Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Od kilku lat usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest objęte specjalnymi wymaganiami formalnymi. Działalność tę może wykonywać w zasadzie każdy przedsiębiorca. Daje to nowe możliwości tym wszystkim, którzy uważają, że jest to zawód dla nich. Wystarczy mieć odpowiednią wiedzę, być osobą kompetentną i przekonać swoich klientów, że dokonują właściwego wyboru, powierzając nam prowadzenie ksiąg. Ale prowadzenie ksiąg rachunkowych nie należy do czynności najprostszych. Oprócz prawa bilansowego musisz posiadać orientację w prawie podatkowym, ubezpieczeniach społecznych, prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy.
 
Zapraszamy do uczestnictwa w e-kursie, którego program w pełni pokrywa się z zakresem egzaminu, który przed deregulacją był wymagany do uzyskania certyfikatu księgowego. E-kurs został napisany przez osoby specjalizujące się w rachunkowości, prawie podatkowym i ubezpieczeniach społecznych – wszyscy autorzy to znani w swoich dziedzinach eksperci, trenerzy i twórcy podręczników, opracowań i kursów.
 
Uczestnicząc w e-kursie, zdobędziesz umiejętności niezbędne na starcie nowej aktywności i na pewno przekonasz się, czy prowadzenie biura rachunkowego to zajęcie dla Ciebie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:
 
 
Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.
Lekcja 1
 
Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego
 • Przygotowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych po deregulacji, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto może świadczyć usługi księgowe, co trzeba umieć, ubezpieczenie OC
 
Lekcja 2
 
Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 • Teoretyczne podstawy, główne pojęcia rachunkowości, podstawowe cechy jakościowe i nadrzędne zasady rachunkowości, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości, organizacja rachunkowości jednostki
 
Lekcja 3
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, dowody księgowe, dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, poprawianie błędów w dowodach i zapisach księgowych, ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych), stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
 
Lekcja 4
 
Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
 • Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych, wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny
 
Lekcja 5 i 6
 
Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - części 1 i 2
 • Dotyczących rzeczowych i finansowych aktywów trwałych, rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych, aktualizacji wartości aktywów, kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne), zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych
 
Lekcja 7 i 8
 
Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - części 3 i 4
 • Dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty), pozostałe rozliczenia (m.in. leasing, ewidencja wynagrodzeń, różnice kursowe)
 
Lekcja 9
 
Zdarzenia powstałe po dniu bilansowym
 
Lekcja 10
 
Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość
 
Lekcja 11
 
Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe
 
Lekcja 12

Podział i rozliczenie wyniku finansowego
 
Lekcja 13
 
Sprawozdania finansowe
 • Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki, tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 
Lekcja 14
 
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 
Lekcja 15
 
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 1
 • Porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej, pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji, koszty wytworzenia produktów, metody kalkulacji kosztu jednostkowego
 
Lekcja 16
 
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 2
 • Koszty produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych)
 
Lekcja 17
 
Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości
 
Lekcja 18
 
Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne
 • Pojęcie podatku, system podatków w Polsce, organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających
 
Lekcja 19
 
Podatki pośrednie - część 1
 • Podatek od towarów i usług - zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 
Lekcja 20
 
Podatki pośrednie - część 2
 • Podatek od towarów i usług - odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne
 
Lekcja 21
 
Podatki pośrednie - część 3 
 • Podatek akcyzowy - zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe
 
Lekcja 22
 
Podatki bezpośrednie - część 1 
 • Podatek dochodowy od osób prawnych - podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe
 
Lekcja 23
 
Podatki bezpośrednie - część 2
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej
 
Lekcja 24
 
Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 1
 • Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi
 
Lekcja 25
 
Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 2
 • Opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów - podmiot, przedmiot i stawki, opłata skarbowa - podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia, zakres władztwa podatkowego gmin
 
Lekcja 26
 
Ubezpieczenia społeczne - część 1
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru
 
Lekcja 27
 
Ubezpieczenia społeczne - część 2
 • Zasady, tryb i terminy: zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 
Lekcja 28
 
Ubezpieczenia społeczne - część 3
 • Zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 
Lekcja 29
 
Podstawy prawa pracy
 • Stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika
 
Lekcja 30
 
Podstawy prawa cywilnego
 • Przepisy ogólne prawa cywilnego: formy wymagane dla ważności czynności prawnych, terminy, przedawnienie roszczeń, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania
 
Lekcja 31
 
Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej
 • Podstawowe pojęcia, powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne), podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)
 
Lekcja 32
 
Podsumowanie
 • Rachunkowość, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl