Odliczenie VAT z tytułu importu towarów

Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, pomimo, iż Spółka nie jest właścicielem importowanych towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.03.2010 r. (data wpływu 22.03.2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.05.2010 r. (data wpływu 18.05.2010 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-290/10-2/KT z dnia 07.05.2010 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.03.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14.05.2010 r. (data wpływu 18.05.2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-290/10-2/KT z dnia 07.05.2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej działającej m.in. w branży odzieżowej (dalej: Grupa). Grupa prowadzi działalność w wielu krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce), jak również poza jej obszarem. Grupa składa się z wielu wydzielonych spółek, z których każda zajmuje się określonym zakresem obowiązków. Wnioskodawca zajmuje się w ramach Grupy wszelkimi kwestiami związanymi z importem towarów do Unii Europejskiej z krajów trzecich (tj. krajów nienależących do UE). W skład Grupy wchodzi również G. z siedzibą w Szwecji, która to spółka odpowiada za globalne zakupy i sprzedaż towarów.

W związku z tak określonym zakresem obowiązków w ramach Grupy, Spółka świadczy na zlecenie G usługę kompleksowej obsługi importu. Usługa kompleksowej obsługi importu (dalej: usługa importu) polega w szczególności na:

- organizacji i dokonywaniu przez Spółkę importu towarów,
- sprowadzaniu przez Spółkę towarów z krajów trzecich do UE,
- wprowadzaniu importowanych towarów do wolnego obrotu w UE,
- przygotowywaniu zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu lub innych procedur celnych (np. procedury składu celnego),
- rozliczaniu cła i VAT importowego z tytułu dopuszczenia towarów do wolnego obrotu w UE (jak również składaniu zabezpieczeń celnych w wymaganych przypadkach),
- uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń na stosowanie gospodarczych i uproszczonych procedur celnych (np. procedury składu celnego, odprawy uproszczonej w miejscu), które są konieczne dla sprawnego przepływu towarów i ze względów logistycznych.

Wszystkie wskazane wyżej czynności podejmowane w ramach usługi importu są świadczone przez Spółkę na rzecz G. Oznacza to, że Spółka występuje jako importer towarów, dokonuje zgłoszeń celnych (w których występuje jako importer) i uzyskuje niezbędne pozwolenia na stosowanie gospodarczych i uproszczonych procedur celnych, rozlicza cło i podatek VAT należne z tytułu importu. Jest również odpowiedzialna za prawidłowość stosowania przepisów celno-podatkowych związanych z importem towarów.

Jednocześnie, przy tak określonym zakresie świadczonych usług, Spółka nie jest właścicielem importowanych towarów. Właścicielem importowanych towarów jest bowiem w każdym momencie G.

Ponieważ Spółka jest odpowiedzialna za import towarów z krajów trzecich w wielu państwach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii, aby scentralizować dokonywane w tych państwach odprawy celne, Spółka posiada „Pojedyncze pozwolenie na dopuszczanie towarów do wolnego obrotu w ramach procedury uproszczonej w miejscu” (dalej: pozwolenie pojedyncze). Pozwolenie to wydane jest przez holenderskie władze celne - tj. władze celne właściwe dla Spółki i obejmuje oprócz Holandii również inne Państwa Członkowskie.

W związku z planowanym rozwojem działalności Grupy w Polsce, Wnioskodawca zamierza świadczyć wyżej opisane usługi importu na zlecenie G również w odniesieniu do towarów importowanych z krajów trzecich bezpośrednio do Polski (obecnie do Polski dostarczane są towary w wolnym obrocie). Dlatego też Spółka wystąpiła z wnioskiem do władz holenderskich o rozszerzenie udzielonego jej pozwolenia pojedynczego na Polskę. Po rozszerzeniu pozwolenia pojedynczego, w przypadku dopuszczenia towarów do wolnego obrotu znajdujących się Polsce, cło należne z tytułu dopuszczenia towarów do wolnego obrotu będzie rozliczane przez Spółkę w Holandii, a podatek VAT w Polsce na podstawie deklaracji importowej - stosownie do art. 33b ustawy o VAT.

Jednocześnie Spółka przed rozpoczęciem świadczenia usług importu i dokonywaniu importu towarów w Polsce zamierza zarejestrować się w Polsce dla celów podatku VAT. Po zarejestrowaniu na VAT i rozpoczęciu świadczenia usług importu w Polsce, Spółka będzie wystawiać faktury za świadczone usługi na G. W związku z faktem, że G jest podatnikiem mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim i nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT, to usługi świadczone przez Spółkę na rzecz G będą podlegały opodatkowaniu w Państwie Członkowskim siedziby G.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, w opisanym stanie faktycznym, jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że podatek VAT wykazany w deklaracji importowej z tytułu importu towarów podlega odliczeniu, stosownie do art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, mimo, że Spółka nie posiada prawa własności do importowanych towarów. Prawo od odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów powstaje bowiem w związku z wykorzystywaniem importowanych przez Spółkę towarów do wykonywania czynności opodatkowanych - świadczenia usług importu.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje ogólne zasady dotyczące prawa podatnika do odliczenia podatku VAT. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie, w przypadku świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza Polską, zastosowanie znajduje art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. W przepisie tym wskazane jest, iż podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą świadczenia usług przez podatnika poza Polską, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Warunkiem odliczenia podatku w tym przypadku jest posiadanie przez podatnika dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 86 ust. 1 w związ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »