Sprzedaż kolekcji – wybrane przykłady

Sprzedaż kolekcji może wiązać się z różnymi problemami w aspekcie podatkowym i ten artykuł jest próbą wyjaśnienia wszystkich, bądź większości, wątpliwości z tym związanych, również w wypadku, gdy kolekcja zostaje sprzedana nie tylko przez właściciela (kolekcjonera), ale również przez spadkobiercę kolekcjonera lub osoby przez kolekcjonera obdarowanej.Na wstępie należy zaznaczyć, iż istnieje jeden przypadek, gdy sprzedaż kolekcji, obojętnie jakich by przedmiotów nie dotyczyła, nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych.Jest nią sprzedaż przedmiotów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, sprzedawanych po upływie pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych za cenę niższą niż 1000zł.

Wynika to z art. 9 pkt 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi, iż obowiązek podatku nie dotyczy umów sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż źródłem przychodu nie jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomych po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Mając na uwadze, iż raczej rzadko występuje sytuacja, w której jakaś kolekcja jest sprzedawana za kwotę nieprzekraczającą 1000 zł, zwykle będziemy mieć do czynienia z koniecznością zapłaty jakiegoś podatku.

Tym samym wszelkie inne zbycie kolekcji, np. znaczków, obrazów, antyków itd. wiąże się z zapłatą takiego albo innego podatku.

Problem pojęcia działalności gospodarczej

Kluczową sprawą jest problem, czy taka sprzedaż kolekcji jest już działalnością gospodarczą, czy też nie. Rozwiązanie tego problemu ma oczywiście wyraźne konsekwencje podatkowe dla sprzedawcy.

Definicje działalności gospodarczej są różne w różnych ustawach. Inna jest w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, inne w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawie o podatku od towarów i usług, Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Stąd też możliwe jest, że działalność handlowa niepodlegająca wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej stanowić będzie jednak działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W świetle przepisów o podatku dochodowym sprzedaż rzeczy może być realizowana w ramach źródeł przychodu: z działalności gospodarczej oraz odpłatnego zbycia rzeczy (nawet zakupionej w celu dalszej odsprzedaży). Jednak zorganizowana i ciągła aktywność sprzedającego wskazuje, iż w danym przypadku nie następuje sprzedaż rzeczy z zyskiem, ale chodzi właśnie o działalność gospodarczą.

Jak wynika z art. 15 Ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność, o której mowa powyżej, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych, w sposób ciągły do celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT).

W Ustawie o VAT nie określono definicji „częstotliwości”, jednak, jak np. wyjaśnia Urząd Skarbowy w Bytowie pismem sygn. UBPI/443-13P/05, w znaczeniu, w jakim to pojęcie funkcjonuje w języku polskim, „częstotliwe” oznacza wielokrotne.

Z powyższego wynika, iż aby jednorazową dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystane towary zostały nabyte w celu sprzedaży.

Tym samym nawet jednorazowa sprzedaż może oznaczać prowadzenie działalności gospodarczej, z tym że w tym wypadku należy wykazać, iż w momencie realizacji tej sprzedaży podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystane przy tym towary zostały nabyte w celu spożytkowania ich przy tej czynności. Taka osoba, mająca zamiar (potwierdzony obiektywnymi dowodami) rozpocząć działalność gospodarczą oraz ponosząca pierwsze wydatki na te cele, powinna być uznana za podatnika VAT (pismo II Urzędu Skarbowego w Kielcach sygn ZN – I -1/443-162/04).

Reasumując: nie jest działalnością handlową, czyli gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, ale spożytkowania w celach własnych.

Problem rozwiązuje się zresztą łatwo w przypadku rzeczy ruchomych, gdyż niezależnie od tego, czy sprzedaż uznamy za zrealizowaną w ramach działalności gospodarczej – po upływie pół roku ich używania mają one status towarów używanych (art.. 43 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT), a skoro były one nabyte dla celów własnych (prywatnych), to nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, co powoduje, że ich sprzedaż jest i tak od podatku zwolniona.

Definicja działalności gospodarczej według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest inna od tej w Ustawie o VAT i, zgodnie z art. 5a pkt 6, określana jest jako działalność zarobkowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4–9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym ustawodawca uczynił immanentną cechą działalności gospodarczej wystąpienie dwóch przesłanek: ciągłości i zorganizowania; innymi słowy tam, gdzie działalność jest wykonywana w sposób ciągły, lecz niezorganizowany lub zorganizowany, lecz nieciągły, to nie można mówić o działalności gospodarczej według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład 1

Kolekcjoner A. ma kolekcję obrazów, którą sprzedaje za 100 000 zł panu B. Obrazy te zbierał przez ostatnich 20 lat, a ostatni zakupił rok temu. Jakie są konsekwencje podatkowe?

Podatku dochodowego od osób fizycznych nie płaci, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynęło więcej niż pół roku od nabycia tych obrazów.

Dokonuje czynności jednorazowej i trudno w tym momencie byłoby dopatrzeć się prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o VAT, w związku z czym również nie podlega podatkowi VAT.

Niemniej trzeba się liczyć z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych, którą oczywiście może ponieść zwyczajowo kupujący, ale trzeba mieć na uwadze, iż bezskuteczna jest umowa dokonana między sprzedającym i kupującym, gdy tylko jeden z nich odpowiada za złożenie deklaracji czy zapłatę podatku.

Obowiązki takie zawsze ciążą na obu stronach i w związku z tym jedną wspólną deklarację składają wszystkie strony umowy.

Stawka podatku, zgodnie z art. 7 ust. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »