Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.07.2011

Wydatki na poszukiwanie najemców są kosztem pośrednim

Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatek związany z nabyciem usługi poszukiwania najemców powierzchni w centrum handlowym jednorazowo w momencie poniesienia do kosztów uzyskania przychodów tj. w całości jednorazowo w okresie (roku) w którym otrzyma fakturę za usługę poszukiwania najemcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.04.2011 r. (data wpływu 21.04.2011 r.) oraz piśmie z dnia 02.06.2011 r. (data nadania 02.06.2011 r., data wpływu 06.06.2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-387/11-2/RS z dnia 25.05.2011 r. (data nadania 25.05.2011 r., data doręczenia 27.05.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

- możliwości zaliczenia do pośrednich kosztów uzyskania przychodów wydatku związanego z nabyciem przez Spółkę usługi poszukiwania najemców powierzchni w centrum handlowym - jest prawidłowe,
- określenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku związanego z nabyciem przez Spółkę usługi poszukiwania najemców powierzchni w centrum handlowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.04.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do pośrednich kosztów uzyskania przychodów wydatku związanego z nabyciem przez Spółkę usługi poszukiwania najemców powierzchni w centrum handlowym i określenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych przedmiotowego wydatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej Spółka) jest właścicielem centrum handlowego. W celu znalezienia najemców powierzchni Spółka zleca usługę poszukiwania najemców. W momencie znalezienia najemcy świadczący usługę wystawia na Spółkę fakturę. Spółka ujmuje wydatek z takiej faktury i zamierza ujmować w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych jednorazowo w momencie otrzymania faktury (Spółka traktuje ten koszt jako koszt pośredni dla celów podatkowych, nie rozliczany w czasie).

Zgodnie z zaleceniami audytora badającego sprawozdania finansowe Spółki, dla celów bilansowych, wydatek jest rozliczany w okresie, na jaki zawarto umowę najmu, poprzez rozliczenia międzyokresowe.

W odpowiedzi na wezwanie organu Nr IPPB1/415-387/11-2/RS z dnia 25.05.2011 r. Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego w przedmiotowym wniosku, tj. podał, iż Spółka rozlicza, dla celów bilansowych, wydatki na usługę poszukiwania najemców poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe. Koszty te rozliczane są miesięcznie. Umowy najmu zawierane są na różne okresy (np.: 3-letni, 5-letni, 10-letni). Spółka podnosi, iż wysokość wynagrodzenia za usługę poszukiwania najemcy nie jest uzależniona od okresu, na jaki zawarta jest umowa najmu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatek związany z nabyciem usługi poszukiwania najemców powierzchni w centrum handlowym jednorazowo w momencie poniesienia do kosztów uzyskania przychodów tj. w całości jednorazowo w okresie (roku) w którym otrzyma fakturę za usługę poszukiwania najemcy?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę. Wniosek odnośnie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę został rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wydatek na usługę poszukiwania najemców stanowi wydatek inny niż bezpośrednio związany z przychodem i jako taki powinien być rozpoznany w całości jednorazowo jako koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia tj. w okresie (roku podatkowym), w którym Spółka otrzyma fakturę i ujmie ją w księgach rachunkowych.

Uzasadnienie:

Spółka podnosi, iż zgodnie z regulacjami zawartymi w prawie podatkowym za koszt uzyskania przychodów możemy uznać każdy wydatek, który został poniesiony w celu uzyskania przychodów, chyba, że wydatek ten został z tych kosztów wyłączony. Jednocześnie, jako koszt uzyskania przychodów może zostać rozpoznany wydatek, który pozostaje w bezpośrednim lub/i pośrednim związku z uzyskanymi przychodami.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4d ustawy CIT pośrednie koszty uzyskania przychodów są to koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami i jako takie są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli natomiast „koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Spółka podnosi, iż jak wspomniano, zgodnie z regulacjami przepisów art. 15 ust. 4d i 4e ustawy CIT koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami są uznane za koszt podatkowy w dacie ich poniesienia. Dniem poniesienia jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Spółka podnosi, iż w nawiązaniu do powyższych regulacji NSA w wyroku z dnia 04.08.2005 r. (sygn. FSK 2044/2004), stwierdził, że: „dla ustalenia momentu potrącenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik winien rozpoznać sposób powiązania kosztów z przychodami. W przypadku kosztów pośrednich, uzasadnienie ma odnoszenia wydatków w koszty podatkowe w momencie ich poniesienia. (...) Takie bowiem koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym roku (okresie) podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Podatnik winien zatem zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia”

I dalej, zgodnie z tezą wyroku z dnia 25 maja 2010 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (I SA/Gd 165/10): „przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie określonego przychodu, bowiem bezpośrednie powiązanie kosztu z przychodem może wystąpić tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięty przychód.”

Według Spółki analizując, na podstawie powyższych przepisów oraz orzecznictwa, charakter wydatku na usługę poszukiwania najemców należy stwierdzić, iż spełnia on przesłanki do kwalifikowania go jako koszt pośredni uzyskania przychodu. Wydatek na usługę poszukiwania najemców może skutkować wygenerowaniem źródła przychodu natomiast w żaden sposób nie może być powiązany z konkretnym przychodem.

Potwierdzenie właściwego rozumienia charakteru wydatku na usługę poszukiwania najemców powierzchni w centrum handlowym i rozpoznania go jako koszt pośredni uzyskania przychodu odnaleźć możemy w uzasadnieniu wyroku z dnia 09 marca 2010 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie III SA/Wa 1151/09), który w podobnym stanie faktycznym orzekł co następuje: „wydatek poniesiony z tytułu prowizji za pośredniczenie w zawarciu umowy najmu powierzchni centrum handlowego dotyczy nie tyle konkretnego przychodu co pozyskania źródła przychodów jakim będą cykliczne wpływy finansowe z tytułu czynszu najmu. Wydatki na wynagrodzenie doradcy z tytułu pośrednictwa, choć nierozerwalnie łączą się z uzyskiwanymi przychodami, to nie przekładają się one jednak na konkretne przychody.”

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z faktem, iż brak jest bezpośredniego związku między wydatkiem na usługę poszukiwania najemców a konkretnym przychodem stanowi, iż wydatek ten stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem a tym samym powinien być rozliczany zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15 ust 4d ustawy CIT czyli jednorazowo w momencie ujęcia faktury w księgach rachunkowych.

Ponadto, zdaniem Spółki, odmienne rozliczenie kosztu dla celów bilansowych nie wpływa na rozliczenie podatkowe (dla celów bilansowych koszt ten rozliczany jest w czasie).

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) koszta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »