Rachunkowość transakcji międzynarodowych

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autorzy:  Agnieszka Węcowska,
Krzysztof Ulicki
data wydania:  czerwiec 2016
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Rozwój stosunków gospodarczych spowodował, że przedsiębiorcy coraz częściej współpracują z kontrahentami zagranicznymi, a dokonując transakcji, określają wynagrodzenie w walucie obcej. Jak się okazuje, zaksięgowanie i opodatkowanie transakcji realizowanych w obrocie międzynarodowym może stanowić nie lada problem.

Po pierwsze, pojawia się kwestia zastosowania właściwego kursu walutowego dla ujęcia transakcji w księgach rachunkowych, na potrzeby podatku dochodowego oraz dla celów podatku od towarów i usług. Trzy ustawy i trzy podejścia w tym zakresie. Pomimo wielu interpretacji podatkowych przeliczanie transakcji w walucie obcej i związana z tym problematyka różnic kursowych to temat wciąż żywy i przedmiot wielu istotnych wątpliwości interpretacyjnych.

Po drugie, dochodzą kwestie związane z właściwym rozpoznaniem transakcji na potrzeby podatku od towarów i usług, co wobec transakcji na gruncie międzynarodowym jest o wiele trudniejsze niż w przypadku transakcji krajowych.

Po trzecie, w związku z coraz powszechniejszym prowadzeniem działalności gospodarczej za granicą w formie oddziału należy zwrócić uwagę na specyfikę transakcji dokonywanych między jednostką macierzystą a jej oddziałem oraz na skomplikowane zagadnienie podziału dochodu do opodatkowania między Polską a państwem siedziby oddziału.

Zapoznać się również trzeba z zagadnieniami z zakresu prawa dewizowego, bo i takowe pojawić się mogą przy dokonywaniu transakcji w walucie obcej. Istotna jest też kwestia podatku u źródła.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Rachunkowość transakcji międzynarodowych
  • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi - ujęcie w księgach rachunkowych i w rachunku podatkowym
   • Ogólne zasady przeliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych
    • Ustawa o rachunkowości
    • Podatek dochodowy od osób prawnych
    • Podatek od towarów i usług
   • Zasady ustalania i ujmowania różnic kursowych
    • Różnice kursowe według ustawy o rachunkowości
    • Podatek od towarów i usług
    • Różnice kursowe według ustawy o CIT - metoda bilansowa i podatkowa
    • Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności (przychody)
    • Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązań (koszty)
    • Wycena pozycji w walucie obcej na dzień bilansowy
   • Kompensata rozrachunków (potrącenie)
   • Umorzenie i przedawnienie rozrachunków z dostawcami zagranicznymi
  • Ewidencja transakcji międzynarodowych - ujęcie na gruncie VAT, CIT i w ewidencji księgowej
   • Międzynarodowe transakcje towarowe
    • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
    • Wewnątrzwspólnotowa nabycie towarów
    • Eksport towarów
    • Import towarów
    • Nabycie towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca
    • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
   • Międzynarodowe transakcje usługowe
    • Miejsce świadczenia usług
    • Import i eksport usług
   • WDT, WNT, import, eksport na gruncie CIT oraz ustawy o rachunkowości
    • WDT i eksport towarów w księgach
    • WNT i import towarów w księgach
   • Zaliczki a transakcje międzynarodowe
    • Zasady rozliczania zaliczek na gruncie VAT
    • Zaliczki w księgach rachunkowych
    • Zaliczki w walucie obcej a CIT
    • Przykładowe rozliczenie zaliczki w walucie obcej otrzymanej na poczet eksportu towarów - ujęcie bilansowe i CIT
   • Faktury korygujące w walucie obcej
  • Transakcje międzynarodowe - wybrane zagadnienia
   • Rozliczenia z oddziałem położonym za granicą
    • Oddział na gruncie CIT
    • Oddział na gruncie VAT
    • Ujęcie w księgach rachunkowych
    • Transakcje z podmiotami zagranicznymi a podatek u źródła
   • Transakcje z podmiotami zagranicznymi a ograniczenia wynikające z prawa dewizowego
    • Ograniczenia w obrocie dewizowym
    • Obowiązki sprawozdawcze
  • Podsumowanie
 • Orzecznictwo
  • Opodatkowanie usług niematerialnych świadczonych przez zagranicznego usługodawcę
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Eksport pośredni a VAT
  • Zagraniczna spółka kontrolowana a podatek dochodowy
  • Podatek u źródła a certyfikat rezydencji kontrahenta

Różnice kursowe według ustawy o rachunkowości

Pojęcie „kurs faktycznie zastosowany”

Jak wynika z wcześniej przedstawionych przepisów, do przeliczenia zapłaty należności lub zobowiązań oraz do sprzedaży albo kupna walut należy zastosować tzw. kurs faktyczny. W ustawie o rachunkowości nie odnajdziemy jednak definicji tego pojęcia. Jak je więc interpretować?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że powyższa zasada wyceny realizacji należności lub zobowiązań wyrażonych w walutach obcych ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zapłata następuje poprzez konto w PLN, czyli gdy następuje faktyczna zamiana waluty obcej na PLN (wpływ należności) lub odwrotnie – zamiana PLN na walutę (zapłata zobowiązania). Zatem w sytuacji wpływów i wypływów na rachunek w PLN ma miejsce faktyczna wymiana walut i w związku z tym kurs kupna/sprzedaży banku, który prowadzi rachunek, uznać należy za kurs faktycznie zastosowany w dniu dokonania transakcji.

Inaczej rzecz wygląda wówczas, gdy jednostka gospodarcza posiada rachunek walutowy. Gdy wpływy na rachunek pochodzą od kontrahentów, którzy regulują w walucie obcej należności, wypływy zaś związane są z płatnościami do dostawców w walucie obcej, kurs zakupu/sprzedaży banku ma niewiele wspólnego z realizowaną transakcją. Dlatego też do wyceny zapłaty należności i zobowiązań należy przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego transakcję.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej kwestii wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego. Ustawa o rachunkowości oprócz wskazanego powyżej sposobu wyceniania wypływów (według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wypływ) przewiduje również inne metody wyceny. I tak, jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe – ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie – składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody wybranej przez jednostkę spośród metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1–3, czyli według:

 • metody ceny średniej ważonej,
 • metody FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło),
 • metody LIFO (ostatnie weszło – pierwsze wyszło) (art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości).

Ważne!
W przyjętej polityce rachunkowości jednostka powinna jednoznacznie wskazać przyjętą metodę wyceny rozchodu walut obcych.

W praktyce możemy się więc spotkać z dwoma podejściami do rozliczenia różnic kursowych dotyczących transakcji realizowanych przez konto walutowe. Zilustrujmy je poniższymi przykładami.

Autorami tematu numeru są:

Agnieszka Węcowska – doradca podatkowy, licencjonowany księgowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w kancelarii doradztwa podatkowego, w działach księgowych oraz podatkowych małych i dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek z kapitałem zagranicznym notowanych na giełdzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obecnie związana jest zawodowo z jedną z grup branży energetycznej działających w Polsce oraz prowadzi własną kancelarię podatkową. Autorka publikacji dotyczących rachunkowości i podatków.

Krzysztof Ulicki - główny księgowy, trener, ekonomista z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu spółek prawa handlowego także z udziałem kapitału zagranicznego, współpracujący z jedną z wiodących grup doradztwa podatkowego w wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną jak również z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Wykładowca z wieloletnią praktyką trenerską. Autor licznych publikacji z prawa podatkowego i bilansowego. Jego specjalizacja to przekrój podatku dochodowego od osób prawnych a w szczególności przekształcenia i połączenia spółek kapitałowych i towarzyszące temu operacje optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). Drugim wiodącym nurtem specjalizacji są różnice na styku prawa podatkowego i bilansowego w sprawozdawczości finansowej.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2016

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe - problemy praktyczne

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)