Webinar: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.

Udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line za dopłatą: 200 zł netto

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wpływających na przepływy pieniężne. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 Rachunek przepływów pieniężnych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,

 • zasady wydzielania przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,

 • poszczególne pozycje rachunku przepływów pieniężnych.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • Istota rachunku przepływów pieniężnych - jego powiązanie z elementami sprawozdania finansowego

 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

 • Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych

 1. Istota rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią

 • Ujęcie bilansowych zmian stanu w rachunku przepływów pieniężnych

 • Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Zmiana stanu należności długoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

 • Zmiana stanu inwestycji w długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych).

 • Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 • Zmiana stanu zapasów

 • Zmiana stanu należności krótkoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji krótkoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

 • Zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych

 • Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 • Zmiana stanu kapitału własnego

 • Zmiana stanu rezerw na zobowiązania

 • Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

 • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

 • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (pasywa)

 • Leasing finansowy w rachunku przepływów pieniężnych

 • Różnice kursowe

  • Różnice kursowe zrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej
  • Różnice kursowe niezrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej
  • Różnice kursowe z tytułu bilansowej wyceny środków pieniężnych
 • Odsetki
 1. Wybrane operacje niepieniężne lub wymagające przesunięcia w obrębie rachunku przepływów pieniężnych

 • Konwersja zobowiązań na kapitał własny

 • Pokrycie straty z kapitału zakładowego

 • Należności długo- i krótkoterminowe z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji

 • Zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji

 • Dywidendy niewypłacone

 • Przychody i koszty z tytułu wynajmu i eksploatacji nieruchomości inwestycyjnej

 • Przeszacowanie aktywów finansowych, których skutki odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny

 • Darowizny w postaci składników aktywów trwałych oraz dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych i środków trwałych w budowie

 • Aport

 • Przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych

 1. Przepływy z działalności inwestycyjnej

 2. Przepływy z działalności finansowej

 3. Rachunek przepływów pieniężnych a dodatkowe informacje i objaśnienia

 4. Całościowy przykład ujęcia bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów w rachunku przepływów pieniężnych

 5. Metoda bezpośrednia

Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 6 części o następującej długości (min.):
1. 49:29
2. 50:08
3. 50:49
4. 1:03:11
5. 38:07
6. 38:55

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 4 godz. 50 minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Istnieje możliwość dokupienia udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z dostępnych terminów szkolenia w cenie 100 zł netto.

Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl