Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

29.06.2009

Orzecznictwo podatkowe: „Nierzetelność ksiąg podatkowych” na gruncie Ordynacji podatkowej

Nierzetelność w rozumieniu art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej nie sprowadza się tylko do nieujęcia w księgach poszczególnych operacji gospodarczych, ale także może wiązać się z ujęciem tych operacji w wartościach (obrotu, przychodu, kosztów) nierzeczywistych, czyli niezgodnych ze stanem faktycznym jaki miał miejsce.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Sędziowie asesor WSA Piotr Pietrasz (spr.), sędzia WSA Wojciech Stachurski, Protokolant Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [ ] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty i marzec 2003 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w B. z [...].10.2008 r. Nr [...] utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą Panu A. L., wykonującemu działalność gospodarczą pod firmą "P. C.", zwanemu dalej Skarżącym, podatek od towarów i usług za styczeń, luty i marzec 2003 r.

Decyzją z [..].08.2007 r. nr [....] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. dokonał odmiennego rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiące: styczeń, luty, marzec 2003 r. aniżeli zadeklarowano. W toku postępowania kontrolnego organ pierwszej instancji (na podstawie zgromadzonych dowodów i poczynionych ustaleń) stwierdził nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotu przy pomocy kasy fiskalnej w postaci: niewłaściwego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, niezaewidencjonowania części dostaw towarów, zaewidencjonowania transakcji, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistym rozchodzie towaru oraz zaewidencjonowania dostaw towarów w wartościach różnych od rzeczywistych.

W wyniku powyższych ustaleń Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. stwierdził, iż Podatnik zaniżył podatek należny od sprzedaży gazu płynnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z [...]12.2007 r. nr [....] uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ z uwagi na naruszenie art. 193 ustawy Ordynacja podatkowa. Zdaniem Dyrektora Izby niewystarczającym było stwierdzenie nierzetelności i wadliwości rejestru zakupu VAT za miesiące: styczeń, luty, marzec 2003 r. jedynie w decyzji. W konsekwencji powyższego, organ pierwszej instancji pozbawił Stronę możliwości wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu z badania ksiąg, zastrzeżeń do zawartych w nim ustaleń oraz przedstawienia dowodów, które umożliwiłyby prawidłowe określenie podstawy opodatkowania. To stanowiło naruszenie prawa procesowego, które mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania kontrolnego i analizie zgromadzonego materiału dowodowego, organ pierwszej instancji ustalił, iż faktycznym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Stronę w 2003 r., był obrót gazem płynnym, w szczególności propan-butanem oraz propanem. Gaz ten Podatnik dostarczał za pomocą autocystern odbiorcom hurtowym oraz odbiorcom indywidualnym. Podatnik prowadził także sprzedaż gazu przeznaczonego dla pojazdów samochodowych za pośrednictwem stacji auto-gaz znajdującej się w Ełku. Sprzedaż gazu, realizowana za pośrednictwem autocystern, dokumentowana była fakturami VAT lub paragonami fiskalnymi, drukowanymi przy pomocy kasy rejestrującej BINGO o numerze unikatowym [...].

W dniu 25.07.2006 r., w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w B., dokonane zostało przeszukanie pomieszczeń należących do Podatnika. W trakcie przeszukania zabezpieczone zostały m.in. zeszyty, które zawierają odręczne zapiski. Zeszyty te zostały przekazane organowi pierwszej instancji przez Prokuraturę Okręgową w B. i włączone do akt sprawy.

Ze zgromadzonych w sprawie dowodów - przesłuchań świadków, wynika, iż kierowcy dokonujący dostaw gazu kontrahentom w imieniu Skarżącego dokumentowali te dostawy w różny sposób - poprzez wystawienie dokumentów Wz i faktur VAT lub też tylko poprzez wystawianie dokumentów Wz. Zaznaczyć należy, iż w drugim przypadku (gdy wystawiano tylko dokumenty Wz) kierowcy dostarczający towar nie ewidencjonowali sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej - nie posiadali kas fiskalnych. Z zeznań świadka - A. G. - pracownika firmy "P. C.", wynika, iż powyższe zeszyty zawierają ewidencje dokumentów Wz oraz faktur VAT dostarczonych przez kierowców, a więc rzeczywiste wielkości dostaw gazu zrealizowanych przez Podatnika w kontrolowanym okresie.

Porównanie zapisów w dokumentach i urządzeniach księgowych prowadzonych przez Stronę dla potrzeb podatku od towarów i usług z zapisami w powyższych zeszytach wykazało, iż dane dotyczące dostaw gazu udokumentowanych przez kierowców fakturami VAT pokrywają się w obu ww. rejestrach. Dane dotyczące dostaw gazu udokumentowanych przez kierowców tylko dokumentami Wz w zakresie ilości dostarczonego gazu w zdecydowanej większości przypadków pokrywają się w obu tych rejestrach, z tym, że dostawy te wykazano jako sprzedaż udokumentowaną przy pomocy kasy fiskalnej, natomiast, wartość dostaw gazu wykazana w rejestrach VAT jest niższa niż wartość rzeczywista dostaw wykazana w zeszytach.

Powyższe różnice pomiędzy rzeczywistymi rozmiarami zdarzeń gospodarczych a wartościami zaewidencjonowanymi w urządzeniach księgowych prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług spowodowały, iż organ pierwszej instancji uznał te ewidencje, w protokole kontroli z 20.03.2008 r., w części dotyczącej obrotu gazem propan - butan zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej, za okresy styczeń, luty 2003 r. za nierzetelne w rozumieniu art. 193 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, (zwana dalej: o.p.). Tym samym organ pierwszej instancji umożliwił Stronie wniesienie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zastrzeżeń do zawartych w nim ustaleń w zakresie rzetelności ksiąg oraz przedstawienia dowodów, które umożliwiłyby prawidłowe określenie podstawy opodatkowania. Tym samym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w toku ponownego rozpoznania sprawy usunął uchybienie, wskazane w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B., z [...].12.2007 r. nr [....], które było powodem uchylenia w całości decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Nie godząc się z powyższymi ustaleniami Strona złożyła odwołanie.

W odwołaniu Strona zawarła wniosek o przeprowadzenie rozprawy z uwagi na konieczność wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy związanych z zabezpieczonymi zeszytami. Zeszyty te, zdaniem Podatnika, nie powinny służyć jako dowód w sprawie z uwagi na to, iż zostały zabezpieczone w domu członka jego rodziny, co nie było objęte nakazem przeszukania, i powoduje, że wadliwy był sposób w jaki pozyskano te zapiski.

Rozpatrując odwołanie organ drugiej instancji wystąpił do Prokuratury Okręgowej w B. z prośbą o stwierdzenie, czy dowody w postaci przedmiotowych zeszytów nie zostały pozyskane w sposób sprzeczny z prawem. W odpowiedzi, pismem znak: VI Ds. 37/07 z 26.08.2008 r. Prokuratura Okręgowa w B. stwierdziła, iż przedmiotowe zeszyty zostały odnalezione i zatrzymane na podstawie postanowienia o żądaniu wydania rzeczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo powyższe postanowienie, na skutek zażalenia pełnomocnika skarżącego, poddano ocenie organu drugiej instancji - Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w B., który utrzymał te postanowienie w mocy.

Mając na względzie powyższe, postanowieniem z 01.09.2008 r., na mocy art. 200a § 3 o.p., organ od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »