Sprawozdania finansowe dla członków zarządu

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Katarzyna Trzpioła
data wydania:  grudzień 2013
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Sprawozdanie finansowe jest jedno, ale trzeba na nie spojrzeć szeroko otwartymi oczami.

Uważa się, że większość informacji dotyczących firmy można wyczytać z bilansu albo rachunku zysków i strat. To błąd. Sprawozdanie finansowe to zawsze zespół kilku elementów, które tworzą całość. Nie można wysnuwać wniosków tylko na podstawie jednego elementu. Zanim zaczniemy czytać sprawozdanie finansowe powinniśmy sobie uświadomić, że każdy z elementów sprawozdania służy czemuś innemu. Poważnym błędem analityka jest opieranie się tylko na elementach liczbowych - po to jest np. informacja dodatkowa, aby dostarczała czytelnikom sprawozdań finansowych ważnych i przydatnych informacji. Żeby zrozumieć i odpowiednio zinterpretować sprawozdania finansowe, zaczynamy zawsze od pytania o ekonomikę sektora, czyli: na czym się zarabia i od czego zależą zyski.

Przedstawiamy nową e-książkę z serii Ekspert Księgowy - Sprawozdania finansowe dla członków zarządu.

Przedstawiamy w niej ogólne zasady dotyczące sporządzania, a w konsekwencji czytania sprawozdania finansowego, tak aby czytelnik miał pogląd na całość. Następnie przyglądamy się poszczególnym pozycjom aktywów i pasywów oraz powiązanych z nimi przychodów i kosztów, a także przepływom pieniężnym. Będziemy razem „skakać” po wszystkich elementach sprawozdania finansowego, wiążąc ze sobą przydatne informacje. Zwracamy również uwagę na kwestie dotyczące analizy wstępnej i wskaźnikowej – aby spojrzeć na sprawozdanie finansowe jak na całościowy obraz jednostki gospodarującej.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Sprawozdania finansowe dla członków zarządu
  • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na dane w nim zawarte
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i informacja dodatkowa
  • Na co zwrócić uwagę, analizując poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz powiązane z nimi koszty i przychody?
   • Grupa A. Aktywa trwałe
   • Grupa A.I. Wartości niematerialne i prawne.
   • Grupa A.II. Rzeczowe aktywa trwałe
   • Grupa A.III. Należności długoterminowe
   • Grupa A.IV. Inwestycje długoterminowe
   • Grupa A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
   • Grupa B. Aktywa obrotowe
   • Grupa B.I. Zapasy
   • Grupa B.II. Należności krótkoterminowe
   • Grupa B.III. Inwestycje krótkoterminowe
   • Grupa B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
   • A. Kapitał własny
   • B.I. Rezerwy na zobowiązania
   • B.II. Zobowiązania długoterminowe w bilansie
   • B.III. Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie
   • B.IV. Rozliczenia międzyokresowe
  • Analiza wskaźnikowa
   • Wskaźniki rentowności
   • Analiza rentowności spółki INFOSYSTEMS SA
   • Wskaźniki płynności
   • Analiza płynności z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych
   • Wskaźniki sprawności obrotu
   • Wskaźniki zadłużenia
   • Pozostałe wskaźniki
   • Wskaźniki rynku kapitałowego
   • Załącznik: Sprawozdania finansowe INFOSYSTEMS SA
   • poddawane analizom w opracowaniu
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Skutki nieodpłatnego pełnienia funkcji prezesa zarządu
  • Ubezpieczenie członków władz spółki a podatek dochodowy
  • Opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
  • spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  • Rozliczenie wydatków na zgromadzenie wspólników

Analiza pozioma bilansu

Badanie dynamiki sumy bilansowej oraz poszczególnych pozycji majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego pokrycia pozwala na ustalenie kierunków jego rozwoju oraz stopnia wzrostu kapitałów finansujących ten rozwój. Zróżnicowanie tempa zmian poszczególnych elementów aktywów i pasywów prowadzi do zmian ich struktury.

Analiza dynamiki badanej wielkości bilansowej może obejmować:

 • zmianę stanu absolutną (bezwzględną), stanowiącą różnicę między poziomami badanego zjawiska w okresach; np. aktywa trwałe w firmie X na początek roku wynosiły 110 mln zł, a na koniec roku – 135 mln zł; oznacza to, że aktywa te wzrosły o 25 mln zł;
 • tempo zmian (zmianę względną), które określa stosunek zmiany bezwzględnej (zmiany stanu) do poziomu badanego zjawiska w okresie bazowym, najczęściej wyraża się go w procentach; przy wykorzystaniu wielkości z poprzedniego przykładu tempo wzrostu aktywów trwałych będzie wynosić: (25 mln / 110 mln) x 100% = 22,7%;
 • wskaźnik dynamiki, który jest relacją poziomu zjawiska w okresie badanym do poziomu zjawiska w okresie bazowym; np. dynamika aktywów trwałych z poprzedniego przykładu wynosi (135 mln / 110 mln) x 100% = 122,7%.

Zarówno dynamika, jak i tempo zmian mogą być obliczane w relacji do:

 • stałej bazy porównań – badaną wielkość porównuje się z wielkością jednego przyjętego do porównań okresu; np. badając dynamikę zmian aktywów trwałych w latach 2001–2005, każdorazowo jako bazę przyjmuje się rok 2001, będzie się zatem obliczać relacje 2002/2001, 2003/2001, 2004/2001, 2005/2001; w praktyce jednak nie bada się wielkości ekonomicznych przy stałej bazie porównań;
 • zmiennej bazy porównań – badaną wielkość zawsze porównuje się do wielkości z okresu poprzedniego; np. przyjmując zmienną bazę porównań przy badaniu dynamiki aktywów trwałych w latach 2001–2005, będziemy ustalać relacje 2002/2001, 2003/2002, 2004/2003, 2005/
  2004, natomiast dla tempa przyjmujemy wielkości (2002–2001)/2001, (2003–2002)/2002, (2004–2003)/2003, (2005–2004)/2004.

Autorem tematu numeru jest dr Katarzyna Trzpioła. Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Fundacje i stowarzyszenia -
podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego (2013)

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Różnice kursowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Transakcje internetowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Prawa i obowiązki biur rachunkowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)