Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

24.01.2006

Minimalizowanie ryzyka strat przy realizacji umowy dostawy

Przy umowie dostawy występują dwie strony. Jedna z nich, zwana dostawcą, zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie (przez pewien powtarzający się okres). Drugą stroną jest odbiorca, który zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny (art. 605 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.). Charakterystyczną cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest to, że dostawca nie tylko dostarcza sam towar, ale dodatkowo wytwarza go we własnym zakresie.

Jeżeli materiały niezbędne do wykonania rzeczy są dostarczane przez odbiorcę, a tak się najczęściej zdarza, dostawca jest obowiązany do zbadania dostarczonych materiałów oraz ewentualnego powiadomienia odbiorcy o nieprzydatności materiałów do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy. Owa kontrola materiału jest niezwykle istotna ze względu na ewentualną odpowiedzialność dostawcy z tytułu rękojmi za wady wytworzonej i dostarczonej rzeczy. W razie zaniechania kontroli surowców dostawca nie mógłby się uwolnić od odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy.

Jako że umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem, wszelkie zapisy mające zabezpieczyć przed niewykonaniem zobowiązania z tego tytułu powinny być zawarte w umowie dostawy albo w załącznikach do umowy.

W umowie dostawy można zastrzec, że wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić z surowców określonego gatunku lub pochodzenia. Przy takim postanowieniu w umowie dostawy odbiorca towaru ma prawo sprawdzić nie tylko jakość surowców, ale może on także kontrolować sam proces produkcji. Należy zawierać tego rodzaju zapisy w umowie dostawy, ponieważ daje to możliwość większej kontroli nad jakością wytworzonego towaru, co w konsekwencji prowadzi do minimalizacji ewentualnych strat w przypadku dostarczenia towaru wadliwego.

Należy pamiętać, że dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy także w wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez odbiorcę lub według dostarczonej przez odbiorcę dokumentacji technologicznej (art. 609 K. c.). Taki rygor w stosunku do dostawcy jest uzasadniony tym, iż dostawca jest zwykle profesjonalistą wykonującym towary w ramach swej działalności gospodarczej. Od tej odpowiedzialności dostawca może uwolnić się w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy nie mógł wykryć wadliwości wskazanego przez odbiorcę sposobu produkcji i to mimo zachowania należytej staranności profesjonalisty (art. 355 § 2 K. c.). Po drugie, gdy odbiorca, mimo zwrócenia uwagi przez dostawcę na niewłaściwości we wskazanym mu sposobie produkcji, obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji lub dokumentacji technologicznej. Odbiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi dostawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi dostawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć (art. 612 w zw. z art. 563 § 1 K. c.). Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została odbierającemu wydana (art. 612 w zw. z art. 568 § 1 K. c.).

Odbiorca może, podobnie jak kupujący w umowie sprzedaży, otrzymać od dostawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej. W takim przypadku wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Oczywistym jest, że z punktu widzenia odbiorcy najkorzystniejsze jest, aby termin gwarancji był jak najdłuższy.

W umowie dostawy można zastrzec, że jeżeli dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, odbiorca może, niewyznaczając terminu dodatkowego od umowy, odstąpić jeszcze przed upływem terminu od dostarczenia przedmiotu dostawy (art. 610 K. c.).

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dłużnik obowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 K. c.). Jest to tzw. odpowiedzialność kontraktowa. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej dłużnik jest odpowiedzialny za niezachowanie należytej staranności. Taka odpowiedzialność wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Dla lepszego zabezpieczenia się przed niewykonaniem zobowiązania można przez umowę (w tym oczywiście przez odpowiedni zapis w umowie dostawy) rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Takie rozszerzenie zakresu odpowiedzialności jest w praktyce nieograniczone. Uświadomić sobie jednak trzeba, że rozszerzenie odpowiedzialności wymaga oznaczenia w umowie okoliczności zaostrzających tę odpowiedzialność. Można w umowie dostawy zastrzec, że dostawca będzie odpowiedzialny za niewykonanie zobowiązania z przyczyn przez niego niezawinionych, np. z powodu strajku w zakładzie dostawcy. Minusem odszkodowania (na zasadach ogólnych) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest to, że trzeba udowodnić to niewykonanie lub ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »