Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.10.2010

Ustalenie roku podatkowego w przypadku niedochowania terminu zawiadomienia

Pytanie podatnika: Z uwagi na datę podjęcia Uchwały, tj. 11 lutego 2010 r., niemożliwym było dochowanie terminu zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego, tak aby zmiana była skuteczna od roku podatkowego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2010 r. W konsekwencji. Spółka, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokona, najpóźniej w terminie do 30 stycznia 2011 r., zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Czy Spółka postąpi prawidłowo, jeżeli zakończy rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2011 r. w dniu 30 czerwca 2011 r. w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2011 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2010 r. (data wpływu 1 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia roku podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia roku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 11 lutego 2010 r. Uchwałę w sprawie zmiany Umowy Spółki dotyczącą zmiany roku obrotowego. Zmiana została zgłoszona w rejestrze przedsiębiorców KRS, a wpis zmiany dokonany postanowieniem w dniu 25 lutego 2010 r. Zgodnie z podjętą uchwałą dotychczasowy rok obrotowy Spółki zgodny z rokiem kalendarzowym został zmieniony na rok obrotowy, który zaczyna się pierwszego lipca, a kończy się trzydziestego czerwca każdego roku, przy czym pierwszy po zmianie rok obrotowy kończy się 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, Spółka zamierza zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 czerwca 2011 r. kończąc tym samym rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2010 r.

Z uwagi na datę podjęcia Uchwały niemożliwym było dochowanie terminu zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego, tak aby zmiana była skuteczna od roku podatkowego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2010 r. W konsekwencji. Spółka, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokona, najpóźniej w terminie do 30 stycznia 2011 r., zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postąpi prawidłowo, jeżeli stosując art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakończy rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2011 r. w dniu 30 czerwca 2011 r. w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2011 r.?

W opinii Wnioskodawcy, Spółka powinna na postawie art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakończyć rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2011 r. w dniu 30 czerwca 2011 r. Zgodnie z generalną zasadą zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia, o którym mowa powyżej, należy dokonać zgodnie z art. 8 ust. 4 najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Ponadto, w przypadku zmiany roku podatkowego, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Jak wynika z powyższego, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustanawiają następujące warunki, które muszą zostać spełnione, aby doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego:

- dokonanie przez podatnika zmiany w umowie Spółki dotyczącej zmiany roku podatkowego,
- zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia roku podatkowego,
- pierwszym po zmianie roku podatkowego powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego,
- pierwszy rok podatkowy po zmianie nie może być krótszy niż dwanaście miesięcy i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Ponieważ Spółka dokonała zmiany roku podatkowego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętej w dniu 11 lutego 2010 r., a rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, w związku z brzmieniem regulacji w zakresie terminu zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zmiana roku podatkowego może nastąpić nie wcześniej jak od dnia 1 stycznia 2011 r. pod warunkiem złożenia stosownej informacji do dnia 30 stycznia 2011 r. Wówczas pierwszy rok podatkowy po zmianie trwałby do dnia 30 czerwca 2012 r., następne lata podatkowe natomiast kolejno od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku podatkowego.

Wyjątek od wyżej przedstawionej zasady został zawarty w art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do treści tego przepisu, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Podkreślenia wymaga fakt, iż przepis art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter bezwarunkowy i nie przewiduje żadnej możliwości odstąpienia od obowiązku zakończenia roku podatkowego w przypadku wynikającego z odrębnych przepisów obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych. Co istotne, przepis ten nie ogranicza się wyłącznie do zdarzeń o charakterze szczególnym, np. likwidacji, ogłoszenia upadłości czy połączenia spółek, ale odnosi się do wszystkich przypadków, gdy odrębne przepisy wymagają zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych wynika między innymi z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe zamyka się:

1. na dzień kończący rok obrotowy,
2. na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
3. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
4. w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
5. na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
6. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
7. na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. W konsekwencji, obecny rok obrotowy 2010 będzie trwał od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., tj. 18 miesięcy. Następny rok obrotowy będzie trwał od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Jeżeli zatem, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rok obrotowy w myśl przepisów o rachunkowości zakończy się 30 czerwca 2011 r., zastosowanie będzie miał cytowany wyżej przepis art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponieważ, księgi rachunkowe zamyka się w myśl art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości na dzień kończący rok obrotowy, rok podatkowy w tej sytuacji będzie trwał 6 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Kolejny rok podatkowy powinien zacząć się 1 lipca 2011 r. i powinien trwać do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego, tj. do dnia 30 czerwca 2012 r. Powyższe stanowisko wynika wprost z brzmienia przepisu art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »