Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

21.09.2005

Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);

w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c (są to zwolnienia o charakterze przedmiotowym, a także inne zwolnienia wynikające z przepisów przejściowych ustawy o pdof) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest co do zasady suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, art. 30a-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższa zasada dotycząca łącznego opodatkowania małżonków ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych (art. 27 ustawy), lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Wspólne rozliczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c (umożliwiające rozliczanie podatku dochodowego z dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej według stawki 19%, tzw. podatek liniowy) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zapis ten nie dotyczy osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Sposób łącznego opodatkowania małżonków nie ma zastosowania również do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złożą po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podlegającym rozliczeniu.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Do wspomnianego podatnika stosuje się sposób łącznego opodatkowania małżonków określony w art. 6 ust. 2 ustawy.


Poniżej przytaczamy wybrane interpretacje urzędów skarbowych, a także pismo i wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na temat wspólnego rozliczania małżonków:

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie wspólnego rozliczenia w przypadku śmierci małżonka

"W dniu 18 listopada 2004 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W dniu 13 grudnia 2004 r., w Dzienniku Ustaw Nr 263, poz. 2619, nastąpiło jej ogłoszenie. Ustawa ta dodaje w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), nowy art. 6a, umożliwiający owdowiałym małżonkom skorzystanie z preferencji w postaci wspólnego rozliczenia dochodów małżonków. Regulacja wprowadzona tym przepisem ma zastosowanie także do dochodów za 2004 r., stąd informuje się, co następuje.

W zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2004 r., z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków, mogą również skorzystać podatnicy, którzy:

1) zawarli związek małżeński przed 2004 r., a ich małżonek zmarł w trakcie 2004 r.,

2) pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2004 r., a ich małżonek zmarł przed złożeniem zeznania podatkowego za 2004 r.

o ile:

1) do żadnego z małżonków w 2004 r. nie miały zastosowania przepisy:

a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitym, 19% podatkiem,

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dotyczące opodatkowania w formie:

- karty podatkowej,

- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, itp., jeżeli przychody te nie były uzyskane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (np. przychody z najmu mieszkania),

- zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,

2) zeznanie podatkowe za 2004 r. zostanie złożone do 30 kwietnia 2005 r. (za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą, uważa się datę stempla pocztowego).

W przypadku spełnienia wszystkich z wyżej podanych warunków, podatek dochodowy oblicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, po uprzednim odliczeniu od dochodu każdego z małżonków kwot określonych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. składek na ubezpieczenia społeczne, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wydatków rehabilitacyjnych oraz przekazanych darowizn.

Jeżeli podatnikowi, który w zeznaniu podatkowym za 2004 r. zamierza złożyć wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, została doręczona decyzja ostateczna w sprawie ustalenia za 2004 r. zobowiązania podatkowego lub stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, wydana na podstawie art. 104 ustawy Ordynacja podatkowa, to jest on zobowiązany wraz z zeznaniem podatkowym (PIT-36, PIT-37) złożyć wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ww. decyzją."

Pismo PB2/RB-066-0241-898/04 p.o. Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 26 maja 2004 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie

Odpowiadając na pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r. nr (...), w sprawie wątpliwości dotyczących interpretacji przepisu art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Od tej zasady powołana ustawa przewiduje odstępstwo dla małżonków, którzy łącznie spełniają następujące warunki: podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, istnieje między nimi wspólność ustawowa, pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów wyrażony w zeznaniu rocznym. W takim przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Przewidziany w ustawie preferencyjny sposób opodatkowania małżonków nie znajduje jednak zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków w roku podatkowym miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Oznacza to, iż z możliwości wspólnego rozliczenia dochodów uzyskanych w 2003 r. nie mogą skorzystać małżonkowie, jeżeli którykolwiek z małżonków w tym roku podatkowym dla przychodów osiąganych z poza rolniczej działalności gospodarczej wybrał zryczałtowaną formę ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »