Rezygnacja ze zwolnienia a możliwość odzyskania VAT

Pytanie podatnika: W dniu 30 lipca 2007 r. Wnioskodawca nabył od spółdzielni mieszkaniowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. W dniu 23 marca 2007 r. wraz z żoną zawarł ze spółką R. sp. z o.o. umowę najmu lokalu. Z tego tytułu Wnioskodawca, mimo że wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (najem lokalu użytkowego), to ze względu na zwolnienie podmiotowe nie wystawiał faktur VAT a jedynie rachunki. Aktualnie planuje jednak rezygnację ze zwolnienia podmiotowego na rzecz rejestracji jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Czy w związku z transakcją nabycia lokalu Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez spółdzielnię?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21.07.2010 r. (data wpływu 27.07.2010 r.), uzupełnione pismem z dnia 24.09.2010 r. (data wpływu 28.09.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupu lokalu użytkowego dokonanego przed rezygnacją ze zwolnienia od podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupu lokalu użytkowego dokonanego przed rezygnacją ze zwolnienia od podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 30 lipca 2007 roku Pan Krzysztof M. nabył od Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: „Spółdzielnia”) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w W. (dalej: „Lokal”) za cenę 255.219,12 zł brutto (w tym 22% podatek VAT w wysokości 46.023,12 zł). Na poczet tej ceny Wnioskodawca dokonał przelewu środków na rachunek Spółdzielni, ta zaś wystawiła mu dwie faktury VAT; jedną na kwotę 51.043,82 zł brutto (data wystawienia 31 grudnia 2006 roku), drugą na kwotę 204.175,30 zł brutto (data wystawienia 25 stycznia 2007 roku).

W dniu 23 marca 2007 roku Pan Krzysztof M. wraz z żoną zawarł ze spółką R. sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) umowę najmu Lokalu. Na jej podstawie Spółka zobowiązana jest do uiszczania miesięcznego czynszu w wysokości 4.500 zł.

Z tego tytułu Pan Krzysztof M, mimo że wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (najem lokalu użytkowego), to ze względu na zwolnienie podmiotowe nie wystawiał faktur VAT a jedynie rachunki.

Aktualnie planuje jednak rezygnację ze zwolnienia podmiotowego na rzecz rejestracji jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Z uzupełnienia do złożonego wniosku z dnia 24.09.2010 r. (data wpływu 28.09.2010 r.) wynika, iż: Wnioskodawca do dnia dzisiejszego nie zarejestrował się w podatku od towarów i usług oraz nie odprowadzał i nie odprowadza należnego podatku VAT, ponieważ w tym zakresie korzystał i korzysta do dnia dzisiejszego ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Strona rozlicza osiągany obrót jedynie dla potrzeb ustalenia, czy nie przekracza kwoty zwolnienia podmiotowego. Aktualnie wolą Wnioskodawcy jest rejestracja dla podatku VAT i wykonywanie czynności opodatkowanych tym podatkiem (wystawianie FV z należnym podatkiem).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z taką transakcją nabycia Lokalu podatnik uprawniony jest do odliczenia 46.023,12 zł podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Spółdzielnię?

Zdaniem Wnioskodawcy, Strona uprawniona jest do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie Lokalu o ile wykazany zostanie związek przyczynowy pomiędzy dokonanym odliczeniem podatku a czynnościami opodatkowanymi (np. z tytułu najmu Lokalu wystawiane będą faktury VAT z 22% podatkiem). Fundamentalne znaczenie dla takiego rozstrzygnięcia niniejszego wniosku ma bowiem odpowiedź na pytanie: czy podatnik nabywając Lokal miał status materialnoprawny podatnika podatku VAT (tj. czy mimo braku formalnej rejestracji w tym podatku występował jako podatnik w rozumieniu art. 15 Ustawy)?

Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Wnioskodawca w dacie nabycia Lokalu był już właścicielem innych lokali, które wynajmował, a przedmiotowy Lokal miał być kolejnym z nich. Tym samym nie może budzić żadnych wątpliwości, że Krzysztof M. już w 2006 roku spełniał ustawową definicję podatnika podatku od towarów i usług sformułowaną na gruncie art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy. Zgodnie z nią podatnikami są (...) osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (...) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (...). Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak słusznie zauważa się w doktrynie oraz podnosi w orzecznictwie, podatnikiem jest każdy podmiot działający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na formalną rejestrację dla celów podatku VAT.

W wyroku w sprawie C-400/98 Breitshol ETS wprost stwierdził, że „powstanie prawa do odliczenia VAT zapłaconego z tytułu uprzednich wydatków inwestycyjnych nie zależy w żaden sposób od formalnego uznania statusu podatnika przez organ skarbowy”.

Stanowisko takie prezentowane jest również w orzeczeniach sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 01 grudnia 2006 roku (sygn. I SA/Lu 502/06) WSA w Lublinie stwierdził, że „z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (...) nie wynika, że warunkiem nabycia prawa do obniżen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »