Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autorzy:  Michał Gruszczyński,
Krzysztof Ulicki
data wydania:  lipiec 2016
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Publikacja opisuje skutki podatkowe i rachunkowe zdarzeń gospodarczych związanych z przekształceniami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na gruncie obowiązującego prawa. Opracowanie przedstawia również możliwe rozwiązania i procedury konieczne do przeprowadzenia.

W pierwszej kolejności określamy grupę podmiotów, które podlegają przekształceniom. Odnosimy się także do skutków podatkowych zastosowanych rozwiązań. Drugą część publikacji poświęcamy przekształceniom przedsiębiorstw w ujęciu rachunkowym.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym i bilansowym
  • Rozdział 1. Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym
   • Przedsiębiorcy - podmioty podlegające przekształceniom
    • Definicja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
    • Definicja przedsiębiorcy w Kodeksie cywilnym
    • Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie innych ustaw
   • Typy przedsiębiorców
    • Przedsiębiorca jako osoba fizyczna
    • Przedsiębiorca jako osoba prawna
    • Przedsiębiorca jako inna jednostka organizacyjna
   • Ogólne zasady przekształcenia prawnego
    • Rodzaje procedur
    • Ograniczenia procedury przekształceniowej
   • Przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
    • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
    • Przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę niż spółka jawna
    • Skutki prawne i podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
   • Przekształcenia spółek prawa handlowego
    • Zasady procesu przekształceniowego
    • Procedura przekształcenia
    • Plan przekształcenia
    • Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta
    • Skutki podatkowe przekształcenia spółek prawa handlowego
   • Skutki podatkowe różnych typów przekształceń
    • Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
    • Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
    • Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
    • Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
   • Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową
    • Istotne elementy procedury przekształcenia spółdzielni pracy
    • Skutki prawne przekształcenia dla spółdzielni i spółki
    • Skutki finansowe i prawne dla członków spółdzielni
    • Skutki prawnopodatkowe dla spółdzielni i spółki
   • Przekształcenie działalności jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
    • Istotne elementy procedury przekształcenia w spółkę kapitałową
    • Skutki prawne przekształcenia dla przedsiębiorcy jednoosobowego i dla spółki
    • Skutki finansowe i podatkowe
   • Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego
    • Skutki podatkowe i finansowe
   • Metody przekształceń gospodarczych oraz ocena ich skutków
    • Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej i założenie spółki
    • Sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego jednoosobowo na rzecz spółki
    • Wniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego jednoosobowo aportem do spółki osobowej
    • Przekształcenie działalności jednoosobowej w działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej
    • Aport majątku spółki cywilnej lub majątku przedsiębiorcy jednoosobowego do spółki kapitałowej
  • Rozdział 2. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek w świetle ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości
   • Łączenie jednostek gospodarczych
    • Łączenia na gruncie ustawy o rachunkowości
    • Łączenia na gruncie międzynarodowym
   • Podziały
    • Sposoby podziału
    • Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
    • Rozliczenie podziału spółki w księgach rachunkowych
   • Przekształcenia podmiotów gospodarczych
    • Przekształcenia spółek a obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
    • Przykłady przekształceń podmiotów gospodarczych
   • Aporty
    • Zasady wyceny i rozliczania aportu
    • Sposób ujęcia aportu w księgach rachunkowych
    • Aport przedsiębiorstwa oraz aport pojedynczych składników majątku w przykładach
  • Podsumowanie
 • Orzecznictwo
  • Przydzielenie akcji z nowej emisji a podatek dochodowy
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Aport do spółki cywilnej a PCC
  • Korygowanie rozliczeń VAT przez spółkę przejmującą
  • Podatkowe skutki wymiany udziałów
  • Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową. Agio a podatek dochodowy

Typy przedsiębiorców

Przedsiębiorca jako osoba fizyczna

Przedsiębiorca jako osoba fizyczna może być zarówno osobą posiadającą obywatelstwo polskie (i/lub miejsce zamieszkania w Polsce), jak i osobą zagraniczną, tj. osobą mającą miejsce zamieszkania za granicą, która nie posiada obywatelstwa polskiego. W tym drugim przypadku fakt zakwalifikowania jako „osoba zagraniczna” ma znaczenie przy określaniu warunków podejmowania działalności gospodarczej (art. 13 u.s.d.g.).

Prowadzenie działalności przez osobę fizyczną jest dostępne dla każdego obywatela polskiego oraz obywateli z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym także przez osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, również jako prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej.

Przedsiębiorcy spoza EOG, oprócz wymienionych powyżej, mogą działać tylko w formie spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz mogą przystępować do ww. spółek, a także obejmować lub nabywać ich udziały, akcje, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Pojęcie „osoby fizycznej” na gruncie prawa polskiego jest zdefiniowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem również uzyskania statusu przedsiębiorcy, uzależniona jest od posiadania zdolności do czynności prawnych. Przesłanka ta może być spełniona przez osoby fizyczne pełnoletnie, które nie zostały ograniczone w swej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenie oznacza uzyskanie statusu przedsiębiorcy przez osobę fizyczną, z wszelkimi skutkami w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz obowiązków podatkowych.

Osoba fizyczna działająca jako przedsiębiorca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością.

Do tej grupy podmiotów, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz kwalifikowanych jako przedsiębiorcy, zaliczyć należy także wspólników spółki cywilnej w ramach prowadzonej przez nich wspólnie działalności gospodarczej. Wspólnicy identyfikowani są indywidualnie jako przedsiębiorcy, natomiast spółka cywilna traktowana jest jako umowna forma prawna określająca sposób prowadzenia przez nich działalności.

Autorami tematu numeru są:

Krzysztof Ulicki - główny księgowy, trener, ekonomista z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu spółek prawa handlowego także z udziałem kapitału zagranicznego, współpracujący z jedną z wiodących grup doradztwa podatkowego w wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną jak również z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Wykładowca z wieloletnią praktyką trenerską. Autor licznych publikacji z prawa podatkowego i bilansowego. Jego specjalizacja to przekrój podatku dochodowego od osób prawnych a w szczególności przekształcenia i połączenia spółek kapitałowych i towarzyszące temu operacje optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). Drugim wiodącym nurtem specjalizacji są różnice na styku prawa podatkowego i bilansowego w sprawozdawczości finansowej.

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2016

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe dla początkujących

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Księgi handlowe - problemy praktyczne

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)