Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.09.2010

Jak przeliczać wynagrodzenia w obcych walutach

Pytania podatnika: Według jakiego kursu GBP w stosunku do złotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy, które wypłaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w złotych polskich wysokości przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidłowo określić dzień uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2010 r. (data wpływu 14.06.2010 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 23.08.2010 r. (data nadania 23.08.2010 r., data wpływu 25.08.2010 r.), stanowiącego odpowiedź na wezwanie organu Nr IPPB2/415-543/10-2/MG i Nr IPPB5/423-343/10-2/IŚ z dnia 13.08.2010 r. (data nadania 13.08.2010 r., data odbioru 16.08.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kursu waluty obcej w stosunku do złotego polskiego w celu przeliczenia wynagrodzenia ze stosunku pracy do obliczenia wysokości przychodu pracownika i zaliczki na podatek dochodowy oraz określenia dnia uzyskania przychodu pracownika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kursu waluty obcej w stosunku do złotego polskiego w celu przeliczenia wynagrodzenia ze stosunku pracy do obliczenia wysokości przychodu pracownika i zaliczki na podatek dochodowy oraz określenia dnia uzyskania przychodu pracownika.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, wezwano Spółkę pismem z dnia 13.08.2010 r. Nr IPPB2/415-543/10-2/MG i Nr IPPB5/423-343/10-2/IŚ (data nadania 13.08.2010 r., data odbioru 16.08.2010 r.) do ich uzupełnienia poprzez:

- przedstawienie dokumentu (odpowiednio wypis z KRS lub kopii urzędowo poświadczonego odpisu), z którego wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. stosowne umocowanie dla osoby, która podpisała przedmiotowy wniosek o udzielenie interpretacji, ponieważ z załączonej kserokopii wypisu KRS nie wynika, że osoba która podpisała wniosek ma umocowanie do reprezentowania Spółki,
- przedstawienie aktualnego pełnomocnictwa udzielonego osobie, która podpisała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej lub odpisu pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie wraz z adresem do doręczeń.

Spółka uzupełniła braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 23.08.2010 r. (data nadania 23.08.2010 r., data wpływu 25.08.2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka specjalizuje się w działalności agencyjnej i marketingowej. W 2010 roku zatrudniła pracownika zamieszkałego w Polsce i z polskim obywatelstwem. Spółka podpisała z pracownikiem umowę o pracę, wynagrodzenie ustalono w GBP i w takiej walucie jest wypłacane, ale z konta złotówkowego Spółki na konto pracownika, prowadzone w GBP. Bank, z którego usług Spółka korzysta podaje kurs, który zastosował do przeliczenia dyspozycji wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z umową o pracę wynagrodzenie jest wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca, a lista płac sporządzana jest w dniu wypłaty wynagrodzenia. Lista płac jest ujmowana w księgach na dzień jej sporządzenia. Możliwość wypłaty wynagrodzeń pracownikom w GBP, a nie w złotych polskich wynika z przepisów ustawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany ustawy Kodeks cywilny oraz zmiany ustawy Prawo dewizowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1506).

Ustawa ta weszła w życie z dniem 24 stycznia 2009 r.

Spółka, jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym.

Pomimo, iż przepisy prawa z zakresu Prawa cywilnego oraz Prawa dewizowego zezwalają, aby od dnia 24 stycznia 2009 r. wygrodzenia z tytułu umów o prace były wypłacane w GBP, to zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w walucie muszą być przekazane przez Spółkę - płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w złotych polskich. Tym samym Spółka zobowiązana jest do ustalenia wysokości przychodu pracownika ze stosunku pracy w złotych polskich. W tym celu musi przeliczyć wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę określone i wypłacane przez Spółkę pracownikowi w GBP na polskie złote w celu ustalenia kwoty przychodu oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprócz obowiązków płatnika, konieczne jest przeliczenie wynagrodzenia wyrażonego w walucie w celu ustalenia kosztu z tytułu wynagrodzenia u pracodawcy w sposób analogiczny, w jaki przeliczane są inne koszty wyrażone w walucie obcej, o których mowa w art. 15 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka przewiduje, że podobne umowy będzie zawierała w przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Według jakiego kursu GBP w stosunku do złotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy, które wypłaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w złotych polskich wysokości przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego wynagrodzenia?
2. Jak prawidłowo określić dzień uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 12 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast zgodnie z a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »