Wydatki na rzecz rady nadzorczej a koszty podatkowe

Pytanie podatnika: Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2011 r. (data wpływu 08.06.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu:

 • wydatków związanych z organizacją i funkcjonowaniem Rady Nadzorczej jako organu Spółki, w części dotyczącej:
  • wynajmu sal konferencyjnych,
  • zakupu materiałów biurowych i usług dotyczących obsługi posiedzeń (np. wynajem/udostępnienie sprzętu do prezentacji, telekonferencji, opłaty za przesyłki kurierskie, koszty stenogramów i tłumaczeń),
  • wydatków związanych z doradztwem ekonomicznym i prawnym (np. doradztwo związane z wyborem członków zarządu),
  • obsługi gastronomicznej posiedzeń Rady Nadzorczej
   - jest prawidłowe;
 • pozostałych wydatków ponoszonych przez Spółkę na poszczególnych członków Rady Nadzorczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.06.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Podatkowa grupa kapitałowa P., której podmiotem dominującym jest P. S.A., prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług ubezpieczeniowych. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, każda ze spółek tworzących PGK P. (dalej łącznie i oddzielnie jako „Spółka”), jest zobligowana przepisami prawa prowadzić swoją działalność w formie spółki akcyjnej, a tym samym oprócz organu zarządzającego, w Spółce obowiązkowo musi funkcjonować organ nadzorczy w postaci Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza jako kolegialny organ Spółki, posiada ściśle określone przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki zadania i kompetencje, które obowiązana jest realizować, głównie w trakcie odbywanych posiedzeń, organizowanych w ramach potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Ustalona w Statucie Spółki procedura głosowania, uzewnętrznia stanowisko/decyzje Rady Nadzorczej jako jednego organu kolegialnego. Mając jednakże na uwadze charakter oraz zakres prowadzonej przez Spółkę działalności, do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy nie tylko ustawowo określony stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, lecz również szereg innych dodatkowych zadań określonych szczegółowo w statucie Spółki, w tym: ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia, udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów; zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych, wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki.

W związku z powyższym, na Spółce ciąży obowiązek organizowania posiedzeń Rady Nadzorczej, a tym samym Spółka jest zmuszona ponosić określone wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego Spółki, w szczególności takie jak:

 • wynajem określonych pomieszczeń (sale konferencyjne, pokoje hotelowe);
 • zakup materiałów biurowych i usług dotyczących obsługi posiedzeń (np. wynajem/udostępnienie sprzętu do prezentacji, telekonferencji, opłaty za przesyłki kurierskie, koszty stenogramów i tłumaczeń);
 • wydatki związane z doradztwem ekonomicznymi prawnym (np. doradztwo związane z wyborem członków zarządu);
 • koszty dojazdu na posiedzenie organu (wynajem samochodów, autokaru, zakup biletów lotniczych/kolejowych, przejazdy taksówkami);
 • obsługa gastronomiczna posiedzenia (posiedzenie może trwać kilka dni);
 • diety.

Ponadto należy mieć na względzie fakt, że prawidłowa realizacja nałożonych przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki zadań, wymaga od Rady Nadzorczej - jako organu Spółki stałego monitorowania szeroko pojętego rynku ubezpieczeń oraz wszelkich tendencji rynkowych zarówno w skali krajowej, jak i transgranicznej.
W dobrze pojętym interesie Spółki jest więc umożliwienie Radzie Nadzorczej - jako kluczowemu organowi dla podejmowania wszelkich najważniejszych dla Spółki decyzji - możliwie najpełniejszego wglądu w bieżące funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Z tego też względu niezbędnym jest, aby przedstawiciele Rady Nadzorczej brali udział w organizowanych przez branżę ubezpieczeniową różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach, których celem jest bieżąca ocena tego rynku oraz antycypowanie zmian w branży, zarówno pod kątem oferty produktowej, jak i zmian organizacyjnych, w tym w szczególności w zakresie przekształceń własnościowych w tym sektorze. Nie ulega wszakże wątpliwości, że znajomość powyższego, stanowi warunek sine qua non prawidłowego wykonywania przez Radę Nadzorczą leżących w jej kompetencji zadań i obowiązków.
Aby umożliwić Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań, Spółka jest więc zobligowana do ponoszenia określonych wydatków związanych z uczestnictwem przedstawicieli Rady Nadzorczej jako ciała kolegialnego w określonych konferencjach i sympozjach.
Dotyczy to w szczególności:

 • kosztów uczestnictwa w konferencjach i sympozjach;
 • kosztów dojazdu na konferencję/sympozjum, a więc wynajem samochodów, autokaru, zakup biletów lotniczych/kolejowych/przejazdu taksówkami;
 • kosztów zakwaterowania podczas sympozjum/konferencji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy:
Opisane powyżej wydatki ponoszone przez Spółkę w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej, stanowią koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Są one bowiem ściśle związane z działalnością obligatoryjnego dla Spółki organu o charakterze kolegialnym - co wynika wprost z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 381 w związku z art. 385 § 1) - którego decyzje mają niezwykle istotny wpływ na działalność Spółki, a tym samym na osiągane przez Spółkę przychody.
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 15 updop o kosztach uzyskania przychodów możemy mówić w sytuacji, gdy dane koszty są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie są to koszty wymienione w art. 16 ust. 1 wskazanej ustawy.
Według Wnioskodawcy za koszty uzyskania przychodów należy więc uznać wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, których celem jest osiągniecie przychodów oraz zabezpieczenie bądź zachowanie danego źródła przychodów. Tym samym, zdaniem Spółki, ponoszone przez nią wydatki, które są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, stanowią koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, bądź ich poniesienie ma na celu zachowanie lub zabezpieczenie określonego źródła przychodów, a nie zostały enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 updop.
Spółka podnosi, iż zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje pełne potwierdzenie zarówno w doktrynie jak i judykaturze, i tak np.: NSA w postanowieniu z 17 sierpnia 2010 r. (sygn. II FSK 577/09) stwierdził, iż: „Kosztami uzyskania przychodów będą zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jeśli są one racjonalnie uzasadnione (...) każdy wydatek, poza wskazanymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodem i racjonalnością działania dla osiągnięcia tego przychodu (...) kosztami uzyskania przychodów, są koszty związane z funkcjonowaniem podatnika i koszty organizacyjne, mimo że wydatki tego rodzaju nie zmierzają bezpośrednio do uzyskania przychodu.” Tytułem uzupełnienia należy powołać wyrok NSA z 14 lipca 2010 r., w którym Sąd odnosząc się do wyroku z 17 lipca 2003 r. (sygn. akt SA/Bd 1819/03) stwierdził, że: „NSA trafnie zwrócił uwagę na konieczność uwzględniania związku wydatku z sytuacją finansową przedmiotu gospodarczego w kontekście jego racjonalnych potrzeb.”
Spółka podnosi, iż podobnie w interpretacji indywidualne> z 31 marca 2011 r., Dyrektor Izby Skarbowej (sygn. IPPB5/423-161/11-5/RS) zauważa, iż: „Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.”
Tożsamy pogląd powyższego organu odnajdujemy również w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2011 r. (sygn. IPPB5/423-161/11-6/RS), gdzie stwierdzono, że: ”… każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania (...) dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy (...) ponoszone przez podatnika wydatki, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą stanowią koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, bądź ich poniesienie ma na celu zachowanie lub zabezpieczenie określonego źródła przychodów, a nie zostały enumeratywnie wymienione w art. 16 ust 1 updop.”
Spółka podnosi, iż także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 27 października 2009 r. (sygn. ILPB3/423-594/09-5/AO), wyraził pogląd, iż: Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów (...) prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem, jak i prawidłowym udokumentowaniem. Trzeba pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego (...) Nie każdy koszt poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”
Tym samym, zdaniem Spółki, aby określony wydatek mógł zostać zaliczony przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • został definitywnie poniesiony i właściwie udokumentowany;
 • został poniesiony w związku z prowadzona działalnością gospodarczą;
 • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 • nie znajduje się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Spółka podnosi, iż powyższe stanowisko zostało poparte m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w cytowanej interpretacji indywidualnej z 31 marca 2011 r. (sygn. IPPB5/423-161/11-6/RS), „...warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »