Zrozumieć pełną księgowość

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: ✔ Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
✔ Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
✔ Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Często trudno odnaleźć się w plątaninie kont księgowych, analityk i stosie faktur, które trzeba rozliczyć. Krótko mówiąc, bywa ciężko. Opracowaliśmy przekrojowy e-kurs, którego ukończenie z pewnością ułatwi Ci poruszanie się w tej skomplikowanej materii.
 
W trakcie e-kursu poznasz podstawy prawa bilansowego, zdobędziesz praktyczne umiejętności księgowania wielu rodzajów operacji i – co najważniejsze - zrozumiesz, na czym polegają mechanizmy rządzące rachunkowością, dzięki czemu Twój rozwój zawodowy z pewnością nabierze tempa.
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

W celach poglądowych udostępniamy kilka bezpłatnych kursów. Kursy bezpłatne stanowią znakomity początek, umożliwiający skuteczne, proste i szybkie opanowanie podstaw poszczególnych zagadnień szczegółowych, prezentując przy okazji ten sposób zdobywania wiedzy. Kursy bezpłatne dostępne są dla wszystkich, nie wymagają logowania ani rejestracji. Wystarczy przeglądarka internetowa.  

Obecnie dostępne są następujące kursy bezpłatne (kliknij w tytuł, żeby rozpocząć):
 • Edytory tekstu w biurze i księgowości (Microsoft Word, OpenOffice Writer i Dokumenty Google)
 • Profesjonalne prezentacje w biurze i księgowości (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress i Prezentacje Google)
 • Marketing internetowy w Twojej firmie krok po kroku
Zapraszamy!
Lekcja 1
 
Wprowadzenie do rachunkowości 
 • Pojęcie i zakres rachunkowości, jednostki, których dotyczą przepisy ustawy o rachunkowości, najważniejsze definicje, omówienie zasad rachunkowości
 
Lekcja 2
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja księgowa, otwieranie i zamykanie ksiąg, składniki ksiąg rachunkowych, dowody księgowe, polityka rachunkowości, zasady dotyczące przechowywania dokumentacji księgowej
 
Lekcja 3
 
Ewidencjonowanie i dokumentowanie operacji gospodarczych 
 • Pojęcie i zasady funkcjonowania konta księgowego, rodzaje kont księgowych, zasada podwójnego zapisu, zakładowy plan kont, ewidencja syntetyczna i analityczna, zestawienie obrotów i sald
 
Lekcja 4
 
Inwentaryzacja 
 • Terminy, częstotliwość i zakres inwentaryzacji, dokumentowanie inwentaryzacji, majątek trwały i obrotowy
 
Lekcja 5
 
Wycena aktywów i pasywów 
 • Pojęcie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej, wycena po cenach sprzedaży netto, aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych, ewidencja zdarzeń gospodarczych
 
Lekcja 6
 
Amortyzacja bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 • Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odpisy amortyzacyjne, różnice między amortyzacją bilansową a podatkową, ewidencja zdarzeń gospodarczych
 
Lekcja 7
 
Dokonywanie odpisów aktualizujących 
 • Rodzaje należności, które mogą być aktualizowane, ujęcie księgowe odpisów aktualizujących, skutki ustania przyczyny do dokonania odpisu aktualizującego, ewidencja zdarzeń gospodarczych
 
Lekcja 8
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy 
 • Pojęcie biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, obowiązek dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów, przychody przyszłych okresów, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, pojęcie i ewidencjowanie rezerw
 
Lekcja 9
 
Rozrachunki handlowe z dostawcami i odbiorcami 
 • Charakterystyka i zasady ewidencji, należności i zobowiązania z tytułu dostaw, zaliczki na dostawy, różnice kursowe, wycena na moment pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy (odpisy aktualizujące), rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych i VAT
 
Lekcja 10
 
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników 
 • Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków z pracownikami, ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, pozostałe rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu PIT
 
Lekcja 11
 
Koszty podstawowej działalności operacyjnej 
 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów, układ rodzajowy kosztów, układ kalkulacyjny kosztów, kalkulacja kosztów
 
Lekcja 12
 
Przychody podstawowej działalności operacyjnej 
 • Pojęcie, charakterystyka i klasyfikacja przychodów, wycena przychodów ze sprzedaży, pojęcie współmierności kosztów i przychodów
 
Lekcja 13
 
Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej 
 • Charakterystyka, klasyfikacja, wycena i ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej oraz przychodów i kosztów finansowych, pojęcie wyniku finansowego jednostki
 
Lekcja 14
 
Sprawozdanie finansowe jednostki 
 • Terminy sporządzenia sprawozdania, elementy sprawozdania, zatwierdzenie sprawozdania, rachunkowe ujęcie kosztów związanych z przygotowaniem, zatwierdzeniem i publikacją sprawozdania, badanie i ogłaszanie sprawozdań
 
Lekcja 15
 
Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości 
 • Zasady stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Zrozumieć PKPiR

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

PKPiR dla zaawansowanych

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Zrozumieć VAT - Podatek VAT dla początkujących

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Zrozumieć ZUS - Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od podstaw

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Zrozumieć prawo pracy

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)