Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.08.2010

Wystawianie faktury zbiorczej dokumentującej kilka transakcji

Pytanie podatnika: Klienci Wnioskodawczyni żądają wystawienia jednej faktury dokumentującej sprzedaż wykonaną w danym miesiącu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest dla nich korzystniejsze (z uwagi na mniejszą ilość dokumentów w miesiącu do zaksięgowania). Z uwagi na żądania klientów Wnioskodawczyni chciałaby wprowadzić nowy sposób fakturowania, który pozwoliłby umieścić na jednej fakturze datę jej wystawienia oraz numery i daty poszczególnych transakcji sprzedaży. Wystawiana w taki sposób faktura zawierałaby: dane sprzedawcy i nabywcy, kolejny numer, datę wystawienia oraz dane dotyczące transakcji zrealizowanych dla poszczególnych klientów w ciągu danego miesiąca przez konkretny oddział czy placówkę. Czy prawidłowy będzie sposób prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczególności dat sprzedaży, w opisanym w stanie faktycznym, w przypadku wprowadzenia przez Spółkę nowego sposobu fakturowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W związku ze skargą z dnia 12 lipca 2010 r. (złożoną w dniu 13 lipca 2010 r., data wpływu 15 lipca 2010 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. znak: IPPP1-443-281/10-4/IGo w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości nowego sposobu fakturowania, doręczoną w dniu 05 maja 2010 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. znak: IPPP1-443-281/10-4/IGo, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie prawidłowości nowego sposobu fakturowania.

We wniosku z dnia 08 marca 2010 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, czyli P, zwana dalej „P” lub „Spółką” dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych. Sprzedaż niektórych towarów i usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentowana jest za pomocą kasy rejestrującej. W pozostałym zakresie P korzysta z podmiotowego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie kas”, wobec czego kasy fiskalne są stosowane tylko dla sprzedaży towarów i usług określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia, wyłączonych ze zwolnienia, a w pozostałym zakresie sprzedaż jest wykazywana w ewidencji sprzedaży.

W momencie sprzedaży P. wystawia faktury VAT klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy informują o tym fakcie lub osobom fizycznym, które proszą o wystawienie takiego dokumentu. Jeżeli klient nie poinformuje o tym, że prowadzi działalność gospodarczą lub chce otrzymać fakturę VAT, nie otrzymuje zazwyczaj żadnego dowodu potwierdzającego zakup czy zapłatę, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- sprzedaż dotyczy towarów podlegających obligatoryjnej ewidencji w kasach fiskalnych (towary wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas) - wówczas klientowi wydawany jest paragon fiskalny;
- klient dokonuje wpłaty gotówkowej - wówczas na odcinku dla wpłacającego pracownik P. wpisuje kwotę opłaty pocztowej potwierdzoną podpisem oraz odciskiem stempla placówki pocztowej (z datownikiem).

Ponadto, Wnioskodawca dodaje, że na życzenie klienta, który nie wyraża woli otrzymania faktury VAT, mogą być wystawione pokwitowania (druki pocztowe) opatrzone podpisem pracownika P oraz stemplem placówki pocztowej dokonującej sprzedaż, ewentualnie paragony niefiskalne.

Zdarzają się przypadki, że po dokonaniu sprzedaży klienci będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub prowadzący działalność gospodarczą proszą o wystawienie faktury VAT na podstawie wcześniej otrzymanego paragonu czy pokwitowania. Żądanie takie P. uwzględnia w ciągu 3 miesięcy od dokonania sprzedaży (stanowisko potwierdzone indywidualną interpretacją Ministra Finansów - sygnatura: IPPP1-443-1453/08-2/BS). Warunkiem wystawienia takiej faktury jest jednoczesny zwrot przez nabywcę wcześniej wystawionego paragonu czy innego dokumentu, otrzymanego przy zakupie. Faktury te są oddzielnie przechowywane i opatrzone adnotacją, że dotyczą sprzedaży już uprzednio zaewidencjonowanej.

Zdarzają się również sytuacje, że klienci, z którymi P. nie ma zawartych umów handlowych, dokonują zakupu towarów i usług kilkakrotnie w ciągu tygodnia czy miesiąca i posiadają dokumenty potwierdzające zakup usług, na podstawie których żądają wystawienia jednej faktury. P. wystawia takie faktury na podstawie kilku zwróconych potwierdzeń, dokumentujące sprzedaż dokonaną w przeciągu 7 dni od dokonania pierwszej sprzedaży. Wystawiane w taki sposób faktury dotyczą tylko sprzedaży wykonanej wyłącznie przez konkretny oddział czy placówkę P. tak, aby istniała możliwość identyfikacji przedstawianych dokumentów w ewidencjach sprzedaży oddziału czy placówki.

Klienci P. żądają jednak wystawienia jednej faktury dokumentującej sprzedaż wykonaną w danym miesiącu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest dla nich korzystniejsze (z uwagi na mniejszą ilość dokumentów w miesiącu do zaksięgowania). Z uwagi na żądania klientów P. chciałaby wprowadzić nowy sposób fakturowania, który pozwoliłby umieścić na jednej fakturze datę jej wystawienia oraz numery i daty poszczególnych transakcji sprzedaży. Wystawiana w taki sposób faktura zawierałaby: dane sprzedawcy i nabywcy, kolejny numer, datę wystawienia oraz dane dotyczące transakcji zrealizowanych dla poszczególnych klientów w ciągu danego miesiąca przez konkretny oddział czy placówkę P. Transakcje wyszczególnione na fakturze byłyby zestawione chronologicznie, według daty wykonania. Każda transakcja byłaby pokazana oddzielnie i zawierałaby: numer, dokładną datę sprzedaży, dane dotyczące nazwy towaru czy usługi, symbol PKWiU, jednostkę miary, ilość, cenę i wartość netto, stawkę i kwotę VAT oraz wartość brutto i podsumowanie transakcji z danego paragonu czy innego rodzaju potwierdzenia otrzymanego przez konkretnego klienta. Taka faktura zawierałaby kilka transakcji wykonanych w danym miesiącu dla konkretnego klienta w jednej z placówek czy oddziałów Spółki. W podsumowaniu faktury znalazłyby się dane zbiorcze z uwzględnieniem wszystkich (z danego miesiąca) transakcji, tj. wartości netto, stawki VAT, kwoty VAT, wartości brutto oraz ogólnej kwoty do zapłaty wyrażonej cyfrowo i słownie. Faktura taka opatrzona byłaby również podpisem osoby upoważnionej do jej wystawienia. Tak wystawiana faktura zawierałaby datę jej wystawienia i kilka dat sprzedaży odpowiadających dniom wykonanych dla danego klienta przez konkretny oddział czy placówkę w danym miesiącu transakcjom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym przez Spółkę pytanie sprowadza się do tego, czy prawidłowy będzie sposób prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczególności dat sprzedaży, w opisanym w stanie faktycznym, w przypadku wprowadzenia przez Spółkę nowego sposobu fakturowania?

Zdaniem Wnioskodawcy sposób prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczególności dat sprzedaży, opisany w stanie faktycznym, będzie prawidłowy w momencie wprowadzenia nowego sposobu fakturowania w Spółce.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak: IPPP1-443-281/10-4/IGo uznając, stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, iż przedstawiony przez Spółkę nowy sposób fakturowania, jaki Wnioskodawca zamierza wprowadzić, tj. wystawienie jednej faktury dokumentującej sprzedaż wykonaną w danym miesiącu, jako niemający uzasadnienia w obowiązujących przepisach nie może mieć zastosowania w przedstawionych okolicznościach.

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem tut. organu Spółka pismem z dnia 18 maja 2010 r. (data nadania 18 maja 2010 r., data wpływu 19 maja 2010 r.) wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej interpretacji poprzez uznanie stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 15 czerwca 2010 r. znak: IPPP1-443-281/10-6/IGo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji z dnia 29 kwietnia 2010 r. znak: IPPP1-443-281/10-4/IGo podtrzymując jednocześnie swoje stanowisko.

Wobec powyższego w dniu 13 lipca 2010 r. (data wpływu 15 lipca 2010 r.) za pośrednictwem Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację indywidualną z dnia 29 kwietnia 2010 r. znak: IPPP1-443-281/10-4/IGo.

Zaskarżonej interpretacji Wnioskodawca zarzuca naruszenie przepisów prawa:

- materialnego poprzez błędną wykładnię art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” w związku z § 5 ust.1 pkt 4 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie faktur”;
- procesowego poprzez nieudzielanie wyczerpującej odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie, art. 121 § 2 i art. 122 ustawy z dnia 22 si...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »