Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

28.05.2009

Orzecznictwo podatkowe: Złożenie oświadczenia wydłuża termin przedawnienia podatkowego

Mając na uwadze treść art. 28 ust 3 oraz art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik składając oświadczenie o zamiarze przeznaczenia w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości części przychodów na cele mieszkaniowe, z jednej strony wpłynął na zmianę terminu płatności podatku, z drugiej przyjął ryzyko wydłużenia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Edyta Anyżewska, Sędzia NSA Krystyna Nowak, Protokolant Anna Dziewiż, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2008 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej I. B. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt I SA/Bk 397/06 w sprawie ze skargi I. B. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 30 sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od I. B. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 600,00 (słownie: sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 grudnia 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 397/06, oddalił skargę I.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 30 sierpnia 2006 roku w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W toku postępowania podatkowego ustalono, iż w dniu 30 listopada 2000 roku podatniczka i jej mąż sprzedali zabudowaną nieruchomość położoną we wsi G. (akt notarialny Rep. A nr [...]). Składając w Drugim Urzędzie Skarbowym w B. oświadczenie z dnia 13 grudnia 2000 roku podatniczka i jej mąż zadeklarowali wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży wskazanej powyżej nieruchomości na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2006 roku Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży przez skarżącą i jej męża w dniu 30 listopada 2000 roku nieruchomości położonej w G., w związku z niewydatkowaniem przez skarżącą i jej męża przychodu ze wskazanej powyżej transakcji na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ stwierdził, że przedłożone przez skarżącą i jej męża rachunki i faktury VAT związane z budową domu jednorodzinnego położonego na działce we wsi K., nie mogą zostać uwzględnione, gdyż zostały poniesione na budowę budynku mieszkalnego położonego na działce, która nie stanowiła własności małżonków K. Zgodnie z przedłożonym aktem notarialnym Rep. A nr [...] sporządzonym w dniu 4 maja 2000 roku, prawo własności do niezabudowanej nieruchomości oznaczonej we wsi K. nabył J.K., syn podatniczki i jej męża, do swojego majątku odrębnego. W tej sytuacji, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 31 maja 2006 roku określił skarżącej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości w kwocie 9.250,00 złotych. Mając na uwadze, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości opodatkowuje się osobno u każdego z małżonków, podatek określono od połowy kwoty niewydatkowanej na cele objęte zwolnieniem podatkowym, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), art.19 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy podatkowej.

Podniesiono również, że nieruchomość położona w K. zabudowana budynkiem mieszkalnym została sprzedana przez syna podatniczki i jej męża w styczniu 2006 roku. Zgodnie z powyższym, organ pierwszej instancji uznał, że skarżąca nie spełniała warunków do zastosowania zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. uznał jednocześnie za nieuzasadniony podnoszony przez podatniczkę w trakcie postępowania podatkowego zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podniósł, iż zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy podatnik nie spełni warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, podatek płatny jest najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami za zwłokę pobieranymi od zaległości podatkowych, naliczonymi w połowie ich wysokości. W przypadku natomiast, gdy osoba fizyczna sprzeda nieruchomość i zadeklaruje, że przychód ze sprzedaży przeznaczy w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe uzasadniające zwolnienie od zryczałtowanego podatku od sprzedaży nieruchomości, po czym nie dokona zadeklarowanych wydatków, termin przedawnienia tego podatku biegnie począwszy od końca roku podatkowego, w którym upłynął wspomniany powyżej dwuletni termin, to jest od końca 2002 roku. Organ pierwszej instancji podkreślił także, że przepis art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stanowi iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Mając natomiast na uwadze, że termin płatności podatku w przedmiotowej sprawie upłynął z końcem 2002 roku uznano, że pięcioletni okres przedawnienia upłynie z końcem 2007 roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w decyzji z dnia 30 sierpnia 2006 roku objętej skargą do sądu administracyjnego utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 31 maja 2006 roku podzielając argumentację tam zawartą.

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w zaskarżonym wyroku ocenił, że decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 sierpnia 2006 roku nie narusza prawa. Sąd w pierwszej kolejności odniósł się do podniesionego w skardze zarzutu naruszenia przez organy art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, to jest upływu terminu przedawnienia zobowiązania, oceniając go jako nieuzasadniony. Wskazał, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodu są między innymi przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli zbycie następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Natomiast z regulacji zawartej w art. 28 ust. 2 ustawy podatkowej wynika, że zobowiązanie podatkowe z tytułu wyżej wymienionych przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości powstaje z mocy prawa z upływem czternastodniowego terminu do dokonania sprzeda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »