Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.09.2010

Sprzedaż gruntów rolnych

Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w całości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług (sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 18 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 12 maja 2010 r. Znak: IBPB II/2/415-374/10/ŁCz; IBPP1/443-268/10/AW wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku m.in. o sprecyzowanie czy udzielone pełnomocnictwo stanowi wyłącznie pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej czy też obejmuje swym zakresem pełnomocnictwo do doręczeń, z pouczeniem, iż nieuzupełnienie w powyższym zakresie spowoduje, iż wniosek zostanie rozpatrzony w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych a korespondencja będzie przesyłana na nazwisko i adres wnioskodawcy, tj. wskazany w części B.3. wniosku ORD-IN. Wezwanie skutecznie doręczono w trybie art. 150 Ordynacji podatkowej w dniu 31 maja 2010 r., a zatem wyznaczony termin upłynął z dniem 7 maja 2010 r. Wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z małżonką nabył w 2007 r. grunt rolny o powierzchni przekraczającej 1,8 ha. Dla terenu, na którym znajduje się ww. grunt gmina dotychczas nie opracowała planu zagospodarowania przestrzennego. Od posiadanego gruntu opłacany jest podatek rolny. W bieżącym roku wnioskodawca rozważa sprzedaż całości gruntu (zgodnie z ewidencją jest to grunt rolny), jednakże nie są mu znane plany ewentualnego nabywcy nieruchomości (w całości lub po podziale na mniejsze działki). Wnioskodawca i jego małżonka są wspólnikami spółki cywilnej - kancelarii notarialnej, która to spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka została nabyta z majątku prywatnego i jej sprzedaż nie pozostaje w żadnym związku z działalnością kancelarii notarialnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w całości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług (sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego)?

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji gospodarstwa rolnego, jednakże w przepisie art. 2 ust. 4 wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Definicja gospodarstwa rolnego znajduje się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z nim za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego uznać należy, iż grunty będące przedmiotem planowanej sprzedaży spełniają definicję gospodarstwa rolnego.

Druga z wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 28 przesłanek wskazuje na konieczność ustalenia czy grunty nie utraciły charakteru rolnego lub leśnego. Utrata charakteru rolnego lub leśnego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Przekształcenie sposobu wykorzystania gruntów może wystąpić już bezpośrednio po sprzedaży. Może być również procesem rozłożonym w czasie, związanym m.in. z uzyskaniem przez nabywcę stosownych decyzji, umożliwiających to przekształcenie.

Fakt, iż gmina nie opracowała dla tego terenu planu zagospodarowania przestrzennego oznacza również, iż nowy właściciel nie może zacząć wykorzystywać gruntu na inne cele niż prowadzenie gospodarstwa rolnego, przez co nie jest możliwe aby w związku ze sprzedażą grunt ten utracił charakter rolny, a ewentualnie późniejsze działanie nowego właściciela zmierzające do zmiany przeznaczenia gruntu nie mają tutaj znaczenia, przychody uzyskane ze sprzedaży posiadanego gruntu rolnego będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie m.in.:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od os...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »