Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.11.2010

Ulga odsetkowa: O wysokości odsetek do odliczenia decyduje podatnik

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2006 r. uzyskał kredyt na budowę domu mieszkalnego. Budowa została ukończona w 2008 r. W zeznaniu podatkowym za 2008 r. Wnioskodawca po raz pierwszy odliczył przysługującą część odsetek. Urzędnik skarbowy stwierdził, że Wnioskodawca musi odliczyć taką część odsetek za lata 2006-2007, aby pokryć całkowicie swój dochód, co było dla Niego niekorzystne, gdyż nie mógł rozliczyć składki zdrowotnej. Czy w danym roku podatkowym Wnioskodawca „może” czy „musi” odliczyć ulgę odsetkową?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 11 czerwca 2010 r. Nr IPPB4/415-218/10-4/MP, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2010 r. (data wpływu 11 marca 2010 r.), uzupełnione pismem z dnia 23 maja 2010 r. (data wpływu 27 maja 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu dokonania odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. ulgi odsetkowej, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – działając na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – wydał interpretację indywidualną o numerze IPPB4/415-218/10-4/MP. Interpretacja wydana została na wniosek Wnioskodawcy z dnia 7 marca 2010 r., uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2010 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2006 r. uzyskał kredyt na budowę domu mieszkalnego. Budowa została ukończona w 2008 r., czyli w 2008 r. uzyskał prawo do odliczenia odsetek od kredytu. W zeznaniu podatkowym za 2008 r. Wnioskodawca po raz pierwszy odliczył przysługującą część odsetek. Urzędnik skarbowy stwierdził, że Wnioskodawca musi odliczyć taką część odsetek za lata 2006-2007, aby pokryć całkowicie swój dochód, co było dla Niego niekorzystne, gdyż nie mógł rozliczyć składki zdrowotnej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż paragraf 26b ustęp 5,6,7 ustawy o podatku dochodowym mówi, że odsetki za lata poprzedzające rok pierwszego odliczenia mogą być odliczone za rok podatkowy, w którym odliczenie następuje po raz pierwszy, jak również mogą być odliczone w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku pierwszego odliczenia. Wnioskodawca zaznacza, że dotyczy to różnicy odsetek przypadających do odliczenia, a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku pierwszego odliczenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 30 marca 2006 r. Kredyt został udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego. Zapłacone odsetki od kredytu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nie zostały zwrócone oraz nie zostały odliczone od przychodu na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawca oraz małżonek Wnioskodawcy nie korzystali z odliczenia od dochodu, przychodu i podatku, wydatków na własne cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w danym roku podatkowym Wnioskodawca „może” czy „musi” odliczyć ulgę odsetkową?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odsetki zapłacone przed rokiem pierwszego odliczenia mogą być odliczone w roku pierwszego odliczenia i w roku następującym bezpośrednio po nim w częściach zależnych od podatnika, gdyż ustawa nie precyzuje, jaką część odsetek odliczać w danym roku. Wnioskodawca chciałby odsetki za lata 2006-2007 odliczyć w ten sposób, że 1% odliczy w 2008 r., a 99% odliczy w roku 2009. W opinii Wnioskodawcy ma do tego prawo.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Uzasadnił to w następujący sposób.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. stanowi, iż podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zgodnie zatem z treścią art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1. budową budynku mieszkaniowego, albo
2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowała zatem korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu w latach 2002-2006 na cel określony w art. 26b ust. 1 ww. ustawy przy równoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów jakie stawia w art. 26b ww. ustawa.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem od podstawy opodatkowania można odliczyć odsetki na spłatę kredytu, jeżeli:

1. kredyt (pożyczka) z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »