Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

13.12.2006

Działanie przez pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa1) stanowią, iż podatnik może w postępowaniu podatkowym działać przez pełnomocnika. Ustanowienie przez podatnika, płatnika lub inkasenta pełnomocnika, pociąga za sobą następujące konsekwencje prawne:

- w/w osoby mogą, stosownie do art. 136 o.p., działać przez pełnomocnika - jednakże uprawnienie to podatnika nie jest uprawnieniem o charakterze bezwzględnym, ponieważ podatnik nie może działać przez pełnomocnika w przypadku, gdy charakter dokonywanych czynności wymaga jego osobistego działania,
- organ podatkowy, zgodnie z art. 145 § 2 o.p., powinien doręczać pisma temu pełnomocnikowi – o ile z treści pełnomocnictwa nie wynika, iż pełnomocnictwo swoim zakresem nie obejmuje pełnomocnictwa do spraw doręczeń. Ponadto należy pamiętać, iż w przypadku gdy podatnik ustanowił kilku pełnomocników – powinien wyznaczyć jednego z nich jako właściwego do doręczeń albo wyłączyć pełnomocnictwo do spraw doręczeń w ogóle. W przypadku wielości pełnomocników i braku wskazania, który pełnomocnik jest właściwy do spraw doręczeń – organ podatkowy, stosownie do art. 145 § 3, doręcza pismo jednemu z pełnomocników.

Obowiązek ustanowienia pełnomocnika
Przepisy prawa podatkowego przewidują szereg przypadków, w których podatnik jest zobligowany ustanowić pełnomocnika. Dzieje się tak, gdy:

- podatnik opuszcza terytorium kraju na okres co najmniej 2 miesięcy – powinien ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń;2)
- z chwilą wszczęcia kontroli podatkowej – w przypadku gdy nie wyznaczył stałego pełnomocnika do spraw reprezentowania go w trakcie kontroli podatkowej – powinien wskazać osobę, która będzie go reprezentowała, w czasie jego nieobecności, w danym postępowaniu kontrolnym.3)

Należy pamiętać, iż stosownie do art. 281a o.p. podatnikom przysługuje prawo do wyznaczenia osoby fizycznej, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej. Wyznaczenie to jest skuteczne tylko, gdy zostanie zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wójtowi albo burmistrzowi (prezydentowi miasta).

Ponadto wskazać należy, iż stosownie do art. 31 o.p. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będący płatnikami i inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.4) Pamiętać należy, iż odpowiedzialność publicznoprawną za czynności dokonywane przez osobę wskazaną na podstawie art. 31 o.p. ponosi płatnik bądź inkasent.

Czynności wymagające osobistego działania podatnika
W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż obowiązek osobistego działania podatnika może wynikać z przepisów prawa, z postanowienia organu prowadzącego postępowanie albo wynika z charakteru czynności procesowych.5) Powyższe wynika z okoliczności, iż pełnomocnik może składać w imieniu podatnika oświadczenia woli – nie może zaś składać w jego imieniu oświadczenia wiedzy.

Podpisywanie deklaracji
W doktrynie o orzecznictwie trwa spór, na temat zagadnienia czy nazwa i charakter deklaracji oraz zeznań podatkowych wskazuje, iż powinny być one składane osobiście. Niewątpliwie obowiązek złożenia deklaracji wynika wprost z przepisów prawa materialnego – stąd przeniesienie go na pełnomocnika wydaje się czynnością bezprawną.

Przykładowo art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług6) stanowi, iż podatnicy VAT czynni są co do zasady obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Podobny obowiązek podatników został wskazany w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych7) oraz art. 45 ustawy o podatku do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »