Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

04.02.2009

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG

Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.

Wprawdzie formularz ma tylko jedną stronę, jednak niejasności dotyczące tego, jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać, oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może przysporzyć sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.

Formularz PIT/ZG jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38.

Wypełniają go podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce, którzy w roku podatkowym uzyskiwali dochody z zagranicy: ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich i innych praw majątkowych, papierów wartościowych i innych (w tym emerytur i stypendiów).

Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego zeznania, czyli jeżeli składamy więcej niż jedno zeznanie wykazując w każdym z nich dochody zagraniczne, do każdego z zeznań dołączamy PIT/ZG z wykazanymi odpowiednimi dochodami.

W jednym załączniku wykazujemy dochody z jednego kraju, czyli jeżeli osiągaliśmy dochody w kilku krajach, do każdego z krajów wypełniamy jeden załącznik.

Jeżeli każde z małżonków osiągało dochody zagraniczne – każde z nich wypełnia oddzielny PIT/ZG.


Przykład

Małżonkowie w 2008 r. osiągali następujące dochody:

Mąż:

dochody uzyskane w Polsce:

•    stosunek pracy,

•    dochody z giełdy,

dochody uzyskane za granicą:

•    umowa zlecenie z Niemiec,

•    umowa o pracę w Danii,

•    przychód z giełdy w Stanach Zjednoczonych,

Żona:

dochody uzyskane w Polsce:

•    stosunek pracy,

dochody uzyskane za granicą:

•    umowa o dzieło z Niemiec.


Małżonkowie chcieliby się opodatkować wspólne, wobec czego złożą następujące zeznania i załączniki:

PIT-36, w którym wykażą swoje dochody z pracy w Polsce i umów zagranicznych, do którego dołączą:

•    3 załączniki PIT/ZG, w których wykażą:

-    dochody męża ze zlecenia w Niemczech,

-    dochody męża z pracy w Danii,

-    dochody żony z umowy o dzieło z Niemiec.

•    PIT-38, który złoży mąż, wykazując dochody z giełdy w Polsce oraz ze Stanów Zjednoczonych, wraz z załącznikiem:

-    PIT/ZG – w którym będzie wykazany dochód z giełdy w Stanach Zjednoczonych


Zasadniczą część formularza PIT/ZG stanowi część C, w której należy wykazać dochody z zagranicy i zapłacony podatek za granicą.

Część C1 – przeznaczona dla osób dołączających PIT/ZG do zeznania PIT-36

W części C1 wykazujemy dochody i podatek, które będą wykazane i rozliczane w zeznaniu PIT-36.

W tej części mamy tabelę z czterema kolumnami, w poszczególnych wierszach tabeli wykazane są źródła poszczególnych dochodów.


Kolumna b: „dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy”

W odpowiednim wierszu tej kolumny (w zależności od źródła dochodu) wskazujemy dochód, do którego ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, czyli dochód, który nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, ale którego wysokość ma wpływ na ustalenie stopy procentowej, która będzie zastosowana do opodatkowania dochodu podlegającego opodatkowaniu (czyli np. dochodu osiągniętego w Polsce).

Należy zwrócić uwagę na to, że metoda wyłączenia z progresją jest metodą uniknięcia podwójnego opodatkowania, czyli w kolumnie „b” wykazujemy dochody osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, które podlegają opodatkowaniu za granicą, a umowa z tym krajem wskazuje taki sposób unikania podwójnego opodatkowania.

W efekcie kolumna ta będzie miała zastosowanie przeważnie do wierszy 1, 2, 4, ponieważ w stosunku do dochodów ze stosunku pracy, działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy może zachodzić podwójne opodatkowanie (czyli dochód podlega opodatkowaniu za granicą, a osoba uzyskująca ten dochód podlega opodatkowaniu w Polsce). Wiersze 3, 5, 6 dotyczą dochodów z działalności wykonywanej osobiście (np. umów-zleceń, umów o dzieło), praw autorskich i innych praw majątkowych oraz innych dochodów – w tym emerytur. Dochody te, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają przeważnie opodatkowaniu w tym kraju, w którym ma miejsce zamieszkania odbiorca, więc w tym przypadku nie mamy do czynienia z kwestią uniknięcia podwójnego opodatkowania, ponieważ dochody te zazwyczaj będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Należy również zwrócić uwagę, że podwójne opodatkowanie nie będzie zachodziło również w sytuacji kiedy pracownik jest delegowany do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę na okres nie dłuższy niż 183 dni a wynagrodzenie za ten okres będzie wypłacane przez polskiego pracodawcę (a nie np. przez zagraniczny oddział firmy). W tym przypadku wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w Polsce, tak więc nie mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem.

Sposób obliczenia podatku dla osób wykazujących dochód w kolumnie „b” części C1 załącznika PIT/ZG

Dochód wykazany w kolumnie „b” przenosimy do poz. 168 lub 169 zeznania PIT-36. Kwota ta posłuży nam do wyliczenia stopy procentowej, która będzie zastosowana do dochodu podlegającego opodatkowaniu, czyli dochodu wykazanego w poz. 167.

Sposób obliczenia stopy procentowej uzależniony jest od tego, czy rozliczamy się indywidualnie, czy też wspólnie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowujących dzieci:

•    rozliczenie indywidualne – od sumy dochodów wykazanych w poz. 167 i 168 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez sumę kwot wykazanych w poz. 167 i 168, a następnie pomnożyć przez 100.

•    rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – od połowy sumy kwot wykazanych w poz. 167, 168 i 169 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez połowę sumy kwot z poz. 167, 168 i 169, a następnie pomnożyć przez 100.

Tak obliczony podatek, podatnicy rozliczający się:

•    indywidualnie – wpisują w poz. 171 zeznania,

•    wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 171 zeznania,

Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest liczbą ujemną, w poz. 171 należy wpisać „0”.


Przykład

Małżonkowie w 2008 r. osiągnęli następujące dochody:

mąż:

•    dochód polski 10 000 zł,

•    dochód niemiecki: 15 000 zł,

•    dochód żony (uzyskany w Polsce): 12 000 zł.

W poz. 167 PIT-36 podatnicy wykazują kwotę 22 000 zł (w przykładzie nie uwzględniamy składek na ubezpieczenie społeczne). W załączniku PIT/ZG, w poz. 9 należy wykazać kwotę 15 000 zł, którą następnie przenosimy do zeznania PIT-36, do poz. 168 (lub 169 – jeżeli dane męża wykazane są w części B2 zeznania).

Aby obliczyć podatek, należy wyliczyć stopę procentową:

a) od połowy sumy kwot wykazanych w poz. 167, 168 (lub 169) obliczamy podatek według skali:

(22 000 + 15 000) / 2 = 18 500

b) 18 500 x 19% - 586,85 = 2928,15

c) kwotę podatku obliczonego według skali dzielimy przez połowę sumy kwot z poz. 167 i 168 (lub 169), a następnie mnożymy przez 100:

(2928,15 / 18 500) x 100 = 15,83

d) powyższy wynik jest stopą procentową, którą stosujemy do połowy dochodów małżonków, czyli do kwoty wykazanej w poz. 170 PIT-36 jako podstawa obliczenia podatku. Tak więc, w poz. 170 wykazujemy 11 000 i od kwoty tej liczymy podatek według wyliczonej stopy procentowej. Następnie wynik mnożymy przez dwa:

(11 000 x 15,83%) x 2 = 3482,60

Kwota 3482,60 zł jest podatkiem należnym małżonków za rok 2008, który wykazujemy w poz. 171.


Kolumna c: „dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 9 i 9a”

Dochody zagraniczne, których nie wykazuje się w kolumnie „b”, należy wykazać w kolumnie „c”. W kolumnie tej znajdą się więc dochody:

•    w stosunku do których zachodzi podwójne opodatkowanie, a metodą jego uniknięcia zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia,

•    dochody osiągane za granicą, w stosunku do których nie zachodzi podwójne opodatkowanie, czyli te, które zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu wyłą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »