Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce - kurs błyskawiczny

organizator:  dział szkoleń podatki.biz
otrzymasz: płytę CD z materiałami do kursu
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
dostęp do testów on-line
certyfikat poświadczający ukończenie kursu


dostępność: towar dostępny

Cena: 565.80 zł
(460 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Każdy przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego prędzej czy później trafi na kontrahenta, który nie chce (z różnych powodów) zapłacić należności za usługę. Często w takich przypadkach rezygnujemy z windykacji, sądząc, że procedura będzie kosztowna i czasochłonna, a rezultat niepewny. W części przypadków rzeczywiście tak jest - jeśli jednak transakcja jest dobrze udokumentowana, z pomocą przychodzi jedno z tzw. postępowań odrębnych - czyli procedura pozwalająca na egzekucję długu w prosty sposób.

Co istotne, po przeszkoleniu każdy przedsiębiorca lub wyznaczony przez niego pracownik może w oczywistych sprawach sporządzić odpowiednią dokumentację, co znacząco obniża koszty i ryzyko - wydatki na koszty zastępstwa procesowego zostają bowiem wyeliminowane lub mocno obniżone.

Zapraszamy na e-kurs:

Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce

Zastosowanie prezentowanej w nim wiedzy spowoduje, iż:

 • przeprowadzona transakcja zostanie poprawnie udokumentowana;
 • brak zapłaty będzie upoważniał do natychmiastowego rozpoczęcia szybkiej ścieżki twardej windykacji;
 • koszty zastępstwa procesowego w dużej liczbie przypadków zostaną wyeliminowane lub znacznie obniżone;
 • ewentualna współpraca z kancelarią prawną okaże się dużo tańsza, a wynik sprawy - pewniejszy ze względu na znajomość procedur po stronie przedsiębiorcy.

E-karnet szkoleniowy

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach.

Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego »


Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest opisanie poszczególnych procedur w wyczerpujący i jasny dla Uczestnika e-kursu sposób. Lekcje wysyłane są raz w tygodniu - i zawierają aktualny w momencie wysłania stan prawny.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Lekcja 1

Podstawy prawne i faktyczne wierzytelności:

 • omówienie podstaw istnienia wierzytelności;
 • charakterystyka relacji wierzyciel - dłużnik;/li>
 • prawa i obowiązki stron zobowiązania.

Lekcja 2

Forma prawna podmiotu zobowiązanego a jej wpływ na dochodzenie i egzekwowanie należności:

 • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 • zasady i podstawy odpowiedzialności różnych kategorii podmiotów;/li>
 • dokumenty konieczne do weryfikacji.

Lekcja 3

Źródła informacji o podmiotach zobowiązanych, zasady korzystania z baz danych publicznych i prywatnych:

 • Centralny Rejestr Podmiotów;
 • Krajowa Ewidencja Podatników;/li>
 • krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON;
 • rejestry prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Centralna Baza RCI PESEL;
 • Krajowy Rejestr Sądowy;
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
 • ewidencja gruntów i budynków;
 • księgi wieczyste;
 • pozostałe istotne rejestry i ewidencje;
 • zasady ochrony wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Lekcja 4

Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 • podstawowe instytucje procesowe;
 • strony i uczestnicy procesu;/li>
 • pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe;
 • przebieg postępowania, postępowanie dowodowe;
 • wyroki, inne orzeczenia oraz rozstrzygnięcia sądu;
 • podstawowe środki zaskarżenia;
 • prawomocne orzeczenie oraz jego skutki;

Lekcja 5

Zmiany procedury cywilnej

 • zmiany wprowadzone w 2016 r.;
 • wnoszenie pism procesowych,
 • pisma wnoszone elektronicznie,
 • doręczenia elektroniczne,
 • zmiany w zakresie sposobu doręczeń,
 • rozpatrywanie spraw na posiedzeniu niejawnym,
 • rozprawy na odległość,
 • nowe zasady naliczania odsetek,
 • postępowanie polubowne i mediacja.

Lekcja 6

Postępowania szczególne:

 • postępowanie nakazowe;
 • postępowanie upominawcze;
 • inne procedury szczególne.

Lekcja 7

Postępowanie uproszczone:

 • charakterystyka, zakres podmiotowy i przedmiotowy;
 • wymagane dokumenty;
 • opis procedury postępowania uproszczonego;
 • skutki wyroku/ nakazu wydanego w postępowaniu;
 • środki zaskarżenia.

Lekcja 8

Formularze obowiązujące w postępowaniu uproszczonym od 2016 r. Elementy istotne i wypełnianie poszczególnych rodzajów formularzy:

 • pozew (P);
 • pismo zawierające wnioski dowodowe (WD);
 • odpowiedź na pozew (OP);
 • pozew wzajemny (PW);
 • sprzeciw od wyroku zaocznego/zarzuty do nakazu zapłaty/sprzeciw od nakazu zapłaty (SP);
 • dane uzupełniające stron lub pełnomocników (DS).

Lekcja 9

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPO)

 • charakterystyka, porównanie do innych procedur, ocena.
 • pozew i dalsze pisma procesowe;
 • nakaz zapłaty w EPO;
 • przekazanie spraw z EPO do trybu zwykłego;
 • kurator dla wierzyciela lub dłużnika.

Lekcja 10

Koszty, opłaty i wydatki w postępowaniu sądowym:

 • koszty i opłaty zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • szczególna kalkulacja kosztów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym;
 • pozostałe rodzaje kosztów, opłat i wydatków w postępowaniu.

Lekcja 11

Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem). Podstawy prawne, procedura, uprawnienia wierzyciela:

 • tytuł wykonawczy;
 • postępowanie klauzulowe;
 • wniosek egzekucyjny;
 • opłaty pobierane w postępowaniu egzekucyjnym;
 • wyjawienie majątku przed komornikiem;
 • źródła informacji na potrzeby postępowania egzekucyjnego;
 • właściwość komornika sądowego.

Lekcja 12

Istotne zmiany w procedurze egzekucyjnej wprowadzane w 2016 r. Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów k.p.c.:

 • postępowanie egzekucyjne w formie elektronicznej;
 • składanie pism drogą elektroniczną;
 • wniosek egzekucyjny;
 • skarga na czynność komornika;
 • egzekucja z rachunku bankowego;
 • licytacja elektroniczna.

Lekcja 13

Postępowanie sądowe i egzekucyjne a inne procedury, w tym:

 • procedura karna;
 • procedura upadłościowa;
 • procedura restrukturyzacyjna;
 • procedury administracyjne;
 • inne procedury sądowe i egzekucyjne, zbieg i łączenie postępowań.
 • płytę CD z materiałami do kursu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - błyskawiczny dostęp do wszystkich lekcji,
 • dostęp do testów on-line,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.