Zrozumieć pełną księgowość

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: ✔ Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące);
✔ Dostęp do testów (24 miesiące);
✔ Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
✔ Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).
Wsparcie techniczne opiekuna e-kursu


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Często trudno odnaleźć się w plątaninie kont księgowych, analityk i stosie faktur, które trzeba rozliczyć. Krótko mówiąc, bywa ciężko. Opracowaliśmy przekrojowy e-kurs, którego ukończenie z pewnością ułatwi Ci poruszanie się w tej skomplikowanej materii.
 
W trakcie e-kursu poznasz podstawy prawa bilansowego, zdobędziesz praktyczne umiejętności księgowania wielu rodzajów operacji i – co najważniejsze - zrozumiesz, na czym polegają mechanizmy rządzące rachunkowością, dzięki czemu Twój rozwój zawodowy z pewnością nabierze tempa.
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

Zapraszamy!
Lekcja 1
 
Wprowadzenie do rachunkowości 
 • Pojęcie i zakres rachunkowości, jednostki, których dotyczą przepisy ustawy o rachunkowości, najważniejsze definicje, omówienie zasad rachunkowości
 
Lekcja 2
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja księgowa, otwieranie i zamykanie ksiąg, składniki ksiąg rachunkowych, dowody księgowe, polityka rachunkowości, zasady dotyczące przechowywania dokumentacji księgowej
 
Lekcja 3
 
Ewidencjonowanie i dokumentowanie operacji gospodarczych 
 • Pojęcie i zasady funkcjonowania konta księgowego, rodzaje kont księgowych, zasada podwójnego zapisu, zakładowy plan kont, ewidencja syntetyczna i analityczna, zestawienie obrotów i sald
 
Lekcja 4
 
Inwentaryzacja 
 • Terminy, częstotliwość i zakres inwentaryzacji, dokumentowanie inwentaryzacji, majątek trwały i obrotowy
 
Lekcja 5
 
Wycena aktywów i pasywów 
 • Pojęcie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej, wycena po cenach sprzedaży netto, aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych, ewidencja zdarzeń gospodarczych
 
Lekcja 6
 
Amortyzacja bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 • Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odpisy amortyzacyjne, różnice między amortyzacją bilansową a podatkową, ewidencja zdarzeń gospodarczych
 
Lekcja 7
 
Dokonywanie odpisów aktualizujących 
 • Rodzaje należności, które mogą być aktualizowane, ujęcie księgowe odpisów aktualizujących, skutki ustania przyczyny do dokonania odpisu aktualizującego, ewidencja zdarzeń gospodarczych
 
Lekcja 8
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy 
 • Pojęcie biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, obowiązek dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów, przychody przyszłych okresów, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, pojęcie i ewidencjowanie rezerw
 
Lekcja 9
 
Rozrachunki handlowe z dostawcami i odbiorcami 
 • Charakterystyka i zasady ewidencji, należności i zobowiązania z tytułu dostaw, zaliczki na dostawy, różnice kursowe, wycena na moment pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy (odpisy aktualizujące), rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych i VAT
 
Lekcja 10
 
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników 
 • Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków z pracownikami, ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, pozostałe rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu PIT
 
Lekcja 11
 
Koszty podstawowej działalności operacyjnej 
 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów, układ rodzajowy kosztów, układ kalkulacyjny kosztów, kalkulacja kosztów
 
Lekcja 12
 
Przychody podstawowej działalności operacyjnej 
 • Pojęcie, charakterystyka i klasyfikacja przychodów, wycena przychodów ze sprzedaży, pojęcie współmierności kosztów i przychodów
 
Lekcja 13
 
Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej 
 • Charakterystyka, klasyfikacja, wycena i ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej oraz przychodów i kosztów finansowych, pojęcie wyniku finansowego jednostki
 
Lekcja 14
 
Sprawozdanie finansowe jednostki 
 • Terminy sporządzenia sprawozdania, elementy sprawozdania, zatwierdzenie sprawozdania, rachunkowe ujęcie kosztów związanych z przygotowaniem, zatwierdzeniem i publikacją sprawozdania, badanie i ogłaszanie sprawozdań
 
Lekcja 15
 
Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości 
 • Zasady stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu,
 • wsparcie techniczne opiekuna e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE