Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

05.11.2008

Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy

1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p.
2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.

Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Hajn (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2007 r. sprawy z powództwa Teresy M. przeciwko „P.-M.” Spółce z o.o. w E. o dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagrodę jubileuszową, na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2006 r. [...] uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Olsztynie:

(I) zmienił punkt I, II, III wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Ełku z 9 listopada 2005 r. [...] i powództwo w tym zakresie oddalił;
(II) nie obciążył powódki kosztami procesu na rzecz pozwanego za obie instancje.

W powołanym wyroku Sąd Rejonowy:

(I) zasądził od pozwanej na rzecz powódki 5.467,59 zł tytułem dodatku stażowego za okres od marca 2002 r. do marca 2005 r. wraz z ustawowymi odsetkami od 15 kwietnia 2005 r. do dnia zapłaty,
(II) zasądził 4.882,45 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2001, 2002, 2003, 2004 wraz z ustawowymi odsetkami od 15 kwietnia 2005 r. do dnia zapłaty,
(III) zasądził 1.297,23 zł tytułem nagrody jubileuszowej za 25 latach pracy z ustawowymi odsetkami od 15 kwietnia 2005 r.,
(IV) w pozostałym zakresie powództwo oddalił,
(V) odstąpił od obciążania stron wydatkami w sprawie.

Powódka Teresa M. wystąpiła z powództwem przeciwko pozwanej „P.-M.” Spółce z o.o. w E., domagając się zapłaty zaległych świadczeń za okres od roku 2001 do 31 marca 2005 r. w postaci dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej i nagrody rocznej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości, podnosząc, między innymi, zarzut przedawnienia roszczenia za okres od roku 2000 do 31 marca 2002 r.

Sąd Rejonowy ustalił, że Teresa M. była zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w E. (powoływanym dalej jako „SPZOZ”) w okresie od 4 marca 1985 r. do 13 listopada 2000 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. W zainicjowanym przez SPZOZ porozumieniu strony postanowiły zgodnie o rozwiązaniu łączącej je umowy o pracę z dniem 13 listopada 2000 r., wskazując, że przyczyną zawarcia porozumienia jest zaprzestanie przez SPZOZ prowadzenia usług medycznych oraz rozpoczęcie działalności w tym zakresie przez „P.-M.” Spółkę z o.o. w E. (powoływanej dalej jako „P.M.”), w której z dniem 14 listopada 2000 r. powódka podejmie pracę. Zgodnie z tym powódka podpisała 14 listopada 2000 r. umowę o pracę z pozwaną (tj. z „P.M.”). Strony ustaliły czas trwania umowy jako nieokreślony z wynagrodzeniem zasadniczym 700 zł brutto. Jako dzień rozpoczęcia pracy wskazano 14 listopada 2000 r. i w tym dniu powódka rozpoczęła pracę w pozwanej Spółce, bez dnia przerwy w zatrudnieniu. Pozwana jest Spółką z o.o., powołaną na podstawie uchwały Rady Powiatu E. z 12 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego. Akt notarialny pozwanej Spółki sporządzono 1 sierpnia 2000 r. Zgodnie z nim wszystkie udziały w Spółce nabył powiat. Jako adres spółki wpisano adres SPZOZ w E., a jego ówczesny dyrektor został pierwszym prezesem pozwanej. Następnego dnia Spółka została wpisana do rejestru handlowego. Uchwałą zgromadzenia wspólników pozwanej z 3 sierpnia 2000 r. na podstawie umowy spółki z 1 sierpnia 2000 r. oraz na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) został utworzony zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 3 wymienionej ustawy o nazwie M. Centrum Zdrowia. Zakład ten jest jednostką organizacyjną pozwanej spółki i nie posiada osobowości prawnej. Decyzją z 5 września 2000 r. w sprawie założenia księgi rejestrowej dla M. Centrum Zdrowia ZOZ w E., organ rejestrujący stwierdził, że dokonał rejestracji do rejestru niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pierwsze umowy o świadczenie usług zdrowotnych z kasą chorych pozwana podpisała 13 listopada 2000 r. Załącznikami do tych umów była lista personelu Spółki złożona z pracowników, którzy wcześniej podpisali porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy z SPZOZ i przejściu do pozwanej. Aktem notarialnym z 18 stycznia 2001 r. Powiat E., działając na podstawie uchwał Rady Powiatu w E. z 4 grudnia 2000 r. w sprawie powierzenia Gminie - Miastu E. prowadzenia zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia i w sprawie darowizny udziałów „P.M.” na rzecz Gminy E. oraz uchwał Rady Miasta E. z 5 grudnia 2001 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę - Miasto E. zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz w sprawie przejęcia nieodpłatnie udziałów „P.M.” od Powiatu E., przekazał w formie darowizny Gminie - Miastu E. wszystkie udziały w „P.M.”. Przedstawiciele Powiatu E. darując Gminie - Miastu E. pozwaną Spółkę wskazali, że darują ją na należące do właściwości powiatu cele publiczne w zakresie promocji i ochrony zdrowia o charakterze ponadgminnym. Kwestie delegowania pracowników i świadczenia usług medycznych SPZOZ i pozwana ustaliły w ustnej umowie z października 2000 r., potwierdzonej następnie i uzupełnionej umową pisemną z 8 maja 2001 r. W konkluzji ustaleń faktycznych Sąd Rejonowy stwierdził, że Powiat E., zobowiązany ustawowo do promocji i ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego, postanowił prowadzić tę działalność w innej formie niż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i w tym celu utworzył spółkę prawa handlowego, którą przekazał w formie darowizny Gminie E. wraz z zadaniami w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Spółka ta nabyła mienie ruchome SPZOZ i pracuje w niej personel, który przeszedł do niej z tej placówki, rozwiązując w tym celu umowy o pracę z SPZOZ na zasadzie porozumienia stron.

W świetle powyższych ustaleń Sąd Rejonowy uznał, że przedmiotem sporu jest przede wszystkim przejście zakładu pracy w trybie art. 23.1 k.p. na innego pracodawcę i związane z tym uprawnienia pracowników pozostających bez przerwy w zatrudnieniu u nowego pracodawcy. Sąd wskazał, że już wcześniej Sąd Okręgowy w Olsztynie, rozpoznając apelację w innej sprawie przeciwko „P.M.”, wystąpił do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, czy spółka ta jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń. W odpowiedzi, w uchwale z 22 września 2004 r. (I PZP 6/04), Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że spółka z o.o. utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, ma - w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia - status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, choćby działalność tę prowadziła przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną nazwaną niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Z uchwały tej, zdaniem Sądu Rejonowego, wynika konieczność uznania publicznego charakteru pozwanej. Sąd podkreślił również, że w wyżej wskazanej sprawie, oraz w kilkudziesięciu innych, Sąd Okręgowy w Olsztynie stwierdził, że „nie może budzić wątpliwości przejęcie w trybie art. 23.1 k.p. przez „P.M.” spółka z o.o. w E. pracowników zatrudnionych przed dniem 1.01.2001 r. w SPZOZ w E.”. W związku z tym, po przedstawieniu dalszych argumentów za tą tezą, Sąd Rejonowy uznał, że powódka jest pracownikiem przejętym z SPZOZ przez pozwaną w trybie art. 23.1 k.p. Powódka chciała pracować, dlatego wyraziła zainteresowanie pracą w pozwanej Spółce, a nie odejściem z likwidowanego SPZOZ. Nie można też zapominać, że z art. 23.1 k.p. nie wynika zakaz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę będącego w trakcie likwidacji, którego zadania przejmuje inny podmiot. SPZOZ mógł zatem zwolnić powódkę i wypłacić jej odprawę, w związku jednak z faktem jej przejęcia przez pozwaną Spółkę nie musiał wypłacać jej odprawy. Zachowanie powódki świadczy, że do dnia rozwiązania stosunku pracy z SPZOZ przyjęła propozycję nowego pracodawcy-pozwanej Spółki. Gdyby tego nie zrobiła to nie pracowałaby u nowego pracodawcy i wówczas mogłaby mieć roszczenie o wypłatę odprawy. Przejęcie mienia przez nowego pracodawcę nastąpiło przed zawarciem umowy o pracę z powódką, dlatego mogła ona niezwłocznie podjąć pracę na tym samym, co dotychczas miejscu. W rezultacie pozwaną, jako pracodawcę przejmującego inny zakład pracy, wiążą warunki umów o pracę wynikające z zakładowego systemu wynagradzania, obowiązującego w przejmowanym zakładzie. Nie zmienia tego fakt, że wszelkie regulaminy w SPZOZ, co podniesiono w odpowiedzi na pozew, zostały wypowiedziane przez dyrektora pismem z 29 grudnia 1999 r., doręczonym związkom zawodowym, i akty te przestały obowiązywać w tamtym zakładzie. Zgodnie bowiem z art. 77.2 § 5 w związku z art. 241.13 § 2 k.p, do czasu wprowadzenia nowych warunków wynagradzania i nowych regulaminów, obowiązują dotychczasowe uregulowania. W pozwanej Spółce nie dokonano indywidualnych wypowiedzeń warunków pracy i płacy. Zostały one dokonane dopiero w lipcu 2005 r.

Rozważając roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie roczne za lata 2001-2004 Sąd Rejonowy uznał, że skoro powódka złożyła pozew 31 marca 2005 r., to zachowała termin do wystąpienia o te świadczenia. Pracodawcę powódki obowiązywał początkowo Regulamin Zakładowego Funduszu Nagród Zespołu Opieki Zdrowotnej w E., oparty na przepisach ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych niebędących przedsiębiorstwami. Po jego przekształceniu w SP ZOZ wprowadzono aneks nr 2 do tego regulaminu, dokonujący zmian i dostosowujący brzmienie regulaminu do przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz ustalający, że regulamin w takim brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. Na tej podstawie pracownicy otrzymali dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 1998. Od 1999 r. SPZOZ w E., powołując się na aneks nr 3 do regulaminu, który uzależniał wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego od uzyskania zysku, przestał wypłacać dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zdaniem Sądu, wprowadzenie takiego postanowienia do regulaminu wymagało jednoczesnego wypowiedzenia w tym zakresie umów o pracę, gdyż uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikało już wówczas z treści stosunku pracy. Powódce jednak nie dokonano w tym zakresie wypowiedzenia zmieniającego. Na poparcie swojego stanowiska Sąd Rejonowy wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, przejęcie w trybie art. 23.1 k.p. sprawia, że przejmujący ex lege staje się pracodawcą w dotychczasowych stosunkach pracy, nie wyłączając aktów normatywnych obowiązujących poprzedniego pracodawcę i niemających zastosowania wobec nowego pracodawcy (uchwała Sądu Najwyższego z 16 maja 2001 r., III ZP 9/01, OSNAPiUS 2001 nr 21, poz. 635). Stanowisko to, ma zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, bowiem choć strony sporządziły nową umowę o pracę, to nie zostały wypowiedziane dotychczasowe uprawnienia powódki nabyte w SPZOZ. W tej sytuacji nie można domniemywać utraty uprawnień powódki, skoro strony w ogóle się o nich nie wypowiedziały. Drugorzędne wobec tego znaczenie ma to, że władze Spółki nie obiecywały przejętym pracownikom warunków pracy obowiązujących w SPZOZ, żaden z pracowników nie kwestionował warunków pracy w Spółce, a stosunek pracy z poprzednim pracodawcą rozwiązano za porozumieniem stron. Z tych względów Sąd przyjął, że powódka spełnia przesłanki regulaminowe w zakresie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2002-2004. Z analogicznych przyczyn powódce przysługuje prawo do dodatku stażowego oraz na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »