegającym ustawie, tj. działów specjalnych produkcji rolnej. Pogląd ten oparty jest jednak na utożsamieniu działalności gospodarczej z działalnością rolniczą podlegającą opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Uwzględniając jednak stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. nie jest możliwe utożsamienie prowadzenia działalności gospodarczej z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicję pojęcia działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, począwszy od 1 stycznia 2007 r., pod pojęciem działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej rozumieć należy działalność,

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100