Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - podatki i rachunkowość

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Krzysztof Koślicki
data wydania:  czerwiec 2014
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Przedstawiamy Państwu kolejną e-książkę z serii „Ekspert Księgowy”, którą w całości poświęcamy problematyce związanej ze świadczeniami nieodpłatnymi oraz częściowo odpłatnymi. Omawiamy kwestie podatkowe. Wyjaśniamy zasady rozliczania wskazanych świadczeń dla potrzeb podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Skupiamy się również na zaprezentowaniu ujęcia rachunkowego. Pokażemy, w jaki sposób świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne należy ewidencjonować w księgach rachunkowych.

W ramach opracowania przedstawimy także istotne wyroki sądów administracyjnych oraz najważniejsze interpretacje organów podatkowych odnoszące się do rozliczania świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – podatki i rachunkowość
  • Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne a podatki dochodowe.
   • Źródła przychodów w ustawie o PIT
    • Świadczenia pracownicze
    • Imprezy integracyjne. Z podatkiem czy bez?
    • Szczepienia pracowników
    • Badania pracowników. Abonamenty medyczne
    • Świadczenia medyczne dla członków rodzin pracowników
    • Akcje pracownicze
    • Podatek od balkonu
    • Opodatkowanie PIT drobnych prezentów
    • Telefon służbowy pracownika
    • Umorzenie długu w zamian za pracę
    • Świadczenia dla zleceniobiorcy (usługodawcy)
   • Źródła przychodów w ustawie o CIT
    • Otrzymane prezenty od kontrahenta
    • Umorzone odsetki od pożyczki
    • Bezpłatne pełnienie funkcji członka zarządu
  • Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne a VAT
   • Świadczenia reklamowe i promocyjne
   • Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń
   • Przekazanie tablic ekspozycyjnych
   • Nieodpłatny przewóz pracowników do miejsca pracy
   • Przekazanie próbki towaru
   • Paczki okolicznościowe dla pracowników
  • Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – ujęcie rachunkowe.
   • Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych
   • Wydatki na świadczenia nieodpłatne
   • Zakup wody dla pracowników
   • Przekazanie pracownikom posiłków
   • Dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku pracownika
   • Rozliczenie wykorzystywania firmowego samochodu do celów prywatnych
   • Szkolenia pracowników finansowane przez pracodawców
   • Otrzymanie środka trwałego w formie darowizny
   • Przykłady praktyczne. Ujęcie rachunkowe
    • Przekazanie próbek
    • Działania integracyjne
    • Bilety do teatru dla pracowników
    • Wycieczka częściowo dofinansowana z ZFŚS
    • Zwrot zakupu okularów do określonego limitu
 • Ekspert radzi
  • Opodatkowanie VAT świadczeń nieodpłatnych
   i częściowo odpłatnych. Zagadnienia praktyczne
  • Świadczenia częściowo odpłatne
  • Świadczenia nieodpłatne a VAT
  • Świadczenia z ZFŚS a opodatkowanie VAT
  • Działania integracyjne a VAT
 • Orzecznictwo
  • Opodatkowanie VAT dywidendy niepieniężnej
  • Transport pracowników a przychód ze stosunku pracy
  • Przekazanie majątku po likwidacji spółki a CIT
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Skutki w podatku dochodowym bezpłatnego udostępnienia maszyny
  • Udostępnienie materiałów wspierających sprzedaż a VAT
  • Darowizna znaku towarowego a opodatkowanie VAT
  • Nieodpłatne przekazanie a prawo do odliczenia VAT
  • Przekazanie towaru na cele charytatywne a VAT
  • Samochód służbowy a przychód pracownika
  • Skutki dobrowolnego umorzenia akcji
  • Nieodpłatne świadczenia w przypadku zwolnienia z długu
  • Skutki umorzenia przez bank kredytu i odsetek
  • Obniżenie czynszu na wniosek najemcy a przychód w PIT

Imprezy integracyjne. Z podatkiem czy bez?

Udział w spotkaniu firmowym zazwyczaj powoduje powstanie przychodu, który należy doliczyć do wynagrodzenia i opodatkować PIT. Analiza orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych prowadzi do wniosku, że przychód powstaje jednak tylko u osób, które faktycznie uczestniczą w spotkaniu. Aby określić zindywidualizowany przychód, wystarczające wydaje się więc określenie liczby osób biorących udział w danej imprezie oraz możliwość przypisania wartości przychodu opodatkowanego przypadającej na jednego pracownika.

Z definicji przychodów pracownika wynika, że ustawodawca zaliczył do niej nie tylko otrzymane pieniądze, lecz także świadczenia, które przybrały postać rzeczy, wykonywania usług bądź udostępniania rzeczy lub praw. Tak szerokie zdefiniowanie zakresu przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, którego źródłem jest stosunek pracy, a w którym pracownik uzyska realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu.

Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zalicza się zatem między innymi różnego rodzaju spotkania o charakterze imprez integracyjnych, a w zasadzie ich wartość.

Stanowisko to potwierdza przykładowo interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2012 r., nr IBPBII/1/415-223/12/HK. Wyjaśniono w niej, że świadczeniem nieodpłatnym będzie wartość udziału w spotkaniu świątecznym sfinansowanym przez pracodawcę. Wartość tego świadczenia to koszt jednostkowy udziału poszczególnych uczestników w imprezie. Zatem przychód powstanie jedynie u tych osób, które faktycznie uczestniczyły w spotkaniu.

Wartość świadczenia przypadającego na każdego uczestnika spotkania należy obliczyć, dzieląc sumę kosztów zorganizowania tego spotkania przez liczbę osób w nim uczestniczących bądź zaproszonych lub też tych, które zadeklarowały chęć uczestnictwa – jeżeli takie deklaracje zbierano, np. sporządzając stosowną listę – a następnie tak ustaloną cenę jednostkową przypisać tylko i wyłącznie osobom faktycznie uczestniczącym w tym spotkaniu.

Kwestię ustalenia liczby osób faktycznie uczestniczących w spotkaniu świątecznym i związane z nią trudności należy uznać za problem organizacyjny możliwy do rozwiązania.

Przyjęcie powyższego stanowiska potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 1998 r., sygn. akt I SA/Ka 1719/96. Sąd stwierdził w nim, że ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego. To, że jednostka nie dochowa należytej staranności, aby zadbać o ustalenie liczby i personaliów osób, które de facto biorą udział w spotkaniu świątecznym, nie oznacza, że u tych osób nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie brak ze strony firmy takiego działania organizacyjnego, na podstawie którego można byłoby ustalić liczbę osób uczestniczących w spotkaniu nie oznacza, że powstaje przychód u osób, które nie biorą udziału w tym spotkaniu.

Potwierdzone zostało również, że w razie gdy pracownicy są imiennie zapraszani na spotkanie, a koszt spotkania to wielokrotność liczby uczestników, koszt jednostkowy jest możliwy do określenia. Taki koszt należy zatem przypisać tym osobom, które w spotkaniu brały udział, i od jego wartości, łącznie z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy, obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad określonych w art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT.

Analiza wybranych interpretacji organów podatkowych prowadzi jednak do wniosku, zgodnie z którym nieistotne jest, co i ile uczestnicy skonsumowali, gdyż koszty zakupu poszczególnych świadczeń ponoszone były niezależnie od tego, czy uprawnione osoby z nich skorzystały w pełnym zakresie, czy też nie. O powstaniu przychodu ze stosunku pracy decyduje sam fakt nieodpłatnego uczestnictwa w imprezie integracyjnej.

Autorem tematu numeru jest Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autor książek wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy, m.in.: „Środki trwałe w ujęciu podatkowym i bilansowym”, „Bilansowe zamknięcie roku”, „Certyfikat księgowy” oraz „Księgi handlowe dla początkujących – problemy praktyczne”, wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Prowadzący lub współprowadzący e-kursy organizowane przez www.podatki.biz, m.in.: „Jak zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, „Zrozumieć pełną księgowość”, „Działalność gospodarcza dla początkujących”. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako konsultant podatkowy w renomowanej firmie doradczej oraz jako redaktor prowadzący w „Gazecie Prawnej”. Od 2010 roku jest redaktorem naczelnym serwisu www.podatki.biz.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Fundacje i stowarzyszenia -
podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego (2013)

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Różnice kursowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Sprawozdania finansowe dla członków zarządu

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Transakcje internetowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Prawa i obowiązki biur rachunkowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)