Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

16.10.2009

Orzecznictwo podatkowe: Dowody w postępowaniu podatkowym

Z uzasadnienia: Czym innym jest rzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych w oparciu o dokumenty spełniające określone wymagania formalne wymienione w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a czym innym dokumentowanie poniesienia kosztów uzyskania przychodów na etapie postępowania podatkowego. To, że określony dokument nie mógł stanowić podstawy do dokonania zapisu w księdze podatkowej (np. paragon) nie może automatycznie oznaczać, iż nie może on stanowić dowodu dokumentującego poniesienie wydatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 września 2009 r. sprawy ze skargi W. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia ... lutego 2009 r., nr ... w przedmiocie odsetek od nieopłaconych na dzień złożenia zeznania podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące: styczeń, marzec, od maja do grudnia 2005 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącego kwotę 197 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z ... lutego 2009 r., nr ..., Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy, wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z ... grudnia 2008 r., nr ..., w której określono Panu W. P. (dalej również jako Skarżący) wysokości odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego PIT-36, tj. 2 maja 2006 r. od nieopłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące styczeń, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2005 r.

Organy stwierdziły, że zadeklarowany przez Skarżącego dochód do opodatkowania z pozarolniczej działalności gospodarczej zaniżony został o kwotę ... zł. Wynosi on bowiem ... zł, w miejsce zeznanego w zeznaniu rocznym ... zł. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. decyzją z ... grudnia 2008 r., nr ..., określił Skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2005 w kwocie ... zł w miejsce wykazanego w zeznaniu podatkowym PIT-36 w wysokości ... zł. Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w B. z ... lutego 2009 r., nr ...

W związku z tym, w prowadzonej przez Skarżącego w 2005 r. działalności gospodarczej nastąpiła zmiana dochodu osiągniętego w poszczególnych miesiącach, będącego podstawą naliczenia zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych, w stosunku do wykazanego w deklaracjach PIT-5. Dlatego też należało określić odsetki od zaniżonych w poszczególnych miesiącach 2005 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiących różnicę pomiędzy określonymi zaliczkami wynikającymi ze zwiększonego w poszczególnych miesiącach dochodu a wykazanymi przez Pana w deklaracjach PIT-5. W tym zakresie organ powołał się na regulacje art. 44 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176 ze zm. (w dalszej części uzasadnienia w skrócie: "u.p.d.o.f.") oraz art. 51 § 1 i 2, art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. (dalej w skrócie: "o.p.").

W skardze złożonej do tut. Sądu, Podatnik wniósł o uchylenie decyzji organów obu instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając rażące naruszenie:

art. 120, art. 121 § 1 i 2, art. 122, art. 124, art. 180 § 1, art. 181, art. 187 § 1, art. 191, art. 200 § 1, art. 212, art. 230 § 1 i art. 234 o.p.;

art. 22 i 23 u.p.d.o.f.;

§ 13 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Skarżący podniósł, że Dyrektor Izby Skarbowej nie czekając na upływ terminów wydał decyzję bez rozpatrzenia wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego. Dodał, że z akt sprawy wynika, iż decyzja była wcześniej przygotowana i jakiekolwiek wyjaśnienia czy uwagi strony nie miały by wpływu na rozstrzygnięcie. Wskazał, że wszystkie działania były podejmowane w celu osiągania przychodów z działalności gospodarczej i dlatego negowanie poniesionych kosztów tylko z powodu wad niektórych dokumentów jest daleko krzywdzące.

Strona powołała się również na pismo z 19 lutego 2009 r. (k.113/1-14 tomu 2 akt adm.), wskazując je jako uzupełnienie skargi, które to pismo zawiera szczegółowe ustosunkowanie się do poszczególnych elementów skarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w B. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, zważył co następuje:

Skarga jest zasadna.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, albowiem doszedł do przekonania, że narusza ona przepisy prawa procesowego w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zasadniczym przedmiotem sporu w sprawie są poczynione przez organy podatkowe ustalenia stanu faktycznego i ocena ich skutków prawnych, a wszystko to w aspekcie podstawowego dla konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych elementu, jakim są koszty uzyskania przychodu. Powyższe miało kluczowe znaczenie, dla określenia w prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. a w konsekwencji wysokości nieopłaconych w terminie zaliczek na tenże podatek za poszczególne miesiące 2005 r.

Organy podatkowe obu instancji zakwestionowały prawidłowość prowadzonej przez Skarżącego podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kwestionując kilkadziesiąt pozycji po stronie przychodów oraz kosztów ich uzyskania.

Zdaniem Sądu, niektóre spośród tych korekt nie znajdują należytego oparcia w zebranym materiale dowodowym.

W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że stosownie do treści art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. (w stanie prawnym obowiązującym w 2005 r.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawowe kryteria kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów, co słusznie zauważył organ pierwszej instancji, odpowiadają generalnej formule, iż wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu i dotyczyć poszczególnego źródła, a z drugiej strony ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »