Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.09.2010

Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsiębiorców niekorzystna dla budżetu

Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami

Szanowny Panie Premierze! Od wielu miesięcy zarówno ze strony ogólnopolskich organizacji przedsiębiorców, jak i w trakcie licznych spotkań w okręgu wyborczym zgłaszany jest postulat podjęcia realnych działań w celu eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami. Wprawdzie w ostatnich kilku latach można było zaobserwować skrócenie przeciętnego czasu rozpatrywania spraw gospodarczych w polskich sądach, niemniej oceny przedsiębiorców są w dłużej części uzasadnione. Jestem przekonany, że poprawa w tym zakresie będzie możliwa dzięki zmianom legislacyjnym, jak i zaktywizowaniu organu wymiaru sprawiedliwości i organów skarbowych w korzystaniu z możliwości aktualnych, jak i potencjalnie możliwych instrumentów prawnych.

Poszukując tych ostatnich, warto wzorować się na rozwiązaniach przyjętych i dobrze funkcjonujących w innych państwach Unii Europejskiej. Działania, o które wnoszę, wymagają współpracy ministra gospodarki, ministra finansów oraz ministra sprawiedliwości, dlatego niniejszą interpelację kieruję na ręce Pana Premiera, powołując się jednocześnie na art. 16 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W szczególności będę zobowiązany za odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy rząd pracuje aktualnie nad projektami zmian w prawie służących zmniejszeniu zatorów płatniczych między przedsiębiorcami?

2. Czy rozważane jest przejście z metody memoriałowej na kasową w opodatkowaniu przedsiębiorców, tak aby nie byli zmuszani do uiszczania podatku od potencjalnego dochodu wynikającego z faktur wystawionych, a niezapłaconych przez kontrahenta?

Z poważaniem

Poseł Arkadiusz Litwiński

Szczecin, dnia 22 czerwca 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 16658 w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2010 r. (znak: SPS-023-16658/10), przy którym przekazano interpelację posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami, w załączeniu uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Ad 1. Kwestia opóźnionych płatności w relacjach między przedsiębiorcami uregulowana jest w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty (Dz. U. Nr 139, poz. 133, z późn. zm.). Ustawa ta daje wierzycielowi możliwość żądania od dłużnika odsetek ustawowych, zarówno w przypadku gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, jak również w przypadku gdy określony został przez strony na okres dłuższy niż 30 dni. Celem tego rozwiązania było przyznanie wierzycielowi uprawnienia domagania się odsetek przed terminem wymagalności świadczenia pieniężnego w sytuacji, gdy termin ten był nadmiernie długi. W przypadku gdy dłużnik nie dokona zapłaty w terminie określonym w umowie lub wezwaniu do zapłaty, wierzyciel ma również prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przedmiotowa ustawa stanowi realizację obowiązku wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35 WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Od maja 2009 r. trwają prace Grupy Roboczej ds. Konkurencyjności i Wzrostu Rady Unii Europejskiej nad zmianą powyższej dyrektywy, której celem jest uzupełnienie jej głównych elementów dodatkowymi narzędziami umożliwiającymi ograniczenie liczby przypadków opóźnień w płatnościach. Przedłożony projekt przewiduje m.in. zniesienie pomijania przez państwa członkowskie roszczeń o zapłatę odsetek o wartości poniżej 5 EUR, prawo wierzyciela do dochodzenia zwrotu kosztów odzyskania należności uregulowanej z opóźnieniem jako uzupełnienie odsetek ustawowych, zasadę regulowania przez władze publiczne należności w terminie 30 dni, zaostrzenie przepisów dotyczących nieuczciwych klauzul umownych. Państwa członkowskie zobowiązane będą ponadto do zapewnienia pełnej przejrzystości w zakresie praw i obowiązków wynikających z tej dyrektywy, a w szczególności do publikowania ustawowej stopy procentowej.

Działania te powinny w pewnym stopniu zniechęcić do dokonywania opóźnionych płatności w transakcjach handlowych oraz zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W konsekwencji korzyści odniosłyby w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których istnienie opóźnień w płatnościach stanowi istotną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Po wejściu w życie projektowanych zmian zostaną one wdrożone do polskiego porządku prawnego poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o terminach zapłaty.

Oprócz ww. działań należy wspomnieć o korzystnych zmianach, które w ostatnim okresie weszły już w życie i które powinny przyczynić się do ukrócenia praktyk nieuczciwych kontrahentów. Przykładem jest nowa ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), której celem jest zapewnienie szczelności sytemu informacji gospodarczej poprzez umożliwienie udostępniania informacji o zobowiązaniach różnych podmiotów z różnych tytułów prawnych, bez ograniczeń nałożonych poprzednią ustawą.

Nowa ustawa umożliwia przekazywanie informacji o zobowiązaniach przez wszystkich wierzycieli, w tym również przez tzw. wierzycieli wtórnych, którzy nabyli wierzytelności np. od banku. Podniesie to wiarygodność całego systemu informacji gospodarczej. Ustawa wprowadziła ponadto pełną wymianę danych pomiędzy biurami a instytucjami z państw Unii Europejskiej dysponującymi danymi na temat wiarygodności płatniczej, co ma umożliwić przepływ danych w drugą stronę, tzn. z rejestrów zagranicznych do polskich kredytodawców/przedsiębiorców. Umożliwi to polskim podmiotom łatwy i szybki dostęp do informacji na temat wiarygodności płatniczej osób, które nie posiadają historii kredytowej w krajowych bazach danych.

Dostrzegając problem zatorów płatniczych występujących między przedsiębiorcami w sektorze budownictwa, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało z kolei projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego w zakresie umowy o roboty budowlane. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 40, poz. 222) weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2010 r.

Na rynku świadczeń usług budowlanych często występują przypadki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za wykonane świadczenia w zakresie robót budowlanych, w szczególno...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »