Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości

Pytanie podatnika: Czy czynność prawna sprzedaży odrębnej własności lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od osób fizycznych przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. ‘’a’’ i ‘’c’’ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2011 r. (data wpływu 23.05.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości objętej Dekretem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.05.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości objętej Dekretem.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wspólnie z matką i bratem, jest następcą prawnym Florentego P. Florenty P. zmarł w dniu 23 grudnia 1957 roku, zaś spadek po nim nabyli z mocy ustawy: żona Katarzyna P. w 1/4 (jednej czwartej) części oraz syn, Piotr P. w 3/4 (trzech czwartych) części, z wyłączeniem majątku objętego w chwili śmierci spadkodawcy wspólnością ustawową małżeńską – udział ten dziedziczył w całości syn, Piotr P. Następnie Katarzyna P. zmarła w dniu 4 kwietnia 1984 roku, a spadek po niej nabył z mocy ustawy syn, Piotr P. w całości. Piotr P. zmarł 08 września 1990 roku, a spadek po nim z mocy ustawy stosownie do Postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 05 marca 1991 roku, w przedmiocie nabycia spadku, nabyli: żona oraz synowie w częściach równych to jest po 1/3 (jednej trzeciej) części spadku każde z nich. W skład masy spadkowej wchodzi zabudowana nieruchomość położona w Warszawie, stanowiąca działkę ewidencyjną Nr 155. Przedmiotowa działka była objęta działaniem Dekretu z dnia 26 października 1945 roku – o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 z 1945 roku, ze zmianami). Były właściciel nieruchomości warszawskiej Florenty P., w terminie przewidzianym przez przepisy Dekretu, złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do powyższej nieruchomości. Wniosek o przyznanie prawa własności czasowej został rozpoznany orzeczeniem administracyjnym Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 06 stycznia 1964 roku, którym odmówiono dawnemu właścicielowi przyznania prawa użytkowania wieczystego. Działania następców prawnych doprowadziły, na mocy ostatecznej Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 listopada 1999 roku, do stwierdzenia nieważności powołanego orzeczenia Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z tym zastrzeżeniem, że co do lokali mieszkalnych Nr 2,3,4,4a,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24 oraz związanego z nimi prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującej się pod budynkiem doszło do nieodwracalnych skutków prawnych i w tym zakresie stwierdziło wydanie kwestionowanego orzeczenia z naruszeniem prawa. W następstwie stwierdzenia nieważności powyżej opisanego orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 06 stycznia 1964 r. nie doszło do przeniesienia własności budynku na rzecz Skarbu Państwa, wobec czego budynek usytuowany na powyżej opisanym gruncie stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności stosownie do treści art. 5 wyżej powołanego Dekretu z dnia 26 października 1945 roku – o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Ponadto dotychczasowemu właścicielowi gruntu, w rozumieniu przepisów Dekretu, a w konsekwencji jego następcom prawnym, przysługuje prawo własności nie wyodrębnionych lokali, znajdujących się w powyżej opisanym budynku.
W wyniku złożonego wniosku o przyznanie prawa własności czasowej została wydana Decyzja, z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy przez Zastępcę Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, w dniu 26 maja 2009 r., oraz została zawarta powyżej opisana Umowa ustanowienia użytkowania wieczystego oraz ustanowienia tytułów egzekucyjnych, sporządzona przez notariusza w dniu 25 marca 2010 r., mocą której ustanowiono na rzecz spadkobierców prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną Nr 155. W opisanym wyżej budynku mieszkalnym znajdują się m.in. nie wyodrębnione lokale o numerach: 1,5,11,12,22,23,oraz lokal użytkowy Nr U-1. Wnioskodawca przysługujące udziały w prawie użytkowania wieczystego powyżej opisanego gruntu oraz współwłasności budynku nabył w wyniku realizacji praw spadkowych po zmarłym ojcu Piotrze P., przy czym własność budynku nabył z dniem otwarcia spadku to jest z dniem 8 września 1990 r., zaś prawo współużytkowania wieczystego z dniem 26 marca 2010 roku, to jest z dniem założenia księgi wieczystej.
W dniu 9 grudnia 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał zaświadczenie w którym stwierdza, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. W dniu 12 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego obecnie numerem 11, o powierzchni użytkowej 88,25 m2 za cenę 610.000,00 zł. wraz ze sprzedażą odrębnej własności lokalu została dokonana sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej, przy czym nieruchomością wspólną jest prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną Nr 155 oraz część budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym w szczególności piwnice i strych, nie stanowiące pomieszczeń przynależnych.
Sprzedany udział wyniósł 396/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą, stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Następcy prawni Floriana P. nie zawierali umowy o dział spadku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy czynność prawna sprzedaży odrębnej własności lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od osób fizycznych przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. ‘’a’’ i ‘’c’’ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)...
Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązującego stanu prawnego, w następstwie sprzedaży odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wchodzącej w skład nabytego w dniu 08 września 1990 roku, z dniem otwarcia spadku, nie powstaje obowiązek podatkowy przewidziany w art. 9 i 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
Wnioskodawca uważa, że wprawdzie użytkowanie wieczyste do działki gruntu ewidencyjnej Nr 155 było ustanowione z dniem 26 marca 2010 roku, to jest z dniem złożenia księgi wieczystej, to w orzecznictwie sądowo – administracyjnym zaakceptowany został pogląd, według którego, decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości pełni funkcję restytucyjną, tj. przywraca prawo własności nieruchomości jej poprzedniemu właścicielowi lub jego następcom prawnym – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 1996 r.. Bez znaczenia są daty przywrócenia prawa własności, czy data sprzedaży nieruchomości osobom trzecim, ponieważ na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, Wnioskodawca nie nabył prawa własności nieruchomości, a jedynie prawo to odzyskał – jako następca prawny zmarłych współwłaścicieli pozbawionych prawa własności w konsekwencji wywłaszczenia na podstawie Dekretu z dnia 26 października 1945 roku – o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.
Na potwierdzenie przedstawionej argumentacji Wnioskodawca wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09 lipca 2008 roku sygn. III SA/Wa 582/08, z którego wynika, że spadkobiercy odzyskujący nieruchomość na podstawie decyzji administracyjnej orzekającej o zwrocie, winni być tratowani w taki sam sposób, jak wywłaszczeni właściciele.
Dodatkowym potwierdzeniem, przy uwzględnieniu, że przedmiotem spadku jest nieruchomość warszawska, jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2006 r. I SA/Bd 503/06, jak poniżej: Również w przyp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »