Webinar: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.

Udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line za dopłatą: 200 zł netto

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Podatek u źródła albo WHT (ang. withholding tax) to podatek, który polskie podmioty, dokonując zakupu od firm zagranicznych, w niektórych sytuacjach są zobowiązane potrącić z wypłacanego tym firmom wynagrodzenia. Obowiązek ten dotyczy również wypłat na rzecz osób fizycznych.

Minister Finansów przygotował projekt objaśnień podatkowych w tym zakresie, które poważnie wpłyną na sposób poboru i zapłaty podatku od źródła.

W trakcie szkolenia dokonamy głębokiej analizy projektu objaśnień oraz określimy praktyczne skutki wprowadzenia ich w życie dla firm pobierających podatek.

Szkolenie ma charakter kompleksowy i obejmuje ono swoim zakresem całość zagadnień związanych z podatkiem u źródła. Dlatego w jego trakcie poruszymy wszystkie tematy związane z tą problematyką, zarówno od strony przepisów merytorycznych jak i praktycznych aspektów poboru, zwalniania i wyłączania z obowiązku poboru podatku.

Uwaga!

W ramach ceny każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalny test beneficjenta rzeczywistego.

 

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat praktycznego stosowania przepisów dotyczących podatku u źródła z uwzględnieniem najnowszych zmian. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności, wynikające z przepisów ustaw podatkowych, Konwencji modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy działów kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

Trener:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

1. Istota i zakres podatku u źródła

- Siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika

- Definicja płatnika dla celów podatku u źródła

- Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy

- Dochody osiąganie na terytorium Polski

2. Podstawa prawna

- Konwencja modelowa OECD

- Ustawy o CIT i o PIT

- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)

3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła

- Zasady obliczenia i poboru podatku u źródła

- Możliwości "ubruttowienia" należności

- Certyfikat rezydencji oraz oświadczenia niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku u źródła

- Definicja wypłaty

- Wynagrodzenie płatnika (klauzula gross-up)

- Instytucja uprawnionego odbiorcy beneficial owner

- Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych

- Praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.

- Kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła

4. Przedmiot opodatkowania

a) Odsetki

- Definicja (odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od zobowiązań, odsetki karne)

- Stawki podatkowe

- Zasady zwolnienia odsetek z podatku u źródła na podstawie ustaw podatkowych

- Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

b) Należności licencyjne, prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do użytkowania urządzeń, know-how i inne należności bierne

- Dzieło literackie, artystyczne i naukowe

- Znaki towarowe

- Know-how

- Licencje na programy komputerowe

- Prawa do używania praw autorskich

- Licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych

- Użytkowanie urządzenia przemysłowego

- Odszkodowania z tytułu naruszeń

- Stawka podatkowa,

- Zasady stosowania zwolnień

- Opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

c) Dywidendy

- Definicja

- Zaliczka na poczet dywidend

- Umorzenie udziałów i akcji

- Warunki stosowania zwolnienia

d) Usługi niematerialne

- Definicja pojęcia

- Usługi doradcze

- Usługi księgowe

- Usługi badania rynku

- Usługi prawne

- Usługi reklamowe

- Usługi zarządzania i kontroli

- Usługi rekrutacji i pozyskania personelu

- Udzielanie poręczeń i gwarancji

- Świadczenia o podobnym charakterze - definicja pojęcia oraz zasady stosowania

e) Działalność widowiskowa, rozrywkowa i sportowa

f) Działalność przedsiębiorstw żeglugi morskiej i powietrznej w tym podatek u źródła od biletów lotniczych

g) Należności wypłacane na rzecz osób fizycznych

h) Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- WHT w przypadku pracy najemnej

- Opodatkowanie WHT dyrektorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych

- Podatek u źródła od zysków kapitałowych.

- Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw

- Opodatkowanie sportowców i artystów

- Pozostałe zasady

5. Należyta staranność w podatku u źródła

- Obowiązek stosowania należytej staranności

- Pojęcie należytej staranności

- Czynności, jakie trzeba podjąć, aby dochować należytej staranności

- Konsekwencje braku dochowania należytej staranności

6. Pojęcie rzeczywistej działalności gospodarczej - metody weryfikacji

7. Definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner) i jej znaczenie w prawidłowym rozliczeniu podatku u źródła

- Definicja pojęcia

- Zakres stosowania

- Metody weryfikacji kontrahenta

- Test rzeczywistego właściciela

- Obowiązki ustawowe składania oświadczenia

- Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta

8. Certyfikaty rezydencji

- Zasady obowiązujące przed pandemią COVID

- Zasady obowiązujące w czasie pandemii (Tarcza COVID)

- Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. (Polski Ład)

- Wersja elektroniczna certyfikatu rezydencji

9. Podatek u źródła za obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

10. Stosowanie klauzuli look-through approach

11. Obowiązki dokumentacyjne

- Deklaracja

- Informacje IFT

- Pozostałe obowiązki dokumentacyjne

12. Sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku u źródła

- Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

- Kodeks karny skarbowy - zasady przypisania winy osobie odpowiedzialnej oraz wysokość sankcji karnej

- Stosowanie stawek podstawowych oraz naliczanie odsetek

- Sankcje karne skarbowe w przypadku pay and refund z uwzględnieniem zmian od 2022 roku (Polski Ład)

13. Zasady zaliczania WHT zapłaconego przez podmioty polskie za granicą

14. Mechanizm pay and refund

- Mechanizm pay and refund

- Zmiana zakresu stosowania mechanizmu od 2022 roku (należności bierne, podmioty powiązane, dywidendy zagraniczne)

- Kryterium podmiotowe i kwotowe

- Typ płatności

- Znaczenie powiązań pomiędzy podmiotami

- Beneficjent rzeczywisty - ograniczenie obowiązku badania do wymogów ustawowych

- Zasady liczenia limitu 2 mln zł

- Opinia o stosowaniu preferencji z poboru podatku u źródła (rozszerzenie zakresu stosowania)

- Oświadczenie płatnika (nowe zasady podpisywania i składania)

- Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika

- Odpowiedzialność karna

15. Objaśnienia podatkowe dotyczące poboru podatku u źródła - projekt

- Pojęcie rzeczywistego właściciela (beneficial owners)

- Istota rzeczywistej działalności gospodarczej

- Klauzula look- through approach

16. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 4 części o następującej długości (min.):
1. 1:07:58
2. 1:02:31
3. 1:10:00
4. 1:08:02

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 4 godz. 30 minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Istnieje możliwość dokupienia udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z dostępnych terminów szkolenia w cenie 100 zł netto.

Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl