Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy

organizator:  dział szkoleń podatki.biz
otrzymasz:
dostęp do platformy e-learningowej
certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Uwaga - towar dostępny od 16.03.2020 r.


dostępność: towar niedostępny

Cena: 418.20 zł
(340 zł netto)

Opis:

Przedsiębiorcom trudno uniknąć zatrudniania pracowników. A w momencie zatrudnienia pojawiają się problemy ze składkami, zasiłkami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Ilość zagadnień, które musi opanować pracodawca jest ogromna - dlatego opracowaliśmy rewolucyjny e-kurs: Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy...

Uczestnicząc w kursie przejdziesz drogę od nowicjusza do zaawansowanego znawcy problemów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy. 

W związku z kończącymi się pracami nad uruchomieniem nowej platformy e-learningowej e-kurs będzie dostępny od 16.03.2020 r.


Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Bardzo ważne! W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Pobierzesz je na swój komputer, w dogodnym dla Ciebie terminie, przy pomocy specjalnie udostępnionego w tym celu panelu osobistego.

Materiały szkoleniowe ilustrowane są wieloma przykładami. Pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez znanego eksperta prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w trudną tematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.
 

Lekcja 1

Zatrudnianie pracowników (I)

 • Zakres informacji o pracowniku, które może gromadzić pracodawca;
 • Rodzaje umów o pracę - główne cechy, wady i zalety;
 • Treść umowy o pracę;
 • Przedwstępna umowa o pracę;
 • Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem.

Lekcja 2

Zatrudnianie pracowników (II) - Główne obowiązki pracodawców i pracowników

 • Umowy o zakazie konkurencji
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy - kiedy i kogo pracodawca powinien informować o zatrudnieniu pracownika;
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika;
 • Zakaz dyskryminacji;
 • Mobbing;
 • Dokumentacja pracownicza i ewidencje dodatkowe - zasady prowadzenia i przechowywania.

Lekcja 3

Zatrudnianie pracowników (III) - Główne obowiązki pracodawców i pracowników

 • Obowiązki z zakresu bhp;
 • Szczególne uregulowania dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych;
 • Telepraca - najważniejsze zasady;
 • Agencje pracy tymczasowej - zasady zatrudniania za pośrednictwem agencji;
 • Zmiany warunków pracy i płacy w trakcie trwania zatrudnienia;
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy;
 • Regulamin pracy.

Lekcja 4

Ustanie stosunku pracy (I)

 • Przyczyny ustania stosunku pracy;
 • Tryby rozwiązania stosunku pracy;
 • Obowiązki pracowników związane z ustaniem stosunku pracy;
 • Wygaśnięcie stosunku pracy.

Lekcja 5

Ustanie stosunku pracy (II)

 • Obowiązki pracodawców związane z ustaniem stosunku pracy;
 • Świadectwa pracy;
 • Roszczenia pracowników i pracodawców związane z ustaniem stosunku pracy.

Lekcja 6

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

 • Umowa zlecenia i o dzieło - podstawowe cechy, podobieństwa i różnice;
 • Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracownikiem;
 • Umowa zlecenia a umowa o pracę;
 • Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przy umowach cywilnoprawnych;
 • Obowiązki związane z bezpieczeństwem pracy i świadczeniami dodatkowymi przy umowach cywilnoprawnych.

Lekcja 7

Czas pracy

 • Pojęcie czasu pracy;
 • Czas pracy w umowie o pracę;
 • Doba pracownicza;
 • Ustalenie czasu pracy w zakładzie pracy;
 • Okresy rozliczeniowe;
 • Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym;
 • Systemy czasu pracy.

Lekcja 8

Czas pracy (II)

 • Pora nocna;
 • Nadgodziny;
 • Praca w niedzielę i święta;
 • Dyżury i wynagrodzenia za dyżury; 
 • Czas pracy młodocianych i kobiet w ciąży;
 • Czas pracy a wyjazdy służbowe, imprezy integracyjne itp;
 • Przerwy w pracy - ich rodzaje, czas trwania - obowiązki pracodawców;
 • Zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ewidencja czasu pracy.

Lekcja 9, Lekcja 10

Delegacje krajowe i zagraniczne

 • Co jest a co nie jest podróżą służbową;
 • Polecenie wyjazdu służbowego;
 • Uprawnienia pracownika w delegacji;
 • Odmowa wyjazdu na delegację;
 • Wyjazd służbowy a miejsce pracy;
 • Kiedy przysługują dodatkowe świadczenia w delegacji;
 • Ustalanie wysokości świadczeń w delegacji;
 • Świadczenia z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych;
 • Świadczenia z tytułu delegacji i składki ZUS;
 • Delegacja zagraniczna do wielu krajów;
 • Zaliczka przy zagranicznej podróży służbowej;
 • Delegacja i ewidencja czasu pracy;
 • Wypadek w trakcie delegacji;
 • Delegacja stażysty, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawnej;
 • Delegacje zleceniobiorców.

Lekcja 11, Lekcja 12

Urlop wypoczynkowy

 • Urlop wypoczynkowy - podstawowe informacje;
 • Prawo do pierwszego urlopu;
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych;
 • Urlopy pracowników młodocianych;
 • Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku;
 • Urlop niewykorzystany w trakcie roku;
 • Podział urlopu wypoczynkowego na części;
 • Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • Plan urlopów - korzyści dla pracodawcy;
 • Urlop na żądanie;
 • Urlop proporcjonalny;
 • Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie z urlopu;
 • Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu;
 • Ekwiwalent za urlop - podstawowe informacje;
 • Ekwiwalent - zasady wyliczania ekwiwalentu;
 • Zmiana w wysokości zmiennych składników wynagrodzenia a ekwiwalent za niewykorzystany urlop;
 • Urlop pracowników tymczasowych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Lekcja 13

Pozostałe urlopy i dni wolne

 • Urlop wychowawczy;
 • Urlop bezpłatny;
 • Urlop macierzyński i na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • Urlop ojcowski;
 • Dodatkowy urlop macierzyński i na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym;
 • Dni wolne na poszukiwanie pracy;
 • Dni wolne na opiekę nad dzieckiem;
 • Urlopy okolicznościowe; 
 • Ciąża pracownicy zatrudnionej tymczasowo lub na czas określony. 

Lekcja 14

Wynagrodzenie za pracę

 • Wynagrodzenie zasadnicze;
 • Obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia - dodatek za pracę w porze nocnej, z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, za pracę w niedziele i święta;
 • Premie i nagrody;
 • Wynagrodzenie za dyżury;
 • Wypłata wynagrodzenia za pracę;
 • Potrącenia z wynagrodzenia;
 • Regulamin wynagradzania.

Lekcja 15

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia ZFŚS;
 • Rezygnacja z tworzenia ZFŚS;
 • Świadczenia urlopowe;
 • Regulamin ZFŚS i zmiana jego treści;
 • Odpisy na ZFŚS;
 • Wydatki finansowane ze środków ZFŚS;
 • Uprawnieni do korzystania ze środków ZFŚS;
 • Ustalanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFSS;
 • ZFŚS - Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców;
 • Wycofanie środków z ZFŚS.

Lekcja 16

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • Zakres ubezpieczeń społecznych;
 • Osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia;
 • Płatnicy składek ZUS;
 • Rodzaje składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Ubezpieczenie zdrowotne;
 • Inne składki rozliczane przez ZUS;
 • Dokąd trafiają składki ZUS;
 • Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników i ZUS;
 • Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i ZUS;
 • Jednoosobowe spółki z o.o. i ZUS;
 • Obowiązki rejestracyjne płatników składek.

Lekcja 17

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 • Wysokość składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne pracowników, przedsiębiorców i pozostałych grup objętych ubezpieczeniem;
 • Zbieg ubezpieczeń;
 • Kiedy bez składek ZUS;
 • Ograniczenie poboru składek ZUS;
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Dobrowolne ubezpieczenia w systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne;
 • Ustalanie składek na ubezpieczenie wypadkowe;
 • Przykłady ustalenia wysokości składek;
 • Terminy płatności składek;
 • Program Płatnik - kiedy dobrowolnie, kiedy obowiązkowo.

Lekcja 18

Zasiłki i świadczenia - zasady nabywania praw, ustalanie podstawy

 • Wynagrodzenie chorobowe;
 • Zasiłek chorobowy;
 • Zasiłek macierzyński;
 • Zasiłek opiekuńczy;
 • Zasiłek wyrównawczy;
 • Świadczenie rehabilitacyjne;
 • Wypłacane zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Lekcja 19

Zasiłki i świadczenia - zasady nabywania praw, ustalanie podstawy

 • Uprawnieni do ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków;
 • Okresy wyczekiwania na zasiłek chorobowy;
 • Obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego;
 • Oznaczenia kodowe na zaświadczeniu o niezdolności do pracy;
 • Zasiłek za czas pobytu w szpitalu;
 • Okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego;
 • Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w różnych przypadkach;
 • Praca w kraju UE a prawo do zasiłku chorobowego w Polsce.
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu
Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Zrozumieć rachunkowość budżetową

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Zrozumieć finanse publiczne

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Zrozumieć pełną księgowość

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Zrozumieć PKPiR

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Zrozumieć VAT

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Certyfikat księgowy - e-kurs przygotowawczy

Kurs błyskawiczny
Cena: 602,70 zł (490 zł netto)

Zrozumieć podatki dochodowe

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Delegacje krajowe i zagraniczne -
teoria i praktyka

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

PKPiR dla zaawansowanych

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

E-faktury w praktyce - czyli jak beznakładowo, szybko i bezpiecznie wdrożyć e-faktury w firmie

Kurs błyskawiczny
Cena: 244,77 zł (199 zł netto)

Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

Kurs błyskawiczny
Cena: 602,70 zł (490 zł netto)

Kontrola podatkowa i skarbowa -
zanim będzie za późno

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowość, optymalizacja

Kurs błyskawiczny
Cena: 295,20 zł (240 zł netto)

Księgowość projektów unijnych

Kurs błyskawiczny
Cena: 602,70 zł (490 zł netto)