Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.06.2010

Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego

Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji

Szanowna Pani Minister! Pan J. Z. zwrócił się z prośbą do mojego biura poselskiego o wystąpienie z zapytaniem poselskim w sprawie wyjaśnienia swojej sytuacji, tj. zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, a wysyłanego do pracy za granicę (do Francji).

Zainteresowany chciałby uzyskać informację, jakie świadczenia powinien zapewnić pracodawca: Kto ponosi koszty dojazdu do miejsca pracy we Francji - czy za przejazd płaci pracodawca, czy pracownik? Kto ponosi koszty we Francji za dojazd z miejsca zakwaterowania do pracy - pracodawca, czy pracownik? Kto ponosi koszty zakwaterowania we Francji, za dojazd z miejsca zakwaterowania do pracy - pracodawca, czy pracownik? Kto płaci za wyżywienie we Francji? Czy przysługuje pracownikowi dodatkowy urlop lub dodatek do stawki godzinowej za szkodliwe warunki pracy - spawacz? W jakim terminie ma być wypłacana pensja za przepracowany miesiąc? Jak wygląda sprawa ubezpieczenia rentowo-emerytalnego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków? Kto i w jakiej wysokości ponosi koszty na te ubezpieczenia? Jak wygląda sprawa pracy w godzinach nadliczbowych?

Mając na uwadze powyższe, proszę Panią Minister o zainteresowanie się niniejszą sprawą. W związku z powyższym, zwracam się z pytaniem do Pani Minister: Jakie zobowiązania ma pracodawca wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, a wysyłanego do pracy za granicę (do Francji)?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Rusiecki

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 4 maja 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 6877 w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jarosława Rusieckiego, przesłaną przy piśmie z dnia 12 maja 2010 r. (znak: SPS-024-6877/10), w sprawie warunków pracy pracownika wysyłanego do pracy na terytorium Francji uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przekazane pismo pracownika, a tym samym i zapytanie poselskie, jest ogólnikowe i brak w nim informacji o trybie skierowania i charakterze wykonywanej pracy za granicą. Udzielenie szczegółowych wyjaśnień na przedstawione pytania jest zatem utrudnione.

Zgodnie z art. 775 Kodeksu pracy, za podróż służbową (potocznie: delegację) uznaje się wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy bądź stałe miejsce pracy pracownika. Z tego tytułu pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów oraz innych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb). W aktualnym stanie prawnym, co do zasady, warunki przyznawania świadczeń związanych z pracą w przypadku pracownika skierowanego do pracy poza granicami kraju regulują postanowienia układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego pracodawcy (art. 771 i 772 Kodeksu pracy), a u pracodawcy niezobowiązanego do ustalenia regulaminu wynagradzania - postanowienia umowy o pracę. Zatem podniesione w zapytaniu poselskim kwestie ewentualnych uprawnień pracownika do określonych świadczeń wymagają znajomości konkretnego stanu faktycznego i powinny być rozpatrywane w kontekście przepisów obowiązujących u zatrudniającego go pracodawcy, w tym m.in. ww. regulacji zakładowych lub postanowień wynikających z umowy o pracę.

Do konstytutywnych elementów pojęcia podróży służbowej należy wykonywanie przez pracownika zadania służbowego określonego w drodze polecenia pracodawcy. Natomiast praca wykonywana za granicą w miejscowości określonej umową stron stosunku pracy jest pracą świadczoną w stałym miejscu pracy; związany z tym pobyt pracownika poza krajem nie ma cech podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 K.p. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (m.in. wyrok z dnia 11 lutego 1999 r. - II UKN 466/98, OSNAP 2000/7/289; wyrok z dnia 30 maja 2001 r. - I PKN 424/00, OSNP 2003/7/172). W wyroku z dnia 20 lutego 2007 r. (sygn. akt II PK 165/06, OSNP 2008/7-8/97) Sąd Najwyższy orzekł, iż „podjęcie się przez pracownika podróży połączonej z wykonaniem określonej pracy na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą nie jest podróżą służbową w rozumieniu art. 775 § 1 K.p.” W uzasadnieniu do powyższego wyroku SN stwierdził, że: W świetle art. 775 § 1 K.p., podróżą służbową poza granicami kraju jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza stałym miejscem pracy, w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Odbywanie podróży na polecenia pracodawcy przesądza o charakterze tej formy delegowania i stanowi uzasadnienie dla określania jej mianem podróży „służbowej”. Zważywszy na charakter polecenia pracodawcy jako aktu konkretyzującego obowiązki pracownika, nie może ono, w odróżnieniu od wypowiedzenia i porozumienia zmieniającego, prowadzić do zmiany istotnych warunków pracy lub płacy. W rezultacie pracodawca nie może na tej drodze zmienić rodzaju pracy uzgodnionego w umowie o pracę ani zmienić uzgodnionego stałego miejsca pracy. Zadanie służbowe wyznaczone poleceniem podróży służbowej musi się zatem mieścić w uzgodnionym rodzaju pracy pracownika, chyba że pracodawca jednocześnie powierza pracownikowi na okres nieprzekraczający trzech miesięcy wykonywanie innej pracy na podstawie art. 42 § 4 K.p.

Z powołanych przepisów regulujących podróż służbową nie wynika natomiast zakaz delegowania pracownika niemającego charakteru podróży służbowej. W szczególności takim niebędącym podróżą służbową delegowaniem jest podjęcie się przez pracownika odbycia podróży połączonej z wykonaniem określonej pracy na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą. W takim przypadku nie znajdą zastosowania przepisy określające należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Dotyczą one bowiem jedynie delegowania mającego charakter podróży służbowej, tj. delegowania „narzuconego” pracownikowi w drodze polecenia zobowiązującego go do odbycia takiej podróży.

Podróż służbowa, o której mowa w art. 775 § 1 Kodeksu pracy, charakteryzuje się tym, że jest odbywana: poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, na polecenie pracodawcy, w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100