Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

01.12.2008

Orzecznictwo podatkowe: Koszty uzyskania przychodu twórcy

Uzyskanie przez twórcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przychodu z tytułu korzystania lub rozporządzania prawem autorskim uzasadnia obliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. Jednakże zastosowanie podwyższonej normy kosztów uzyskania przychodów do całego przychodu uzyskanego przez twórcę ze stosunku pracy możliwe jest wtedy, gdy cała praca twórcy związana jest z wykonywaniem utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i całe jego wynagrodzenie związane jest z korzystaniem przez pracownika z praw autorskich. Ponieważ taka sytuacja zdarza się rzadko a wykonywana przez pracownika praca częściowo tylko ma charakter wykonania utworu, a w pozostałej części polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych, konieczne jest dokładne wyróżnienie tej części wynagrodzenia, która związana jest z działalnością wytwórczą oraz pozostałej jego części związanej z normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Rozróżnienie powyższe musi wynikać z umowy o pracę.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sylwester Golec, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.), Sędzia WSA Alojzy Skrodzki, Protokolant Robert Powojski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi P. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oddala skargę.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2005 r. uzupełnionym w dniu [...] czerwca 2005 r. oraz w dniu [...] lipca 2005 r. P. T. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, iż Skarżący jest zatrudniony na umowę o pracę, której podstawą jest mianowanie, w [...].

Zasadniczym zadaniem pracowników zatrudnionych w tym wydziale, jest przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb członków Komisji, w przygotowywaniu których pracownikom pozostawiono dużą samodzielność. Poza tym pracodawca incydentalnie powierza Skarżącemu również inne zadania do wykonania, których nie zajmują mu łącznie więcej niż 10% czasu pracy.

W akcie mianowania brak jest jednak wyodrębnienia części wynagrodzenia stanowiącego ekwiwalent za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę.

W swoim stanowisku zawartym we wniosku Skarżący wyraził przekonanie, iż w świetle powołanych we wniosku przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa o prawie autorskim” oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej „u.p.d.f.”, brak jest jakichkolwiek przeszkód do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do 50% przysługującego wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego W. postanowieniem nr [...] z dnia [...] 8.2005 r. uznał stanowisko przedstawione przez Podatnika za nieprawidłowe.

Ponadto organ podatkowy pierwszej instancji wyjaśnił, iż odrębne przepisy, do których odwołuje się zapis art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. tj. przepisy ustawy o prawie autorskim — nie stanowią prawa podatkowego i wobec tego nie podlegają wyjaśnieniu przez organy podatkowe. W celu rozstrzygnięcia wątpliwości, co do twórczego charakteru dzieł, pracodawca winien wystąpić do Departamentu Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w Ministerstwie Kultury.

Podkreślono również to, iż z treści umowy o pracę winno wynikać, iż na wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę składa się wynagrodzenie podstawowe i wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich.

Skarżący od powyższego postanowienia wniósł odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w W. Organ odwoławczy odwołania nie uwzględnił i decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] odmówił zmiany postanowienia wydanego przez organ pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w W. stanął na stanowisku, iż o możliwości zastosowania normy kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%, decyduje fakt osiągnięcia przez pracownika przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu powołanej ustawy o prawie autorskim.

Jednakże z treści umowy o pracę winno wynikać, iż na wynagrodzenie pracownika składa się wynagrodzenie podstawowe i wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich. Na poparcie swoich twierdzeń Dyrektor Izby Skarbowej w W. wskazał na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt SA/Sz 1966/99 z dnia 22 lutego 2001 r., z którego wynika, że jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy (stosunku służbowego) sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak wynikać, jaka część tego wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. Przychód związany z wykonywaniem prac objętych prawami autorskimi winien być dodatkowo wyodrębniony w taki sposób, aby nie było wątpliwości jaka część wynagrodzenia w skali miesiąca była faktycznie związana z wykonywaniem tych prac. Organ podatkowy jest właściwy do interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Przepisy ustawy o prawie autorskim nie stanowią prawa podatkowego i wobec tego nie podlegają wyjaśnieniu przez organy podatkowe.

Na decyzję wydaną w drugiej instancji została wniesiona w dniu [...] października 2007 r. skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której Skarżący wniósł o:

1) orzeczenie, na podstawie art. 146 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych9Dz.U.nr 153, poz.1269 z późn. zm.), że Naczelnik Urzędu Skarbowego W., w związku z przekroczeniem terminu do wydania przez niego wiążącej interpretacji prawa podatkowego o którym mowa w art. 14 b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz.60 ze zm.) zwana dalej „ord. pod.” w brzmieniu sprzed dnia 1 lipca 2007 r., stał się, na mocy tego przepisu, związany stanowiskiem w sprawie, której dotyczyła interpretacja, a w konsekwencji zobowiązany był wydać postanowienie — wiążącą interpretację podatkową, w której za właściwe uznaje za prawidłowe zastosowanie przez skarżącego do całości osiąganych przychodów ze stosunku pracy kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% tych przychodów,

2) orzeczenie, że Dyrektor Izby Skarbowej w W. winien był, w toku postępowania odwoławczego, stwierdzić powyższy, wynikający wprost z przepisów prawa, obowiązek ciążący na Naczelniku Urzędu Skarbowego W.,

3) na wypadek nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w pkt 1 skargi, Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji jako naruszającej prawo i przekazanie sprawy właściwemu organowi do ponownego rozpoznania

3) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi co do istoty Skarżący powtórzył stanowisko prezentowane we wniosku o interpretację, iż istotą wykonywanej przez niego pracy jest przenoszenie na pracodawcę, w zamian za wynagrodzenie, praw autorskich do opracowań, będących utworami w rozumieniu przepisów art. 1 ustawy o prawie autorskim. Tworzone bowiem przez niego raporty i analizy są utworami pomimo treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, gdyż walor materiałów urzędowych uzyskują one, dopiero po ich akceptacji przez pracodawcę. Przed tą chwilą są one utworami, gdyż cechuje je walor twórczości, indywidualności oraz ustalonej formy, a brak jest przepisu szczególnego wyłączającego przyznanie im statusu utworu. Doktryna prawa nie poddaje w wątpliwość faktu, że w stosunku pracy świadczeniem pracownika będącym świadczeniem wzajemnym w zamian za świadczenie pracodawcy (wynagrodzenie) może być m.in. tworzenie dzieł i zgoda na przenoszenie na pracodawcę praw autorskich do tych dzieł. Świadczy o tym choćby treść art. 12-14 ustawy o prawie autorskim. Ponadto, zestawienie treści art. 22 ust.2 (ryczałtowa wysokość kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy) oraz art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. (ryczałtowa wysokość kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich (...) lub rozporządzania przez nich tymi prawami) prowadzi, do wniosku, że w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę między przepisami tymi istnieje zależność lex specialis (art. 22 ust. 9 pkt 3) — lex generalis (art. 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »