Szczegółowy opis Kalkulatora DT

Zasada pracy z programem jest bardzo prosta i intuicyjna, sprowadza się zasadniczo do czterech kroków:

 1. Wybrania podatnika w kontekście którego chcemy pracować.
 2. Określenia deklaracji, jaką chcemy przygotować (przyczyna składania deklaracji, rok).
 3. Wprowadzenia odpowiednich danych informacyjnych i liczbowych.
 4. Wydrukowania przygotowanej deklaracji.

Rozpoczęcie pracy z programem

Program w wersji komercyjnej umożliwia pracę w kontekście wielu podatników. Wersja bezpłatna umożliwia pracę w kontekście tylko jednego podatnika.

Rozpoczynając pracę z programem po raz pierwszy należy stworzyć (dodać) podatnika (podatników), w kontekście których chcemy pracować.

Aby dodać podatnika, należy posłużyć się przyciskiem Nowy.
Aby zmienić (dokonać edycji) danych podatnika, należy wskazać go na liście i wcisnąć przycisk Edycja, aby usunąć podatnika, należy po wybraniu odpowiedniego podatnika użyć przycisku Usuń.

Aby rozpocząć pracę w kontekście podatnika już istniejącego, należy wskazać go na liście i wcisnąć przycisk Dalej.

Dodawanie nowego podatnika

Dodawanie nowego podatnika polega na:

 • określeniu rodzaju podatnika (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej),
 • wpisaniu danych podatnika,
 • określeniu nazwy i adresu organu podatkowego (na rzecz którego składana jest deklaracja).

alt

Sporządzanie nowej deklaracji

Po wybraniu podatnika, w kontekście którego chcemy pracować, możemy:

 • stworzyć nową deklarację - przycisk Nowy
 • otworzyć już sporządzoną deklarację - przycisk Otwórz
 • usunąć wybraną deklarację - przycisk Usuń,
 • wydrukować deklarację DT-1 wraz z załącznikami - przycisk Drukuj.

Aby stworzyć nową deklarację - po wciśnięciu przycisku Nowy - należy określić rok, którego dotyczy deklaracja, jak również wybrać przyczynę składania deklaracji.

alt

Istnieje także możliwość sporządzenia nowej deklaracji na podstawie danych zawartych w deklaracji już istniejącej. Funkcję tę realizuje się wybierając - na ekranie tworzenia deklaracji - opcję Utwórz na podstawie już istniejącej deklaracji. i wskazując deklarację źródłową (na podstawie której ma zostać utworzona nowa deklaracja).

Sporządzanie deklaracji

Sporządzenie deklaracji na podatek od środków transportowych polega w skrócie na:

a) wprowadzeniu danych dotyczących środka transportowego (środków transportowych),
b) wprowadzenia kwoty podatku dla tego środka transportowego (środków transportowych),
c) wprowadzeniu wymaganych informacji dodatkowych.

Środki transportowe: wprowadzanie danych

Środki transportowe zapisywane są w kartotece. Wprowadzanie danego środka transportowego odbywa się tylko jeden raz. Każdy ze środków transportowych wprowadzony do kartoteki może zostać wybrany (wstawiony) do wypełnianej przez nas deklaracji.

Wejście do kartoteki następuje za pomocą przycisku Kartoteka.

alt

Kartoteka umożliwia dodanie nowego środka transportowego - przycisk Nowy, zmianę informacji o wprowadzonym już środku transportowym - Edycja, usunięcie z kartoteki wprowadzonego środka transportowego - Usuń.

alt

Aby dodać nowy środek transportowy do kartoteki, po wciśnięciu przycisku Nowy, należy wypełnić odpowiednie pola danymi. Dodatkowo - oprócz danych wymaganych (prezentowanych w deklaracji) - użytkownik ma możliwość wprowadzenia domyślnej kwoty podatku dla każdej pozycji oraz własnego opisu środka transportowego - aby ułatwić jego szybką identyfikację.

alt

Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu ich klawiszem OK środek transportowy zostanie dodany do kartoteki. W kartotece pokazywane są wszystkie wprowadzone środki transportowe. Wyświetlane są następujące informacje - umożliwiające zidentyfikowanie danego środka transportowego:

 • marka, typ, model pojazdu,
 • numer rejestracyjny,
 • rodzaj pojazdu,
 • domyślna kwota podatku.
 • opis własny (jeśli wprowadzony opis jest zbyt długi i nie mieści się w komórce, umieszczenie nad nim kursora myszy wyświetli pełną treść opisu),

alt

Środki transportowe: wprowadzenie środka do deklaracji

Wstawienie środka transportowego do deklaracji, następuje poprzez wybranie go z kartoteki - podwójne kliknięcie myszą lub zaznaczenie i potwierdzenie klawiszem OK.

Dla wybranego pojazdu należy wprowadzić kwotę podatku (ewentualnie kwotę podatku zapłaconego).

Wybrany pojazd - wraz z kwotą podatku - zostanie dodany do listy. Lista umożliwia edycję danych (kwot podatków) - przycisk Edycja, oraz usunięcie środka transportowego z listy - przycisk Usuń.

Kwota podatku

Na podstawie kwot podatku dla poszczególnych środków transportowych ustalana jest suma podatku - pole Razem kwota podatku. Kwota ta jest rozbijana proporcjonalnie na dwie raty (podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego). Raty podatku są zaokrąglane do pełnych złotych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istnieje możliwość ręcznej edycji kwoty każdej z rat (edytując wielkość jednej z rat podatku, druga wyliczana jest automatycznie).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września, podatek płatny jest jednorazowo. Stosowna informacja dostępna jest w programie, po wciśnięciu przycisku oznaczonego wykrzyknikiem.

alt

Przycisk Wylicz proporcjonalnie umożliwia automatyczne rozbicie kwoty podatku na dwie równe raty.

Informacje dodatkowe

Ostatnim krokiem tworzenia deklaracji jest wypełnienie pól zawierających informacje dodatkowe, tj.:

 • Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację lub wykaz WT-1 (pole to wypełnia się - jest aktywne - tylko wówczas, gdy obowiązek wypełnienia deklaracji wynika ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby),

 • imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (w zależności od wybranej opcji),

 • data sporządzenia deklaracji.


Uwaga: aby zapisać sporządzoną deklarację, należy posłużyć się przyciskiem Zapisz. 


Drukowanie deklaracji

Każdą, sporządzoną w programie deklarację można wydrukować.
W tym celu należy na liście sporządzonych w programie deklaracji zaznaczyć żądaną deklarację i użyć przycisku Drukuj. Program przygotuje podgląd wydruku raportu.
Przycisk Drukuj uruchomi proces wydruku, przycisk Wyjście spowoduje powrót do okna programu.

do góry