Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.02.2011

Refakturowanie ubezpieczenia samochodu przy jego wynajmie

Pytanie podatnika: Czy w umowie najmu, której przedmiotem jest oddanie do korzystania samochodu, dopuszczalne jest, że koszty ubezpieczenia samochodu nie będą stanowiły elementu czynszu najmu oraz że Zainteresowany będzie je refakturował z uwzględnieniem tej samej stawki VAT (zwolnienia od VAT), która była uwidoczniona na fakturze wystawionej przez sprzedawcę usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2010 r. (data wpływu 16 lipca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2010 r. (data wpływu 22 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów ubezpieczenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów ubezpieczenia. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 września 2010 r. (data wpływu 22 września 2010 r.) o informację, że wniosek dotyczy jednego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - podatnik VAT - świadczy usługi w szerokim zakresie, w szczególności najmu pojazdów i usługi serwisowe - naprawy i przeglądy pojazdów. Wobec spadku sprzedaży pojazdów coraz większego znaczenia nabiera wynajem zakupionych przez niego pojazdów. Zgodnie z treścią zawieranych umów, najemca pokrywa wszelkie koszty związane z korzystaniem z rzeczy, w tym koszty ubezpieczenia rzeczy, na podstawie refaktury. Powstaje wątpliwość, czy faktura wystawiona korzystającemu winna uwzględniać stawkę VAT właściwą dla tego typu usługi, czy też kwota refakturowanego ubezpieczenia winna być zwolniona od podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w umowie najmu, której przedmiotem jest oddanie do korzystania samochodu, dopuszczalne jest, że koszty ubezpieczenia samochodu nie będą stanowiły elementu czynszu najmu oraz że Zainteresowany będzie je refakturował z uwzględnieniem tej samej stawki VAT (zwolnienia od VAT), która była uwidoczniona na fakturze wystawionej przez sprzedawcę usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w umowie najmu, której przedmiotem jest oddanie do korzystania samochodu, dopuszczalne jest ustalenie, że kwota ubezpieczenia samochodu nie będzie stanowiła elementu opłaty najmu oraz że wynajmujący będzie refakturował tę kwotę na najemcę z uwzględnieniem tej samej stawki podatku od towarów i usług, która była określona na fakturze wystawionej przez ubezpieczyciela. Ustalenia te są skuteczne także w zakresie obliczania i odprowadzania podatku VAT przez wynajmującego.

W doktrynie prawa cywilnego, umowy najmu czy wynajmu, są ujmowane jako umowy zobowiązaniowe, dwustronnie zobowiązujące i wzajemne.

W umowie najmu podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest zakup rzeczy, w celu oddania jej najemcy do używania oraz wydania jej w stanie przydatnym do umówionego użytku, polegającego na przekazaniu najemcy faktycznego władztwa nad nią na czas zbliżony do okresu jej gospodarczej używalności. Natomiast podstawowym obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu najmu, którego wysokość w zasadniczej części odpowiada wartości rzeczy określonej ceną jej zakupu przez wynajmującego, a w pozostałej części stanowi wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy.

Istota problemu nie sprowadza się tylko do tego, co strony umowy mogą postanowić odnośnie do obowiązku i kosztów ubezpieczenia samochodu oraz sposobu ich ponoszenia, lecz czy ubezpieczenie samochodu jest usługą świadczoną najemcy przez wynajmującego i czy podlega z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak, to czy według stawki przewidzianej dla umowy najmu czy też według stawki, którą zastosowano dla usługi ubezpieczeniowej świadczonej przez ubezpieczającego (zakład ubezpieczeń). Nie ulega bowiem wątpliwości, że zgodnie z zasadą swobody (wolności umów) strony umowy najmu mogą swobodnie kształtować stosunki umowne zgodnie z ich wolą, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Strony umowy, której przedmiotem jest oddanie samochodu do używania, mogą zatem postanowić, że obowiązek ubezpieczenia samochodu ciąży bądź na wynajmującym, bądź na najemcy oraz że koszty ubezpieczenia ponosi najemca lub wynajmujący, a w tym ostatnim przypadku, że koszty te nie będą stanowiły elementu czynszu. Zawarciu umowy najmu, w której strony określą, która z nich jest obowiązana do ubezpieczenia samochodu i poniesienia kosztów z tego tytułu oraz sposobu wzajemnego rozliczenia tych kosztów, nie sprzeciwia się natura najmu, która zezwala na elastyczne kształtowanie wzajemnych praw i obowiązków stron tej umowy, ani ustawy, w tym przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zm.), ani też zasady współżycia społecznego. Należy podkreślić, że praktyka swobodnego kształtowania treści umów najmu w zakresie obowiązku i rozliczania kosztów ubezpieczenia samochodu nie jest zakazana przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która nie wypowiada się wprost co do dopuszczalności względnie niedopuszczalności refakturowania kosztów ubezpieczenia samochodu oddanego w najem. Na przeszkodzie zawierania w umowie najmu takich postanowień nie stoją przepisy Prawa drogowego, a także przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. 1992 r. Nr 96, poz. 475 ze zm.). Z przepisów art. 72 Prawa o ruchu drogowym i § 4 w związku z § 8 rozporządzenia nie wynika, że wynajmujący jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC przed wydaniem samochodu najemcy i że obowiązek ubezpieczenia samochodu ciąży wyłącznie na nim. W szczególności zaś brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że przedmiotem najmu może być wyłącznie samochód dopuszczony do ruchu w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Powyższe wymaga rozważenia, czy ubezpieczenie przez wynajmującego samochodu oddanego najemcy do używania jest świadczoną przez wynajmującego na rzecz najemcy usługą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.), który stanowi, że opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienie jest złożone i może być sporne, bowiem ustawa nie def...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »