Jak rząd obniżał podatki

Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków

Szanowny Panie Ministrze! Premier Donald Tusk w listopadzie 2007 r. mówił: Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi to dotyczyć wszystkich: i tych mniej zamożnych, i tych bogatszych. Musi być rozważny marsz, ale chcę, aby był to marsz zawsze w jednym kierunku, zawsze w kierunku niższych podatków.

Tymczasem na początku 2009 r. rząd podniósł akcyzę na samochody z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów. Wzrosła także akcyza na alkohol i papierosy. Niedługo według zapowiedzi podwyżka podatków może dotknąć znacznie większej grupy obywateli.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie: Jakie działania podjął rząd Donalda Tuska celem obniżenia podatków?

Z poważaniem

Poseł Jacek Pilch

Tarnów, dnia 4 stycznia 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 13901 w sprawie obietnicy obniżenia podatków

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Jacka Pilcha z dnia 4 stycznia 2010 r., przekazaną w dniu 19 stycznia 2010 r. przez wicemarszałka Sejmu pana Krzysztofa Putrę przy piśmie z dnia 18 stycznia 2010 r., nr SPS-023-13901/10, w sprawie przedstawienia działań, jakie podjął rząd w celu obniżenia podatków, pragnę uprzejmie przedłożyć następujące informacje.

I. Realizując politykę w zakresie podatku akcyzowego, minister finansów, poza zabezpieczeniem przewidzianych w ustawie budżetowej wpływów z tytułu akcyzy, musi brać pod uwagę także inne czynniki, w tym wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej, m.in. poziom minimalnych stawek podatku akcyzowego określonych w przepisach prawa wspólnotowego. W wynegocjowanych okresach przejściowych Polska może stopniowo dostosowywać swój krajowy poziom opodatkowania do minimum unijnych, ale nie dają one Polsce prawa do zmniejszenia, nawet tymczasowego, już osiągniętego poziomu opodatkowania. Ponadto Polska analogicznie jak inne kraje członkowskie UE, które nie przyjęły wspólnej waluty, zobligowana jest do corocznej weryfikacji opodatkowania akcyzą w celu wypełnienia kryterium wspólnotowego minimum podatkowego w zależności od zmian kursu waluty krajowej w stosunku do euro. Wszelkie zmiany z zakresu podatku akcyzowego zostały podporządkowane ww. zasadom.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym opodatkowanie podatkiem akcyzowym reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Jedną z kluczowych zmian w polskim porządku prawnym, jaką wprowadzono ww. ustawą, było wpisanie stawek akcyzy na wyroby akcyzowe do ustawy. Zatem każda zmiana stawki akcyzy, z zastrzeżeniem postanowień art. 165, wymaga zmiany ustawy o podatku akcyzowym.

Odnosząc się do poruszanej w treści interpelacji pana posła Jacka Pilcha kwestii dotyczącej podwyżki akcyzy na samochody z silnikami o pojemności powyżej dwóch litrów, na alkohol i papierosy na początku 2009 r., należy przypomnieć, iż wywołana światowym kryzysem trudna sytuacja gospodarcza w Europie dotyczyła również polskiej gospodarki. Rada Ministrów podjęła wówczas szereg kroków zmierzających do ograniczenia do minimum negatywnych skutków tych zjawisk oraz przeciwdziałania następstwom kryzysu. Jedną z takich inicjatyw było utworzenie nowej rezerwy celowej w ustawie budżetowej na 2009 r. pn. ˝Rezerwa solidarności społecznej˝. W celu zapewnienia środków na pokrycie wzrostu wydatków budżetowych koniecznym było podwyższenie stawek akcyzy, przy czym w celu zminimalizowania skutków społecznych dla najsłabszych ekonomicznie grup społecznych wprowadzone zmiany objęły napoje alkoholowe i samochody osobowe z segmentu najdroższego o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. W przypadku napojów alkoholowych podwyższono stawki akcyzy (uwzględniając wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie obowiązywania dotychczasowych stawek, tj. dla win i napojów fermentowanych - 16,5%, a dla alkoholu etylowego - 9%) dla alkoholu etylowego do poziomu 4960,00 zł za 1 hektolitr alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie - co oznaczało wzrost ceny detalicznej najbardziej popularnych na rynku wódek o mocy 40% sprzedawanych w butelkach o poj. 0,5 l o 1 zł, natomiast dla win i napojów fermentowanych do poziomu 158,00 zł/hl, co odpowiadało wzrostowi ceny detalicznej butelki tych napojów o poj. 0,75 l o 20 gr.

Natomiast w przypadku samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 stawka akcyzy wzrosła z 13,6% do 18,6% podstawy opodatkowania. Uzasadnieniem do objęcia wyższą akcyzą jedynie samochodów o wskazanej pojemności silnika był fakt, iż nabywcami tych samochodów są przede wszystkim ludzie zamożni. Ponadto ważną przesłanką był czynnik środowiskowy.

Dokonano również zmiany stawek akcyzy na niektóre wyroby tytoniowe w celu implementacji wymogów unijnych oraz realizacji zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 r. dochodów z tego tytułu. Z dniem 1 marca 2009 r. wprowadzona została w drodze ustawy podwyżka akcyzy na papierosy (wzrost stawki kwotowej do poziomu 138,50 zł/1000 sztuk i stawki procentowej liczonej od ceny detalicznej do poziomu 31,41%), na tytoń do palenia (wzrost stawki kwotowej do poziomu 95,00 zł za każdy 1 kg i stawki procentowej do poziomu 31,41% maksymalnej ceny detalicznej) oraz na cygara i cygaretki (wzrost do poziomu 235,00 zł za każde 1000 sztuk).

Przedstawiając powyższe, należy również podkreślić, iż w ramach realizowanej polityki podatkowej pozostawiono na niezmienionym poziomie stawki akcyzy na podstawowe nośniki energii, np. benzyny silnikowe - 1565,00 zł/1000 l od 1 stycznia 2007 r., oleje opałowe - 232,00 zł/1000 l od 15 września 2005 r., LPG - 695,00 zł/1000 kg od 1 stycznia 2005 r., czy też energię elektryczną - 20,00 zł za megawatogodzinę od 26 marca 2002 r., co w sytuacji występującej nawet niewielkiej inflacji oznacza spadek realnego obciążenia akcyzą tych wyrobów.

W stanie kryzysu wszystkie kraje stają wobec zahamowania lub spadku wzrostu gospodarczego i dochodów budżetowych. Pomimo faktu, iż Polska jest jednym z krajów radzących sobie najlepiej ze skutkami tego kryzysu, również odczuła jego finansowe skutki. Zatem ocena realizacji zapowiadanych w exposé wygłoszonym przez prezesa Rady Ministrów w dniu 23 listopada 2007 r. deklaracji, w tym odnoszonych do obniżania podatków, upraszczania systemu podatkowego, winna być dokonywana z uwzględnieniem zmienionych uwarunkowań gospodarki światowej, tj. kryzysu, z którym przyszło się zmagać również całemu społeczeństwu naszego kraju.

II. Pragnę również zaznaczyć, iż na zagadnienie obciążeń podatkowych nie można patrzeć wyłącznie poprzez pryzmat wysokości stawek podatkowych. Zmniejszenie obciążeń podatkowych może polegać również na wyłączeniu spod opodatkowania lub zwolnieniu określonych podatkowoprawnych stanów faktycznych.

Wydaje się również, że materią równie istotną jest kwestia formy oraz sposobu rozliczania danego podatku oraz rozwiązań proceduralnych związanych z poborem podatków. Ułatwienia w powyższym zakresie (pomimo niezmniejszonych stawek podatkowych) sprawiają, iż podatnicy ponoszą mniejsze koszty związane z rozliczeniem danego podatku, popełniają mniej błędów oraz oszczędzają czas, co prawdopodobnie ma dla nich wymierne (korzystne) skutki finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę wskazać na wprowadzone od listopada 2007 r. rozwiązania prawnopodatkowe, które przyczyniają się do zmniejszenia obciążeń podatkowych.

III. W zakresie podatku od towarów i usług określonego ustawą z dnia 11 marca 2004 r.:

1. Ustawą z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444) podwyższono stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa przez rolników ryczałtowych z 5% do 6%.

2. W art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888) wprowadzono zmiany w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zasad dokonywania rozliczeń w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. Wprowadzone rozwiązania polegają na tym, że w przypadku zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają, co do zasady, obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (z pewnymi określonymi ustawą wyjątkami).

3. Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320):

- skrócono terminu zwrotu podatku VAT ze 180 do 60 dni;

- wprowadzono możliwość dla wszystkich podatników rozliczania się kwartalnego w miejsce rozliczenia miesięcznego;

- wprowadzono instytucję magazynów konsygnacyjnych, która ułatwia dokonywanie przemieszczeń towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej oraz przez podatnika VAT do innego państwa UE;

- wprowadzono rozwiązania w zakresie możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej;

- zlikwidowano tzw. kaucję gwarancyjną;

- zlikwidowano 30-procentową sankcję VAT;

- wydłużono termin na dokonanie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych z dwóch do trzech okresów rozliczeniowych;

- skrócono termin powrotu do zwolnienia podmiotowego w VAT, w przypadku jego wcześniejszej utraty, do 1 roku (dotychczas okres ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »