Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

01.07.2008

Świadectwo pracy

Pracodawca ponosi względem pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Dokument ten stwierdza okoliczności dotyczące zakończonego zatrudnienia, które mają znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczeń albo ich wymiaru w przyszłym stosunku pracy, jak również świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zasady wydawania świadectw pracy oraz treść tychże świadectw określa ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: KP) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282, z późn. zm.).

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Zgodnie z treścią art. 97 § 1 KP, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Obowiązek wydania świadectwa pracy dotyczy każdego stosunku pracy, niezależnie od podstawy jego nawiązania, a nadto bez znaczenia dla obowiązku wydania świadectwa pracy jest rodzaj zawartej umowy o pracę, jak również sposób jej rozwiązania.

Wyjątek dotyczy przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy. Wówczas pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego żądanie (art. 97 § 11 KP). Należy tu dodać, że pracownik powinien zgłosić pracodawcy żądanie wydania świadectwa pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą, a więc pracodawca nie może zastrzec, iż świadectwo pracy zostanie wręczone pracownikowi wtedy, gdy np. naprawi szkodę wyrządzoną pracodawcy, pokryje koszty szkolenia czy zwróci pobrane narzędzia pracy.

Stosownie do treści § 2 wskazanego wyżej rozporządzenia MPiPS, pracodawca powinien wydać świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej na piśmie przez pracownika w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Świadectwo pracy powinno być zatem wydane w dniu, w którym następuje zakończenia stosunku pracy, nie ma natomiast podstaw, by świadectwo pracy wydawać wcześniej (np. w okresie wypowiedzenia). Byłoby to bowiem nie tylko sprzeczne z treścią wskazanego powyżej przepisu, ale i mogłoby w praktyce zrodzić problem chociażby w przypadku, gdyby w okresie wypowiedzenia nastąpiły nieprzewidziane – w chwili wydawania świadectwa pracy – zdarzenia, co do których informacja o ich zaistnieniu powinna zostać umieszczona w treści świadectwa pracy.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku gdy wydanie świadectwa pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

W przypadku natomiast wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika (§ 3 rozporządzenia).

Pracodawca ma obowiązek przechowywać kopię świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika. W uzasadnionych przypadkach (np. zagubienia świadectwa pracy) pracodawca wydaje odpis świadectwa pracownikowi, a w przypadku śmierci pracownika, członkowi jego rodziny albo spadkobiercy zmarłego pracownika.

Treść świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem o charakterze ściśle informacyjnym, stąd też pracodawcy nie wolno zamieszczać w świadectwie pracy żadnych, zarówno pozytywnych jak i krytycznych, ocen czy uwag dotyczących pracownika.

W treści świadectwa pracy znajdują się informacje obligatoryjne oraz fakultatywne, tj. takie, które zamieszcza się wyłącznie na żądanie pracownika.

Zgodnie z treścią art. 97 § 2 KP w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:

1. okresu i rodzaju wykonywanej pracy – pracodawca zobowiązany jest wskazać łączny okres trwania stosunku pracy, a zatem jeżeli pracodawca zawierał z pracownikiem kilka następujących po sobie umów o pracę, nie ma on obowiązku wyszczególniać w świadectwie pracy poszczególnych umów;
2. zajmowanych stanowisk;
3. trybu rozwiązania albo wygaś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »