Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.11.2010

Bezpłatne szkolenia dla pracowników podwykonawcy a przychód w PIT

Pytanie podatnika: Czy wartość poniesionych przez Spółkę kosztów:

- szkoleń bezpośrednio związanych z trwającym (mającym się rozpocząć) projektem, w ramach którego podwykonawca świadczy zlecone usługi,
- szkoleń specjalistycznych, niezwiązanych w momencie ich odbywania z konkretnym projektem - jednakże Spółka przewiduje, że odbyte szkolenie może zostać wykorzystane przez podwykonawcę przy świadczeniu usług w kolejnych projektach lub umożliwić Spółce pozyskanie kolejnych zleceń (ze względu na możliwość zatrudnienia podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje),

stanowi dla podwykonawców przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2010 r. (data wpływu 12.07.2010 r.), oraz piśmie z dnia 27.10.2010 r. (data nadania 28.10.2010 r., data wpływu 02.11.2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-641/10-5/AM z dnia 21.10.2010 r. (data nadania 22.10.2010 r., data doręczenia 247.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Wnioskodawcę dla pracowników podwykonawcy w wyniku uwzględnienia zażalenia z dnia 21.09.2010 r. (data wpływu 27.09.2010 r.) na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 13.09.2010 r. Nr IPPB1/415-641/10-2/AM - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.07.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Wnioskodawcę dla pracowników podwykonawcy

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

S. jest spółką świadczącą usługi informatyczne. Odbiorcami Spółki są m.in. firmy telekomunikacyjne oraz banki. Umowy zawarte z klientami obejmują kompleksowe usługi informatyczne, dotyczące projektowania i wdrażania systemów informatycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Ze względu na złożony charakter świadczonych usług, w celu wykonania umowy Spółka zatrudnia podwykonawców - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Spółka współpracuje z podwykonawcami na podstawie stałej umowy o świadczenie usług informatycznych, która przewiduje ogólne zasady współpracy. Świadczenie usług w ramach konkretnego projektu informatycznego odbywa się każdorazowo na podstawie indywidualnego zlecenia usługi przez Spółkę, na podstawie którego ustalany jest z podwykonawcą szczegółowy zakres usługi informatycznej. W wielu przypadkach zakres danego projektu, w ramach którego podwykonawcy świadczą usługi na rzecz Spółki, wymaga specjalistycznej wiedzy związanej z konkretnym oprogramowaniem stosowanym przez klienta lub standardami świadczenia usług w ramach obowiązujących u klienta wewnętrznych procedur (np. bezpieczeństwa ochrony danych).

W celu zapewnienia jak najwyższych standardów świadczonych usług Spółka zapewnia podwykonawcom odpowiednie szkolenia specjalistyczne, dwojakiego rodzaju:

1. Szkolenia bezpośrednio związane z trwającym (mającym się rozpocząć) projektem, w ramach którego podwykonawca świadczy zlecone usługi,
2. Szkolenia specjalistyczne, niezwiązane w momencie ich odbywania z konkretnym projektem, jednakże Spółka przewiduje, że odbyte szkolenie może zostać wykorzystane przez podwykonawcę przy świadczeniu usług w kolejnych projektach lub umożliwić Spółce pozyskanie kolejnych zleceń (ze względu na możliwość zatrudnienia podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje).

Koszty uczestnictwa podwykonawcy w ww. szkoleniach ponoszone są przez Spółkę.

Postanowieniem z dnia 13.09.2010 r. Nr IPPB1/415-641/10-2/AM Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił wszczęcia postępowania stwierdzając, iż Spółka nie występowała we własnym imieniu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie podwykonawców z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Na powyższe postanowienie w dniu 27.09.2010 r. (data wpływu do tut. Organu, data nadania 21.09.2010 r.) Strona złożyła zażalenie. W złożonym zażaleniu wyjaśniono, iż w ocenie Strony, pytania odnoszą się do sfery prawno podatkowej wnioskodawcy. W przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku uznania, że u podwykonawcy dochodzi do rozpoznania powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia na skutek udostępnienia przez Stronę szkoleń, opisanych w złożonym przez Stronę wniosku, a równocześnie w sytuacji braku zakwalifikowania tak powstałego przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia do przychodów, w których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na Stronie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji podatkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku stwierdzenia, że z tytułu sfinansowania przez Stronę szkoleń, w których uczestniczą podwykonawcy u podwykonawców powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia należy określić źródło takiego przychodu. Jeśli tak ustalony przychód nie będzie mógł zostać zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie on stanowił przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy. Zaś zakwalifikowanie ewentualnego przychodu podwykonawcy do świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy (przychody z innych źródeł) powoduje u wnioskodawcy obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego jej przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W przedstawionym stanie faktycznym Strona nie zgodziła się ze stanowiskiem organu, że nie jest ona „zainteresowana” w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie swoich podwykonawców z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Postanowieniem z dnia 21.10.2010 r. Nr IPPB1/415-641/10-4/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchylił przedmiotowe postanowienie w całości oraz postanowił, że w sprawie zgodnie ze złożonym dnia 12.07.2010 r. wnioskiem z dnia 01.07.2010 r. zostanie wydana interpretacja indywidualna, w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa.

Pismem z dnia 21.10.2010 r. Nr IPPB1/415-641/10-5/AM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uiszczenie opłaty w wysokości 40,00 zł. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wartość poniesionych przez Spółkę kosztów szkoleń wymienionych w punkcie 1 w opisie stanu faktycznego stanowi dla podwykonawców przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wartość poniesionych przez Spółkę kosztów szkoleń wymienionych w punkcie 2 w opisie stanu faktycznego stanowi dla podwykonawców przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przepisy prawa cywilnego nakładają na zamawiającego, w tym przypadku Spółkę, zobowiązanie do współpracy z podwykonawcą w celu umożliwienia mu prawidłowego wykonania zlecenia, w szczególności zwrotu wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zlecenia. Zgodnie z art. 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym”. W opisywanej sytuacji strony umówiły się, że zamiast zwracać wydatki Spółka, jako zamawiający, zapewni odpowiednie szkolenia podwykonawcy związane z wykonywanym zleceniem. W odniesieniu do wydatków na szkolenia podwykonawców niezwiązane w momencie ich odbywania z konkretnym projektem (wymienione w punkcie 2 w opisie stanu faktycznego), stanowią one koszt uzyskania przychodu jako wydatki poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego Spółka ponosi wydatki na takie szkolenia, gdyż w ocenie Spółki umożliwiają one pozyskanie jej kolejnych zleceń (projektów). Składając oferty klientom Spółka wskazuje m.in. na możliwość zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych podwykonawców. Wśród klientów Spółki znajdują ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »