Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: ✔ Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
✔ Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
✔ Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Od kilku lat usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest objęte specjalnymi wymaganiami formalnymi. Działalność tę może wykonywać w zasadzie każdy przedsiębiorca. Daje to nowe możliwości tym wszystkim, którzy uważają, że jest to zawód dla nich. Wystarczy mieć odpowiednią wiedzę, być osobą kompetentną i przekonać swoich klientów, że dokonują właściwego wyboru, powierzając nam prowadzenie ksiąg. Ale prowadzenie ksiąg rachunkowych nie należy do czynności najprostszych. Oprócz prawa bilansowego musisz posiadać orientację w prawie podatkowym, ubezpieczeniach społecznych, prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy.
 
Zapraszamy do uczestnictwa w e-kursie, którego program w pełni pokrywa się z zakresem egzaminu, który przed deregulacją był wymagany do uzyskania certyfikatu księgowego. E-kurs został napisany przez osoby specjalizujące się w rachunkowości, prawie podatkowym i ubezpieczeniach społecznych – wszyscy autorzy to znani w swoich dziedzinach eksperci, trenerzy i twórcy podręczników, opracowań i kursów.
 
Uczestnicząc w e-kursie, zdobędziesz umiejętności niezbędne na starcie nowej aktywności i na pewno przekonasz się, czy prowadzenie biura rachunkowego to zajęcie dla Ciebie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

W celach poglądowych udostępniamy kilka bezpłatnych kursów. Kursy bezpłatne stanowią znakomity początek, umożliwiający skuteczne, proste i szybkie opanowanie podstaw poszczególnych zagadnień szczegółowych, prezentując przy okazji ten sposób zdobywania wiedzy. Kursy bezpłatne dostępne są dla wszystkich, nie wymagają logowania ani rejestracji. Wystarczy przeglądarka internetowa.  

Obecnie dostępne są następujące kursy bezpłatne (kliknij w tytuł, żeby rozpocząć):
 • Edytory tekstu w biurze i księgowości (Microsoft Word, OpenOffice Writer i Dokumenty Google)
 • Profesjonalne prezentacje w biurze i księgowości (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress i Prezentacje Google)
 • Marketing internetowy w Twojej firmie krok po kroku
Zapraszamy!
Lekcja 1
 
Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego
 • Przygotowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych po deregulacji, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto może świadczyć usługi księgowe, co trzeba umieć, ubezpieczenie OC
 
Lekcja 2
 
Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 • Teoretyczne podstawy, główne pojęcia rachunkowości, podstawowe cechy jakościowe i nadrzędne zasady rachunkowości, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości, organizacja rachunkowości jednostki
 
Lekcja 3
 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, dowody księgowe, dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, poprawianie błędów w dowodach i zapisach księgowych, ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych), stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
 
Lekcja 4
 
Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
 • Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych, wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny
 
Lekcja 5 i 6
 
Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - części 1 i 2
 • Dotyczących rzeczowych i finansowych aktywów trwałych, rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych, aktualizacji wartości aktywów, kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne), zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych
 
Lekcja 7 i 8
 
Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - części 3 i 4
 • Dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty), pozostałe rozliczenia (m.in. leasing, ewidencja wynagrodzeń, różnice kursowe)
 
Lekcja 9
 
Zdarzenia powstałe po dniu bilansowym
 
Lekcja 10
 
Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość
 
Lekcja 11
 
Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe
 
Lekcja 12

Podział i rozliczenie wyniku finansowego
 
Lekcja 13
 
Sprawozdania finansowe
 • Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki, tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 
Lekcja 14
 
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 
Lekcja 15
 
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 1
 • Porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej, pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji, koszty wytworzenia produktów, metody kalkulacji kosztu jednostkowego
 
Lekcja 16
 
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 2
 • Koszty produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych)
 
Lekcja 17
 
Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości
 
Lekcja 18
 
Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne
 • Pojęcie podatku, system podatków w Polsce, organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających
 
Lekcja 19
 
Podatki pośrednie - część 1
 • Podatek od towarów i usług - zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 
Lekcja 20
 
Podatki pośrednie - część 2
 • Podatek od towarów i usług - odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne
 
Lekcja 21
 
Podatki pośrednie - część 3 
 • Podatek akcyzowy - zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe
 
Lekcja 22
 
Podatki bezpośrednie - część 1 
 • Podatek dochodowy od osób prawnych - podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe
 
Lekcja 23
 
Podatki bezpośrednie - część 2
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej
 
Lekcja 24
 
Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 1
 • Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi
 
Lekcja 25
 
Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 2
 • Opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów - podmiot, przedmiot i stawki, opłata skarbowa - podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia, zakres władztwa podatkowego gmin
 
Lekcja 26
 
Ubezpieczenia społeczne - część 1
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru
 
Lekcja 27
 
Ubezpieczenia społeczne - część 2
 • Zasady, tryb i terminy: zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 
Lekcja 28
 
Ubezpieczenia społeczne - część 3
 • Zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 
Lekcja 29
 
Podstawy prawa pracy
 • Stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika
 
Lekcja 30
 
Podstawy prawa cywilnego
 • Przepisy ogólne prawa cywilnego: formy wymagane dla ważności czynności prawnych, terminy, przedawnienie roszczeń, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania
 
Lekcja 31
 
Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej
 • Podstawowe pojęcia, powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne), podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)
 
Lekcja 32
 
Podsumowanie
 • Rachunkowość, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Kryptowaluty - podatki i rachunkowość

Kurs e-learningowy
Cena: 405,90 zł (330 zł netto)

Zrozumieć VAT - Podatek VAT dla początkujących

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)