Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Izabela Rutkowska
data wydania:  październik 2015
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF


dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Umowy najmu, leasingu, dzierżawy i użyczenia niewątpliwie zaraz po umowach sprzedaży i zlecenia są tymi, które najczęściej zawierają przedsiębiorcy. Umowy te umożliwiają bowiem wykorzystywanie składników majątku należących do innych podmiotów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoby prywatne uzyskujące przychody z najmu czy dzierżawy, a także przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, jak i ci, którzy są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – powinni orientować się w cywilnoprawnej istocie takich umów, a przede wszystkim znać najważniejsze zasady dotyczące ich zawierania, wzajemnych praw i obowiązków z nich wynikających czy możliwości ich rozwiązywania. Niniejsze wydanie Eksperta Księgowego prezentuje takie podstawowe informacje.

Zawarcie umowy najmu, leasingu, dzierżawy czy użyczenia wiąże się z powstaniem pewnych skutków na gruncie prawa podatkowego. Szczególnie istotne są tu kwestie ustalenia daty powstania przychodu w podatku dochodowym oraz obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W umowach tego typu często występują bowiem kaucje, zaliczki, niekiedy dochodzi również do wypłat odszkodowań czy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu. Prawidłowe rozliczenie takich zdarzeń przez strony umowy wymaga nie tylko doskonałej znajomości prawa podatkowego, lecz także przynajmniej podstaw prawa cywilnego. Przedsiębiorcy muszą też mieć na uwadze to, że nabycie lub posiadanie określonego składnika majątku może wiązać się z koniecznością opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportu lub podatku od nieruchomości.

W publikacji zawarte są wskazówki, jak umowy te należy rozliczać w świetle zasad ustawy o rachunkowości. Wyjaśniamy, w jaki sposób ujmować je w ewidencji księgowej.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie. Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe
  • Cywilnoprawny zarys problematyki umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia
   • Kwestie wspólne
   • Umowy najmu
   • Umowa dzierżawy
   • Umowa leasingu
   • Umowa użyczenia
  • Przychody właściciela rzeczy
   • Zasady wyboru i ewentualnej zmiany źródła przychodów
   • Formy opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy
   • Formy opodatkowania przychodów z leasingu
   • Opodatkowanie przychodów z najmu, dzierżawy, leasingu
   • Przychód ze sprzedaży składnika majątku będącego przedmiotem umowy
  • Podatek dochodowy – koszty właściciela rzeczy
   • Rozliczenie wydatku poniesionego na nabycie przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub użyczenia bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów
   • Podstawowe zasady amortyzacji rzeczy będącej przedmiotem umowy
   • Amortyzacja samochodów osobowych i ciężarowych
   • Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych
   • Amortyzacja pozostałych rzeczy
   • Remont i modernizacja przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, leasingu
   • Kredyt zaciągnięty na zakup składnika majątku
   • Podatki dotyczące składnika majątku a koszty uzyskania przychodów
   • Brak najemców w lokalu a koszty stałe i amortyzacja
  • Podatek należny u właściciela rzeczy
   • Świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia a status podatnika VAT
   • Zwolnienie z rejestrowania obrotu z najmu za pomocą kasy rejestrującej
   • Umowa użyczenia a podatek należny
   • Powstanie obowiązku podatkowego
   • Stawki podatku
   • Opodatkowanie wynagrodzenia oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu
   • Sprzedaż lub wycofanie na potrzeby osobiste składnika majątku będącego przedmiotem umowy
  • Podatek naliczony związany z zakupem i utrzymaniem przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia
   • Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego
   • Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego
   • Ograniczone prawo odliczania podatku naliczonego
   • Rodzaj wykonywanych czynności a zmiana sposobu wykorzystywania składnika majątku
  • Zakończenie
 • Ekspert radzi
  • Najem, leasing, dzierżawa. Aspekty rachunkowe
  • Jak ewidencjonować leasing?
 • Orzecznictwo
  • Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu a VAT
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Jak rozliczyć wydatki remontowe na obcy środek trwały?
  • Opodatkowanie VAT wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy
  • Opodatkowanie przychodu z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu
  • Najem prywatny czy działalność gospodarcza?
  • Opodatkowanie najmu prywatnego po zakończeniu działalności

Kara umowna a odszkodowanie

W różnych umowach, w tym także w umowach najmu, dzierżawy, leasingu czy użyczenia, często można znaleźć zapisy dotyczące kar umownych. Kara taka, zgodnie z art. 483 § 1 k.c., jest klauzulą, na podstawie której naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Co istotne, kara taka może być zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Nie można więc zastrzec jej, przykładowo, na wypadek opóźnienia w płatności czynszu. Może być ona ustanowiona za to na okoliczność niewydania rzeczy po zakończeniu umowy lub też za wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony.

Zastrzeżenie w umowie kary umownej znacznie upraszcza dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody. Jeśli roszczenie to miałoby być dochodzone na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 471 § 1 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, wówczas wierzyciel musiałby wykazać:

 • fakt poniesienia szkody oraz jej wysokość,
 • związek przyczynowy zachodzący pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania oraz poniesioną szkodą.

W przypadku gdy wierzyciel żąda kary umownej, nie musi wykazywać tego, czy poniósł jakąkolwiek szkodę, wręcz więcej – może żądać zapłaty kary umownej, nawet gdyby nie poniósł jakiejkolwiek szkody.

Zastrzeżenie kary umownej może stanowić bardzo wygodne narzędzie dochodzenia roszczeń. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 484 § 1 zdanie pierwsze k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ograniczeniem jest tu jedynie to, że w oparciu o postanowienia art. 484 § 2 k.c., jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Co istotne, strony umowy powinny mieć świadomość, że oprócz tego uproszczenia dochodzenia roszczenia zastrzeżenie kary umownej niekiedy może zamknąć wierzycielowi drogę do dochodzenia odszkodowania, które przewyższałoby tę karę. Stanie się tak, jeżeli w umowie nie zostanie zawarta klauzula, że wierzyciel ma prawo żądania na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary. Jak stanowi bowiem art. 484 § 1 zdanie drugie k.c., żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony postanowiły inaczej.

Autorem tematu numeru jest Izabela Rutkowska - absolwentka wydziału prawa, specjalizującą się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w biurze rachunkowym oraz w spółce doradztwa podatkowego. Obecnie współpracuje z kilkoma podmiotami gospodarczymi, w których zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową. Autorka publikacji o tematyce podatkowej.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

PRODUKTY POWIĄZANE

Prawa i obowiązki biur rachunkowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Zestawienie stawek VAT 2016

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Fundacje i stowarzyszenia - podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)