Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Każdy przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego prędzej czy później trafi na kontrahenta, który nie chce (z różnych powodów) zapłacić należności za usługę. Często w takich sytuacjach rezygnujemy z windykacji, sądząc, że procedura jest kosztowna i czasochłonna, a rezultat - niepewny.

W części przypadków rzeczywiście tak jest. Jeśli jednak transakcja zostanie dobrze udokumentowana, z pomocą przychodzi jedno z tzw. postępowań odrębnych - procedura pozwalająca na egzekucję długu w prosty sposób.

Co istotne, po szkoleniu każdy przedsiębiorca lub wyznaczony przez niego pracownik będzie umiał w oczywistych sprawach sporządzić odpowiednią dokumentację, co znacząco obniży koszty i ryzyko - wydatki na koszty zastępstwa procesowego zostaną bowiem wyeliminowane lub mocno obniżone.

Zapraszając na nasz e-kurs, pragniemy zapewnić, że zastosowanie prezentowanej w nim wiedzy w praktyce spowoduje, że:

 • przeprowadzona transakcja zostanie poprawnie udokumentowana;
 • brak zapłaty będzie upoważniał do natychmiastowego rozpoczęcia szybkiej ścieżki twardej windykacji;
 • koszty zastępstwa procesowego w dużej liczbie przypadków zostaną wyeliminowane lub znacznie obniżone;
 • ewentualna współpraca z kancelarią prawną okaże się dużo tańsza, a wynik sprawy – pewniejszy ze względu na znajomość procedur po stronie przedsiębiorcy.
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:
 
 
Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.

Lekcja 1

Podstawy prawne i faktyczne wierzytelności

 • Odpowiedzialność kontraktowa - zwłoka dłużnika, umowy wzajemne, rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy, wielość dłużników albo wierzycieli, solidarność bierna i czynna
 • Odpowiedzialność deliktowa - czyny niedozwolone, odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, przesłanki powstania odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, szczególne przypadki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń, zobowiązania cywilne kwalifikowane jako delikt karny

 

Lekcja 2

Forma prawna podmiotu zobowiązanego a jej wpływ na dochodzenie i egzekwowanie należności

 • Podstawowe formy podmiotów występujących w obrocie cywilnoprawnym - osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty niebędące osobami prawnymi, przedsiębiorcy
 • Odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego - ogólna charakterystyka spółek osobowych prawa handlowego, rodzaje spółek osobowych i kapitałowych (charakterystyka odpowiedzialności), przepisy k.s.h. dotyczące odpowiedzialności w razie podziału spółek prawa handlowego, odpowiedzialność za czynności związane z przekształceniem spółek handlowych
 • Dokumenty konieczne do weryfikacji dłużnika - Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

Lekcja 3

Źródła informacji o podmiotach zobowiązanych, zasady korzystania z baz danych publicznych i prywatnych

 • Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników
 • Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON - zasady udostępniania danych
 • Rejestry prowadzone przez ZUS
 • Centralna Baza RCI PESEL - tryb udostępniania danych
 • Krajowy Rejestr Sądowy - rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestr dłużników niewypłacalnych
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Ewidencja gruntów i budynków
 • Księgi wieczyste
 • Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Lekcja 4

Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym

 • Podstawowe instytucje procesowe w procedurze sądowej - sąd, rodzaje postępowania cywilnego, związek postępowania cywilnego z postępowaniem karnym, dopuszczalność drogi sądowej, właściwość sądu
 • Istotne zasady i instytucje postępowania cywilnego - skład sądu, uczestnicy postępowania, przesłanki postępowania cywilnego, zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna, legitymacja procesowa, współuczestnictwo w sporze, zmiana stron, pozostałe przekształcenia podmiotowe, pełnomocnicy stron, dowody, pozew i skutki jego wniesienia, posiedzenia i rozprawy sądowe, terminy, mediacja, postępowanie pojednawcze, wyroki, prawomocność orzeczeń sądowych, środki odwoławcze

 

Lekcja 5

Nowelizacje ustaw

 • Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zmiany w przepisach o dochodzeniu roszczeń grupowych, wejście w życie nowelizacji z lipca 2019 r.

 

Lekcja 6

Postępowania szczególne

 • Postępowanie nakazowe - zasady dochodzenia roszczeń, rozpoznanie sprawy, treść nakazu zapłaty, zarzuty pozwanego, rozprawa
 • Postępowanie upominawcze - przebieg, podstawy do wydania nakazu zapłaty, nakaz zapłaty, sprzeciw, przykładowe dokumenty
 • Postępowanie szczególne: europejski nakaz zapłaty - przepisy unijne i przepisy krajowe, zakres przedmiotowy, pozew w sprawie transgranicznej, procedura postępowania

 

Lekcja 7

Postępowanie uproszczone - charakterystyka, zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady, koszty, wyrok lub nakaz zapłaty, środki zaskarżenia

 • Dokumentacja wymagana do pozwu, informacja i pouczenie, jakie są zamieszczane w treści formularzy
 • Porównanie istotnych cech procedur: postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego

 

Lekcja 8

Formularze dostępne w postępowaniu uproszczonym od 2018 r.

 • Pozew, pismo zawierające wnioski dowodowe, odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego/zarzuty od nakazu zapłaty/sprzeciw od nakazu zapłaty, dane stron

 

Lekcja 9

Elektroniczne postępowanie upominawcze

 • Zakres stosowania przepisów o postępowaniu upominawczym w EPU, wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniach odrębnych, termin dla powoda do wniesienia pozwu, forma utrwalenia czynności w postępowaniu, wnoszenie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w procedurze EPU, treść pozwu i dowody roszczenia, brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, uchylenie nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, skutki wniesienia sprzeciwu, rozpoznanie zażalenia, skarga o wznowienie postępowania, ocena funkcjonowania EPU

 

Lekcja 10

Koszty, opłaty i wydatki w postępowaniu sądowym

 • Koszty w sprawach cywilnych
 • Rodzaje kosztów postępowania - koszty sądowe, opłaty w postępowaniu sądowym, w tym nakazowym, upominawczym i uproszczonym, wydatki w postępowaniu sądowym, koszty związane z działaniem pełnomocnika, koszty związane z działaniem uczestnika
 • Zasady orzekania o kosztach w sprawach cywilnych
 • Zwolnienie od kosztów sądowych
 • Przykładowe kalkulacje kosztów dla różnych spraw, wysokość opłat w poszczególnych rodzajach spraw

 

Lekcja 11

Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem) - podstawy prawne, procedura, uprawnienia wierzyciela

 • Tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, właściwość komornika, wniosek egzekucyjny, czynności egzekucyjne, sprzedaż zajętych przedmiotów, podział sumy uzyskanej z egzekucji i spłata długów, umorzenie egzekucji

 

Lekcja 12

Koszty egzekucji - zmiany w procedurze egzekucyjnej wprowadzone w 2019 roku

 • Koszty egzekucji, opłaty egzekucyjne, wysokość opłat, wydatki gotówkowe w egzekucji, koszty zastępstwa prawnego w egzekucji
 • Źródła informacji na potrzeby postępowania egzekucyjnego
 • Pozostałe koszty w procesie windykacji 
 • Przykłady kalkulacji kosztów egzekucji - przy uwzględnieniu wartości egzekwowanego roszczenia, przy uwzględnieniu sposobu egzekucji

 

Lekcja 13

Postępowanie sądowe i egzekucyjne a inne procedury

 • Procedura karna, procedura upadłościowa, postępowanie restrukturyzacyjne, procedury administracyjne, zbieg i łączenie postępowań egzekucyjnych cywilnych i administracyjnych
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl