Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.08.2011

Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych

Pytanie podatnika: Kiedy można zastosować zwolnienie od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 13 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług – jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych, prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
 • prawidłowe – w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm i jednostek budżetowych lub innych jednostek, finansowanych w całości lub minimum 70% ze środków publicznych.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 lipca 2011 r. o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma Wnioskodawczyni zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń zawodowych dla pracowników prywatnych przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych i innych instytucji publicznych z zakresu prawa podatkowego, prawa samorządów publicznych, administracji publicznej w zakresie wypełniania obowiązków nałożonych przez właściwe ustawy z zakresu prawa podatkowego, prawa samorządów publicznych, administracji publicznej.
W uzupełnieniu z dnia 19 lipca 2011 r. Wnioskodawczyni wskazała, iż:

 • Nie jest podmiotem, objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 • W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się organizowaniem szkoleń zawodowych, co według Zainteresowanej potwierdza świadczenie usług w zakresie kształcenia.
  Wnioskodawczyni przeprowadza szkolenia zawodowe dla pracowników prywatnych przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych i publicznych z zakresu prawa podatkowego, prawa samorządów publicznych, administracji publicznej w zakresie wypełniania obowiązków nałożonych przez właściwe ustawy z zakresu prawa podatkowego, prawa samorządów publicznych, administracji publicznej.
  Wnioskodawczyni szkolenia organizuje w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) i odbywają się one w następującej formie:
  • Zainteresowana posiada listę obecności uczestników szkoleń,
  • Wnioskodawczyni posiada szczegółowy plan szkolenia,
  • szkolenia organizowane są dla pracowników wyżej wymienionych instytucji i pokrywane są w całości ze środków tych instytucji,
  • przeszkoleni pracownicy otrzymują certyfikat informujący o ukończeniu danego szkolenia,
  • szkolenia organizowane przez Firmę Zainteresowanej nie kończą się egzaminem.
 • Efektem prowadzonych szkoleń jest kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe.
  Przepis art. 14 rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część a ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.
  Usługi szkolenia pracowników prywatnych przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego z uwagi na fakt, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest istotnym i niezbędnym warunkiem nałożonym przez rynek pracy do wykonywania pracy zawodowej z zakresu prawa podatkowego, prawa samorządów publicznych, administracji publicznej.
  Zatem świadczone przez Wnioskodawczynię usługi obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a także ich celem jest uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
 • Szkolenia świadczone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zostały one ściśle uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. W ustawie tej na podstawie art. 103 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się w rozdziale 1:
  § 1 Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne, zakładów pracy oraz organizatorów oświaty dorosłych prowadzących działalność w formach szkolnych i pozaszkolnych. Natomiast w § 8 przedstawione zastało, co ustawodawca rozumie przez pozaszkolne formy kształcenia.
  • Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych są:
   • studia podyplomowe,
   • kursy,
   • seminaria.

Paragraf 12 określa, kto może przeprowadzać takowe szkolenia:

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego w formach pozaszkolnych może być prowadzone przez:
   • centra kształcenia ustawicznego,
   • szkoły,
   • ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
   • placówki naukowe i naukowo-badawcze,
   • zakłady pracy
   • stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne, zwane dalej „organizatorami”.

Szkolenia pracowników w formach pozaszkolnych zostały ściśle uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

 • Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowana nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 • Za świadczone usługi dla instytucji samorządowych i administracji publicznej Wnioskodawczyni otrzymuje zapłatę finansowaną w całości lub w minimum 70% ze środków publicznych.

Środkami publicznymi, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) są:

 • Dochody publiczne
 • Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione pkt 2;
 • Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  • ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  • ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  • z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  • z innych operacji finansowych.

Na potwierdzenie ww. od każdego kontrahenta z jednostki administracji samorządowej i administracji publicznej Wnioskodawczyni wymaga oświadczenia na potwierdzenie finansowania tych szkoleń ze środków publicznych w minimum 70%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z nowelizacją ustawy o VAT, a dokładnie art. 43 ust. 1 pkt 29 – Firma Wnioskodawczyni od dnia 1 stycznia 2011 r. powinna stosować do ww. usług stawkę zwolnioną VAT:

 • dla usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w zakresie usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych,
 • dla usług szkoleniowych dla pracowników firm i jednostek budżetowych lub innych jednostek, które to usługi szkoleniowe finansowane są w minimum 70% ze środków publicznych...

Ponadto, czy konieczne jest także do zastosowania stawki zwolnionej uzyskanie potwierdzenia od jednostki szkolącej się o finansowaniu szkolenia środkami publicznymi...
Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 • finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi z zakresu organizacji szkoleń dla firm prywatnych i instytucji sektora publicznego, świadczone przez Wnioskodawczynię są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, konieczne jest stwierdzenie:

 • czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego – w zakresie usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych jak i jednostek budżetowych,
 • czy są finansowane w minimum 70% ze środków publicznych – w zakresie usług szkoleniowych dla pracowników firm jednostek budżetowych lub innych jednostek, a które to szkolenia opłacane są ze środków publicznych.

W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej (Dz. U. L nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiążę wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).
Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005, wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.
W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
Nadmienić należy, iż ww. rozporządzenie Ministra Finansów obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2011 r. i zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), które straciło moc obowiązującą z dniem 5 kwietnia 2011 r. Natomiast ww. przepis § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. jest odpowiednikiem tego samego przepisu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.
Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.
Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Środkami publicznymi, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 20...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »