Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

16.04.2008

Wezwanie w procedurze podatkowej

Organy podatkowe, w celu zapewnienia sprawnego procedowania mającego na celu wydawanie rozstrzygnięć opartych na rzeczywistym stanie faktycznym, zostały wyposażone w instrument umożliwiający uzyskiwanie informacji od osób mających wiedzę na temat okoliczności danej sprawy. Instrumentem tym jest wezwanie.

Wezwanie jest czynnością procesową organu podatkowego dokonywaną w trakcie postępowania podatkowego, zaliczaną do czynności materialno-technicznych. Podstawowym celem tej czynności jest, stosownie do art. 155 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.; dalej: o.p.), wyjaśnienie stanu faktycznego lub rozstrzygnięcie sprawy.

Generalnie wezwania możemy podzielić na:

– dokonywane w ramach właściwego postępowania podatkowego,
– dokonywane poza właściwym postępowaniem podatkowym.

I. Wezwania dokonywane w ramach postępowania podatkowego
Wezwania dokonywane w ramach właściwego postępowania podatkowego, którego zasadniczym celem jest załatwienie sprawy podatkowej w formie decyzji, mają na celu dostarczyć dowodów i informacji, które pozwolą ustalić rzeczywisty stan faktyczny, a tym samym urzeczywistnić zasadę prawdy obiektywnej1). Zgodnie z tą zasadą, która została wyrażona w art. 122 o.p., w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Nałożenie na wezwanego obowiązku złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności ma bowiem na celu wyjaśnienie stanu faktycznego bądź rozstrzygnięcie sprawy2).

Wezwany
Ordynacja podatkowa bardzo szeroko określa krąg osób mogących być adresatami wezwań w postępowaniu podatkowym. Wezwanym może być zarówno strona, jak i każda inna osoba, od której organ podatkowy może uzyskać informacje istotne dla przeprowadzenia postępowania.

Wezwanie powinno określać w jakim charakterze, i w jakim celu, dana osoba została wezwana. Dana osoba może być wezwana w charakterze strony, świadka, biegłego albo osoby trzeciej. W postępowaniu przed organem II instancji wezwanym może być także organ I instancji3).

Cel wezwania
Organ podatkowy może wzywać osoby w w/w charakterze celem:

1) złożenia przez nie wyjaśnień,
2) uzyskania ich zeznań,
3) dokonania określonej czynności, bądź
4) usunięcia braków podania.

Ad. 1) Przez wyjaśnienia w postępowaniu podatkowym należy rozumieć wszelkie informacje kierowane przez stronę postępowania podatkowego do organu podatkowego4). Stąd osobą wezwaną do złożenia wyjaśnień może być tylko i wyłącznie strona, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających organizacji prawnej – osoba uprawniona do jej reprezentacji. Organ podatkowy decyduje czy wyjaśnienia mają być złożone osobiście przez stronę czy też mogą być złożone przez pełnomocnika oraz o tym, czy mogą być one złożone na piśmie czy też koniecznym jest złożenie ich ustnie do protokołu. Wyjaśnienia strony, w odróżnieniu od przesłuchania strony, nie stanowią środka dowodowego5).

Szczególną postacią wezwania strony do złożenia wyjaśnień jest przesłuchanie strony na podstawie art. 199 o.p. oraz udzielenia przez stronę informacji objętych tajemnicą bankową (art. 183 o.p.).

Ad. 2) Zeznanie polega na złożeniu zainteresowanemu organowi podatkowemu informacji na temat danej sprawy. Zeznanie to może być złożone jedynie osobiście i nie może być zastąpione zeznaniem złożonym na piśmie – oznacza to konieczność stawienia się osoby wezwanej w charakterze świadka przed organem podatkowym6). W szczególności dotyczy to zeznań składanych w trakcie rozprawy podatkowej7). Zeznanie, w odróżnieniu od wyjaśnień, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w art. 233 ustawy kodeks karny.

Ad. 3) Nałożenie obowiązku dokonania określonej czynności może polegać nałożeniu obowiązku wzięcia udziału w czynnościach procesowych, których wykonanie jest w ocenie organu konieczne dla załatwienia sprawy. Dokonanie tej czynności może polegać na:

– sporządzeniu opinii przez biegłego (art. 197 § 1 o.p.),
– umożliwieniu dokonania oględzin przedmiotu (art. 198 § 2),
– sporządzeniu informacji przez instytucję finansową (art. 182 i n. o.p.).

Wezwanie powinno precyzować, czy wezwany może określoną czynność dokonać przez pełnomocnika czy też musi dokonać jej osobiście oraz okoliczność czy koniecznym jest stawienie się przed organem podatkowym – czy też możliwym jest dokonanie przedmiotowej czynności na piśmie.

Ad. 4) Szczególną postacią wezwania jest wezwanie wnoszącego do usunięcia braków formalnych pisma (art. 169 § 1 o.p.).

Forma wezwania
Wezwanie jest czynnością sformalizowaną. Powinno być sporządzone na piśmie. Ordynacja podatkowa dopuszcza dokonywanie wezwań w formie uproszczonej, tj. przy użyciu telegrafu, telefonu albo innych środków łączności (art. 160 § 1 o.p.). Wezwanie w formie uproszczonej może być dokonane jedynie w dwóch przypadkach, tj.:

– w przypadku gdy przemawia za tym ważny interes adresata lub
– w przypadku gdy stan sprawy tego wymaga.

Ustawa nie precyzuje co należy rozumieć przez powyższe kryteria. W piśmiennictwie powszechnie wskazuje się, że stosowanie tej formy wezwania może być stosowane w przypadkach, gdy szybkie załatwienie sprawy jest konieczne w interesie społecznym lub gospodarczym albo ze względu na wyjątkowo ważny interes strony8). Okoliczność dokonania wezwania w formie uproszczonej powinna być utrwalona w aktach sprawy w formie adnotacji9).

Treść wezwania
Niezależnie od tego czy wezwanie zostało sporządzone na piśmie czy też przekazane przy użyciu środków komunikacji na odległość – dla swojej ważności powinno zawierać dane określone w § 1 art. 159 o.p. Zgodnie z tym przepisem, minimalna treść wezwania powinna wskazywać:

1) nazwę i adres organu podatkowego,
2) imię i nazwisko osoby wzywanej,
3) sprawę w jakiej w/w osobę wezwano,
4) charakter oraz cel w jakim osobę tę wezwano,
5) okoliczność czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie,
6) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika,
7) pouczenie zawierające skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

Art. 159 § 2 o.p. stanowi, że wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby podpisującej – zasada ta nie dotyczy jedynie przypadków, gdy wezwanie jest dokonywanie przy użyciu środków komunikacji na odległość (art. 160 o.p.).

Skutki wezwania
Jak już wspomniano powyżej, tylko prawidłowo dokonane wezwanie jest skuteczne. Wezwanie jest prawidłowe, jeżeli zawiera co najmniej treść wskazaną w art. 159 § 1 o.p. oraz zostało prawidłowo dostarczone adresatowi. Wezwanie winno być doręczone w sposób określony przepisami rozdziału 5 działu IV Ordynacji podatkowej10). Natomiast wezwanie dokonane w sposób uproszczony, stosownie do art. 160 § 2 o.p., powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie – oznacza to, w przypadku gdy wezwany zakwestionuje fakt dokonania tego wezwania, że do wezwania w ogóle nie doszło.

Jak wskazano powyżej, nieskutecznym jest także wezwanie, którego treść nie zawiera któregokolwiek z elementów określonych w art. 159 § 1 o.p. W przypadku wezwań dokonywanych na piśmie, brak podpisu pracownika organu podatkowego jest wystarczającą przesłanką d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »