Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

24.07.2009

Orzecznictwo podatkowe: Zakup biletów lotniczych stanowi przychód pracownika

Z uzasadnienia: Niespełnienie warunku odbywania podróży służbowej przez pracowników ma ten skutek prawny, że uzyskany przez pracowników przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stanowi dla nich określone przysporzenie majątkowe, które nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A skoro tak, to organ słusznie również uznał na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 omawianej ustawy, że wartość pieniężną tego świadczenia stanowi w stosunku do usług zakupionych - cena nabycia, i że na skarżącej jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży obowiązek obliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanych w ten sposób przychodów ze stosunku pracy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.), Protokolant Joanna Marska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 lutego 2009 r. sprawy ze skargi I. S. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów podatkowych oddala skargę.

UZASADNIENIE

[...], prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą [...], w dniu .... stycznia 2008 r. wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku strona wskazała, iż świadczy usługi na rzecz i w kraju kontrahenta zagranicznego będącego przedsiębiorcą norweskim. W tym celu strona zatrudniła pracowników zawierając z nimi umowę o pracę, w których jako miejsce pracy wskazano Norwegię. Ponieważ strona poniosła koszty związane z zakupem biletów lotniczych do Norwegii dla zatrudnionych przez siebie pracowników, zwróciła się do organu z następującymi pytaniami:

- czy wydatki poniesione przez nią na zakup ww. biletów lotniczych stanowią przychód tych pracowników podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

- czy wydatki poczynione przez stronę na zakup biletów w związku z wyjazdem pracowników w ramach oddelegowania ich do pracy w Norwegii, stanowią dla wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego rozliczenia strona dokonuje w Polsce.

Zdaniem wnioskodawczyni poniesione przez nią wydatki na zakup biletów lotniczych nie stanowią dla pracowników przychodu lub ewentualnie stanowią przychód, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powołując się na przepis art. 775 § 1 Kodeksu pracy wnioskodawczyni uznała, że uiszczone przez nią kwoty na zakup biletów lotniczych stanowią pokrycie kosztów podróży, które wnioskodawczyni jako pracodawca, była zobowiązana ponieść, w związku z oddelegowaniem swoich pracowników do pracy w Norwegii. Dalej wnioskodawczyni wskazała, iż w świetle art. 21 ust. 1 pkt 16a u.p.d.o.f., wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, w wysokości określonej w odrębnych ustawach. Mając na uwadze treść art. 775 § 3 i 5 Kodeksu pracy, z których to przepisów wynika, że zasady rozliczania diet i innych należności za czas podróży służbowej, stosuje się również do pracowników zatrudnionych u innego pracodawcy niż państwowa lub samorządowa jednostka sfery budżetowej, wnioskodawczyni przyjęła, iż wydatki poniesione przez nią na zakup biletów lotniczych podlegają zwolnieniu ustawowemu. Jednocześnie wydatki te, stanowią dla niej - jako pracodawcy będącego podatnikiem podatku dochodowego - koszty uzyskania przychodu, które związane są z uzyskiwanymi przez nią przychodami.

Dyrektor Izby Skarbowej działając z upoważnienia Ministra Finansów w dniu .... kwietnia 2008 r. wydał interpretację indywidualną nr [...] w której uznał stanowisko strony w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego za nieprawidłowe.

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem strony, że wydatki poniesione przez nią na zakup biletów lotniczych dla pracowników podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.of. Według organu, warunkiem zwolnienia diet oraz innych należności z podatku jest to, aby pracownik odbył podróż służbową, a o takowej nie można mówić w opisanym przez stronę stanie faktycznym. Organ wyjaśnił, iż co prawda ustawa podatkowa nie zdefiniowała pojęcia podróży służbowej, jednakże w tym celu należy posłużyć się wykładnią systemową, a więc przepisem art. 775 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego. Powołując się na przepis art. 29 ust. 1 tejże ustawy organ stwierdził, iż za miejsce pracy rozumie się zarówno stały punkt w znaczeniu geograficznym, jak i pewien obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym będzie świadczona praca. Miejsce pracy nie musi zatem pokrywać się z siedzibą zakładu pracy. Na tej podstawie organ przyjął, że skoro wnioskodawczyni w zawartych z pracownikami umowach o pracę wskazała jako miejsce ich pracy Norwegię, to tym samym należało uznać, iż dojazd to tego miejsca pracy, nie jest oddelegowaniem pracownika do innego miejsca pracy, i nie jest podróżą służbową. Z uwagi na to, że nie została spełniona przesłanka pobytu pracownika w podróży służbowej, zdaniem organu należało przyjąć, iż sfinansowany przez pracodawcę zakup biletów lotniczych, nie podlega zwolnieniu w trybie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.of. i stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika, którego wartość zgodnie art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f. stanowi cena zakupionego biletu. Wnioskodawczyni, na której spoczywają obowiązki płatnika winna zatem obliczyć oraz pobrać od tych przychodów zaliczkę na podatek dochodowy.

W konkluzji organ dodał, iż w przypadku gdyby dochody pracowników z pracy wykonywanej w Norwegii, podlegały opodatkowaniu w tym kraju, przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 nie znalazłby również zastosowania. Do dochodów tych należałoby bowiem zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania w postaci wyłączenia z progresją.

W dniu .... kwietnia 2008 r. strona skierowała do organu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a następnie w związku z odmowną odpowiedzią tego organu, który stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Pełnomocnik strony w skardze podniósł zarzut naruszenia:

- przepisu art. 775 § 1 Kodeksu pracy, poprzez nieprawidłowe przyjęcie, iż oddelegowanie przez skarżącą (mającą siedzibę w [...]) pracowników do pracy w Norwegii nie spełnia kryteriów niezbędnych do uznania tego wyjazdu za podróż służbową,

- naruszenie przepisu art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez błędne przyjęcie, iż koszty zakupu przez skarżącą biletów lotniczych dla tych pracowników, stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy i nie podlegają zwolnieniu z tego podatku,

- naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej poprzez nieuwzględnienie w sprawie okoliczności faktycznych wskazujących na prawidłowość zajętego przez skarżącą stanowiska w sprawie,

- naruszenie art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez naruszenie zasady zaufania obywateli do organów podatkowych, uwzględnienie jedynie okoliczności przemawiających na niekorzyść skarżącej i wydanie niekorzystnej oraz sprzecznej z przepisami prawa materialnego interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik analiz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »