Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.12.2006

Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego

Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.

Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Zgodnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie ale nie wyższej niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy muszą mieć bezpośredni związek z tworzonymi miejscami pracy. Środki z otrzymanej refundacji nie mogą być przeznaczone np. na zakup towarów.

Refundacja ze środków Funduszu Pracy prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest pomocą publiczną na tworzenie stanowisk pracy i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r., str. 0003-0014).

Aby uzyskać takie dofinansowanie pracodawca musi złożyć we właściwym, ze względu na swoja siedzibę lub ze względu na miejsce położenia stanowiska pracy, urzędzie pracy wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W przypadku złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku oraz spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów pracodawca otrzyma w przeciągu 30 dni odpowiedź z urzędu pracy o przyznaniu bądź odmowie uwzględnienia wniosku.

Po przyznaniu refundacji pracodawca podpisuje umowę z urzędem pracy. Następnie dokonuje zakupów zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku i wyposaża stanowisko pracy. Refundacja jest dokonywana na wniosek pracodawcy po przedłożeniu urzędowi pracy szczegółowego rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie. Po pozytywnym zweryfikowaniu rozliczenia pracodawca otrzyma zwrot kosztów w wysokości określonej w umowie.

Pracodawca, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, w szczególności jeżeli:

- naruszył warunki umowy o refundację,
- zatrudniał ma utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres krótszy niż 3 lata, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – przez 2 lata.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez pracodawcę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS
Starosta poprzez powiatowy urząd pracy może zawrzeć z pracodawcą umowę dotyczącą jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Aby uzyskać w/w refundację zainteresowany pracodawca musi złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek zawierający m.in. dane dotyczące stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów do zatrudnienia. Pracodawca uzyska ją jeżeli będzie zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy oraz po upływie tych 12 miesięcy skierowany bezrobotny będzie nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia powyższych warunków.

Prace interwencyjne
Prace interwencyjne polegają na tworzeniu przez pracodawcę , przy pomocy urzędu pracy, nowych miejsc pracy dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- bezrobotnych do 25 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale (bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu prac),
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.

W ramach prac interwencyjnych starosta poprzez urząd pracy zawiera umowę cywilnoprawną z pracodawcą, który zobowiązuje się do zatrudnienia określonej liczby bezrobotnych na określony czas, w zamian otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia tych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Organizatorem prac interwencyjnych jest pracodawca i aby podpisać umowę o organizację tych prac oraz otrzymać zwrot poniesionych wydatków musi najpierw wystąpić z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o organizację prac int...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »