Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

03.09.2010

Informacja MPiPS na temat pomocy dla pracowników i przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r.

Publikujemy opracowany w Departamencie Funduszy MPiPS poradnik, informujący o pomocy dla pracowników i przedsiębiorców, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Z poradnika można dowiedzieć się m.in.:

• Jakie środki Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na realizację zadań określonych w ustawie powodziowej?
• Na co mogą liczyć pracodawcy i pracownicy?
• Jak ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę?
• Na co pracodawca może ją przeznaczyć?
• Czy może ona zostać umożona i kiedy?
• Jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć?
• Jaka pomoc przysługuje bezrobotnym?
• Na podstawie jakich aktów prawnych jest udzielana pomoc?
• Gdzie mieszczą się Krajowe Biuro i Biura Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

1. Jaka jest podstawa prawna działań podejmowanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy na rzecz poszkodowanych pracowników, pracodawców, bezrobotnych?

• Przyjęta z inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, zwana dalej „ustawą powodziową”), zmieniona ustawą z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 148, poz. 993) nałożyła na poszczególne resorty zadania, polegające na udzieleniu niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.

• Do zadań resortu pracy należy udzielenie wsparcia finansowego pracownikom i przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi m.in. ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zakresie określonym ustawą powodziową.

2. Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy udzielanej pomocy?

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej „FGŚP”) poszkodowani w wyniku powodzi mogą otrzymać następujące świadczenia:

• Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy powodziowej pracodawca prowadzący działalność gospodarczą, który na skutek powodzi zaprzestał przejściowo prowadzenia tej działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie i nie posiada środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia, w przypadkach wskazanych w ustawie powodziowej może uzyskać na ten cel nieoprocentowaną pożyczkę.

3. Na wypłatę jakich wynagrodzeń i w jakiej wysokości pracodawca może uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę?

• Nieoprocentowana pożyczka może być przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń:

1) za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadku, o którym mowa w art. 8 ustawy powodziowej.
Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu faktycznej niemożności świadczenia pracy w związku z powodzią, pracownikowi przysługuje prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika.

2) za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,

3) za wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej

W przypadkach określonych w pkt. 2 i 3 nieoprocentowana pożyczka na wypłatę wynagrodzeń pracownikom udzielana jest pracodawcy do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. aktualnie 3.316,38 zł za każdy pełny miesiąc pracy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy na każdego uprawnionego zatrudnionego.

• Powyższe dotyczy jedynie wynagrodzeń przysługujących za okres nie dłuższy niż:

- od 14 maja 2010 r. do 31 lipca 2010 r. - w odniesieniu do powodzi z maja i czerwca; 
- oraz za okres od 6 sierpnia 2010 r. do 31 października 2010 r. w odniesieniu do powodzi, która miała miejsce po 1 sierpnia 2010 r. (zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 994)).

4. Gdzie pracodawca powinien złożyć wniosek w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki?

• W celu uzyskania pożyczki pracodawca składa wniosek kierownikowi właściwego Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz z wykazem pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokojeniu z ww. Funduszu.

• Adresy Biur Terenowych FGSP w poszczególnych województwach znajdują się na końcu niniejszego dokumentu oraz pod adresem www.fgsp.gov.pl

5. Gdzie pracodawca znajdzie informacje dotyczące:

1) wzoru wniosku pracodawcy o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
2) wzoru wykazu pracowników, których wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu;
3) trybu składania i rozpatrywania wniosku pracodawcy o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu;
4) sposobu przekazywania pracodawcy środków z Funduszu i dokonywania wypłaty wynagrodzenia.

Informacje w powyższym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. Nr 123, poz. 837), które w związku z kolejną powodzią z sierpnia 2010 r. zostało zmienione (uzupełnione) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. Nr 148, poz. 995).

6. Czy nieoprocentowana pożyczka jest zwrotna i w jakim terminie; czy może zostać umorzona?

• Nieoprocentowana pożyczka jest pożyczką zwrotną. Zwrot pożyczki następuje w dowolnym terminie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2011 r., na rachunek bankowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

• Pożyczka na wniosek złożony przez pracodawcę do właściwego marszałka województwa może zostać umorzona, jeżeli:

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »