Prawa i obowiązki biur rachunkowych

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Izabela Rutkowska
data wydania:  sierpień 2014
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Prowadzenie biura rachunkowego wiąże się z koniecznością posiadania i odpowiedniego stosowania wszechstronnej wiedzy nie tylko z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, lecz także z innych dziedzin, takich jak na przykład prawo cywilne. W opracowaniu przedsawiamy podstawowe obowiązki biura rachunkowego w kontekście przepisów oraz – co nie mniej istotne – umowy z klientem, w tym również zasady reprezentacji klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Podstawą wzajemnych praw i obowiązków podmiotu wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowychoraz jego klienta jest umowa o świadczenie usług.

W opracowaniu przybliżamy praktyczne zasady konstruowania takich umów (wraz z przykładowymi postanowieniami dotyczącymi niektórych zagadnień). Odnosimy się do zakresu obowiązków, jakie spoczywają na biurze rachunkowym. Wskazujemy też kwestie dotyczące sytuacji, w której klient zaprzestał regulowania swoich należności za wykonane usługi księgowe.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. I to nie tylko ta wynikająca z przepisów prawa cywilnego czy podatkowego, lecz także karnego skarbowego oraz karnego. W przypadku gdy biuro rachunkowe nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków, musi liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej wobec klienta. Zasady tej odpowiedzialności oraz zasady odpowiedzialności karnej omawiamy w niniejszej publikacji.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Prawa i obowiązki biur rachunkowych
  • Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych
   • Działalność wykonywana osobiście czy pozarolnicza działalność gospodarcza?
   • Zakres działalności biur rachunkowych – księgowość a czynności doradztwa podatkowego
   • Podmioty uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych
  • Prawne aspekty pozyskiwania i utrzymywania klientów
   • Działania o charakterze reklamowym i informacyjnym
   • Mailing a zakaz rozsyłania niezamówionej informacji handlowej
   • Przeprowadzanie audytów podatkowych a błędy księgowych i doradców podatkowych prowadzących księgowość audytowanych podmiotów
   • Konflikt interesów
  • Umowa z klientem a zakres świadczonych usług
   • Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych
   • Podstawowe obowiązki biura rachunkowego
   • Udzielanie pełnomocnictw w sprawach podatkowych
  • Obowiązek monitorowania transakcji klientów zgodnie z wymogami ustawy z 16 listopada 2000 r.
   • Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
   • Obowiązek rejestrowania transakcji przekraczających równowartość 15 000 euro a pozostałe obowiązki wynikające z ustawy
  • Przetwarzanie danych osobowych w biurze rachunkowym
   • Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych?
   • Przetwarzanie danych osobowych w biurach rachunkowych
   • Obowiązki biura rachunkowego jako administratora danych
   • Obowiązki biura rachunkowego przetwarzającego dane
   • Kontrola
   • Odpowiedzialność biura rachunkowego jako podmiotu przetwarzającego dane oraz administratora danych
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna biura rachunkowego z tytułu wykonywanych czynności
   • Odpowiedzialność kontraktowa a odpowiedzialność deliktowa
   • Zasada pełnego naprawienia szkody a dopuszczalność umownego wyłączenia albo rozszerzenia odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej biura rachunkowego
   • Obowiązkowe ubezpieczenie OC
  • Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa
   • Uwagi ogólne
   • Odpowiedzialność karna – źródła prawa
   • Pojęcie przestępstwa i wykroczenia
   • Odpowiedzialność karna biura rachunkowego w świetle Kodeksu karnego skarbowego
   • Odpowiedzialność karna biura rachunkowego w świetle wybranych ustaw niepodatkowych
   • Zarys postępowania w sprawach karnych i karnych skarbowych
   • Zaniechanie ukarania sprawy – czynny żal
  • Biuro rachunkowe jako pracodawca/zleceniodawca
   • Umowa o pracę czy umowa zlecenia?
   • Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy
   • Odpowiedzialność z Kodeksu pracy
   • Odpowiedzialność pracownika biura rachunkowego za szkodę wyrządzoną klientowi
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu wykonania usług księgowych
   • Zatrzymanie dokumentów klienta do czasu uregulowania należności
   • Przedawnienie roszczeń z tytułu wykonania usług księgowych
  • Zakończenie
 • Orzecznictwo
  • Zasadność roszczeń a przedawnienie
  • Pełnomocnictwo a prawo złożenia wniosku o interpretację podatkową
  • Współpraca z biegłym rewidentem. Umowa i zakres usług
  • Zakres współpracy a dochodzenie roszczeń przez biuro księgowe
  • Prowadzenie firmy w wirtualnym biurze
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Umowy cywilnoprawne poza działalnością gospodarczą
  • Usługi księgowe a stawka VAT
  • Ujęcie kosztów z punktu widzenia podatków i rachunkowości
  • Inwentaryzacja dla celów podatkowych i rachunkowych

Działalność wykonywana osobiście czy pozarolnicza działalność gospodarcza?

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych co do zasady wiąże się z uzyskiwaniem przychodów. Jeżeli podmiotem świadczącym te usługi jest podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wówczas przychody te mogą stanowić przychody z:
 • pozarolniczej działalności gospodarczej albo
 • działalności wykonywanej osobiście.
Ustalenie źródła przychodów ma istotne znaczenie nie tylko z uwagi na sposób ich opodatkowania, ale również ze względu na dopełnienie niezbędnych formalności, takich jak np. zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej. O tym, z jakiego źródła będą uzyskiwane konkretne przychody, co do zasady decydują podatnik oraz jego kontrahent. Podstawą takiego działania jest wyrażona w art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm., dalej: K.c.) zasada swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W konsekwencji – jeżeli tylko dana umowa nie będzie miała cech umowy o pracę – możliwe jest zawarcie umowy zlecenia zarówno w ramach działalności wykonywanej osobiście, jak i pozarolniczej działalności gospodarczej.
Według definicji działalności gospodarczej, zawartej w art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm., dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Autorem tematu numeru jest Izabela Rutkowska - absolwentka wydziału prawa, specjalizującą się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w biurze rachunkowym oraz w spółce doradztwa podatkowego. Obecnie współpracuje z kilkoma podmiotami gospodarczymi, w których zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową. Autorka publikacji o tematyce podatkowej.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Fundacje i stowarzyszenia -
podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego (2013)

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Różnice kursowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Sprawozdania finansowe dla członków zarządu

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Transakcje internetowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)