Moduł odsetki, płatności

Wyliczasz odsetki? Dobrze trafiłeś - zrób to w kilka sekund i miej to z głowy!

Moduł odsetkowy Kalkulatora FK - podzielony jest na kilka sekcji - umożliwiających wyliczenie odsetek wynikających z wszelkiego rodzaju zobowiązań - są to:

 • odsetki od należności podatkowych (odsetki podatkowe)
 • odsetki ustawowe
 • odsetki wyliczane wg stopy własnej (odsetki własne)
 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych modułów wraz z przykładami:

Odsetki od należności podatkowych

Odsetki za zwłokę od nieuiszczonych w terminie należności podatkowych są naliczane dla trzech sposobów spłacania należności:

 1. zapłata następuje w całości wraz z odsetkami
 2. kwota wpłaty nie wystarcza na pokrycie należności i odsetek (zapłata częściowa)
 3. należność spłacana jest w ratach

W pierwszym przypadku naliczenie odsetek za zwłokę sprowadza się do wpisania w formularzu daty powstania i zapłaty należności oraz kwoty zobowiązania.

alt

Rys. 1. Odsetki od należności podatkowych (podatkowe) - zapłata całkowita.

Przy zapłacie częściowej sprawa jest bardziej skomplikowana dla wpłacającego - wpłacaną kwotę z urzędu rozbija się według dość skomplikowanego algorytmu na należność główną i odsetki za zwłokę.

Z kalkulatorem sprawa jest prosta - należy podać terminy wpłaty i powstania obowiązku podatkowego, kwotę zobowiązania i kwotę wpłaty.

Program rozbija kwotę wpłaty i wylicza pozostałą do zapłaty należność

alt

Rys. 2. Odsetki od należności podatkowych (podatkowe) - zapłata częściowa.

Najbardziej złożona sytuacja zachodzi w przypadku spłacania jednej należności w kilku lub nawet kilkunastu pojedynczych wpłatach.

Prawidłowe policzenie odsetek "na piechotę" jest w takim przypadku ogromnie skomplikowane. Kalkulator umożliwia rozliczenie takich wpłat w kilkadziesiąt sekund !

Wystarczy podać dane dotyczące należności, a następnie wypełnić tabelkę, w której wprowadza się daty i kwoty poszczególnych wpłat. Na poniższym rysunku widać efekt działania kalkulatora.

alt

Rys. 3. Odsetki od należności podatkowych (podatkowe) - spłata dokonywana w ratach.

Moduł odsetkowy stanowi jeden z wielu, w które wyposażony jest program Kalkulator FK !

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

Z opisem pozostałych możliwości programu możecie się Państwo zapoznać wybierając opis każdego z pozostałych modułów Kalkulatora FK z menu nawigacyjnego dostępnego tutaj

 

Spóźniłem się z płatnością podatku VAT. W jaki sposób wyliczyć należne odsetki? Jaką kwotę powinienem wpłacić do urzędu?

Przykład 1 - Zapłata podatku po terminie

Wysokość podatku VAT do zapłaty za 02.2006 wynosi 4658 zł.
Termin zapłaty podatku przypadał na dzień 25.03.2006.
Niestety zapłata podatku w terminie nie była możliwa.

19 kwietnia otrzymałem zapłatę za wykonane usługi, postanowiłem dokonać zapłaty zaległego zobowiązania wraz z należnymi odsetkami. W jaki sposób wyliczyć należne odsetki - jaką kwotę powinienem wpłacić do urzędu.

Przeanalizujmy powyższy przykład.
Spróbujmy rozwiązać problem wykorzystując do tego kalkulator.
Dodatkowo rozliczmy odsetki ręcznie i porównajmy efektywność obu metod.

Wyliczanie ręczne:

Aby wyliczyć odsetki za zwłokę, dla powyższego prostego przykładu musiałbyś:

 • ustalić jaka (jakie, jeśli było ich więcej) w okresie pomiędzy terminem zapłaty, a datą wpłaty  obowiązywały stawki odsetek za zwłokę,
 • wyliczyć ilość dni spóźnienia dla każdego z okresów obowiązywania danej stawki odsetek za zwłokę
 • zastosować wzór, umożliwiający wyliczenie odsetek za zwłokę:

 

                        kwota do zapłaty x stawka procentowa na rok x liczba dni spóźnienia
odsetki = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       365 dni
 

 • zaokrąglić wynik zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dość skomplikowane, a z pewnością czasochłonne.
Zobaczmy teraz jak przedstawia się ta sama sytuacja wykorzystując do rozliczenia kalkulator.

Wyliczanie przy użyciu programu:

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy podstawowe informacje dotyczące spłacanego zobowiązania, tj.:

 • datę powstania obowiązku podatkowego (termin wpłaty): 25-03-2006,
 • datę zapłaty: 19-04-2006,
 • kwotę należności głównej: 4658

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę.

alt

Uwaga! W analizowanym przypadku określony przez nas termin zapłaty wypada w dzień wolny (25 marca 2006 roku to sobota). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim przypadku terminem zapłaty jest najbliższy dzień roboczy, a więc 27.03.2006. Kalkulator sygnalizuje to odpowiednim komunikatem, umożliwiając w przejrzysty sposób (kalendarz) wybór właściwej daty (terminu zapłaty).
 

alt

alt

Wyliczone wartości:

Skorygowaliśmy termin zapłaty - wszystkie niezbędne dane do wyliczenia odsetek za zwłokę zostały już wprowadzone. Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę.

Program informuje nas o łącznej sumie zobowiązania, tj. należności głównej i przypadających do zapłaty odsetek za zwłokę - w analizowanym przypadku należność podlegająca wpłacie wynosi 4690 zł. Tyle właśnie powinieneś wpłacić do urzędu, aby całkowicie uregulować swoje zadłużenie.  

alt

Podsumowanie:

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatora wydają się oczywiste - całość wyliczenia otrzymujemy w kilka sekund. Aby wyliczyć należne odsetki za zwłokę określamy tylko niezbędne dane: termin zapłaty, kwotę zobowiązania, datę wpłaty. Nie jest nam potrzebna żadna dodatkowa wiedza na temat sposobu wyliczania odsetek: zaokrąglania wartości, znajomości wzorów, obowiązujących stawek procentowych, ustalania dni spóźnienia etc.

W ubiegłym miesiącu dokonałem zapłaty części zadłużenia wynikającego z deklaracji PIT-4. W dniu dzisiejszym chcę spłacić zadłużenie w całości. Od jakiej kwoty mam wyliczyć należne odsetki za zwłokę? Na jaką kwotę mam wypisać polecenie przelewu, aby ostatecznie spłacić zaległość?

Przykład 2 - Rozliczenie zapłaty częściowej

Przeanalizujmy kolejny - tym razem bardziej skomplikowany - przypadek.

W ubiegłym miesiącu - 10 czerwca - dokonałem zapłaty części zadłużenia wynikającego z deklaracji PIT-4.
Wpłaciłem 5000 zł.

Wysokość podatku do zapłaty, wynikająca z deklaracji PIT-4, wynosiła w całości 7234 zł.
Termin zapłaty przypadał na dzień 20.03.2006.

W dniu dzisiejszym chcę spłacić zadłużenie w całości. Od jakiej kwoty mam wyliczyć należne odsetki za zwłokę?
Na jaką kwotę mam wypisać polecenie przelewu, aby ostatecznie spłacić zaległość?

Wyliczanie ręczne:

Aby dokonać ostatecznego rozliczenia musisz ustalić, w jakiej części dokonana przez Ciebie spłata 5000 zł pokryła należność główną, a w jakiej odsetki za zwłokę. Sytuacja staje się więc mocno skomplikowana.

Wpłacaną kwotę z urzędu rozbija się proporcjonalnie - według dość skomplikowanego algorytmu - na należność główną i odsetki za zwłokę.

Rozbicie wpłaty z 10 czerwca na należność główną i odsetki to jednak nie koniec zadania. Dopiero posiadając te informacje jesteś w stanie ustalić, jaka wysokość należności głównej pozostała do spłaty na dzień dzisiejszy.
Od tej kwoty należy jeszcze wyliczyć przypadające odsetki za zwłokę - analogicznie jak w poprzednich przykładach.

Wyliczanie przy użyciu programu:

Krok 1. Rozliczamy wpłatę z dnia 10 czerwca.

Kalkulator umożliwia rozliczanie zapłat całkowitych i częściowych.
W naszym przypadku mamy do czynienia z rozliczeniem jednej wpłaty - zapłaty częściowej - wybieramy zatem odpowiedni sposób rozliczenia w programie

alt

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy podstawowe informacje dotyczące dokonanej spłaty, a więc:

datę powstania obowiązku podatkowego (termin wpłaty): 20-03-2006,
datę zapłaty: 10-06-2006,
kwotę należności głównej: 7234 zł,
kwotę zapłaty: 5000 zł ;

Wciskamy przycisk przelicz i otrzymujemy wynik.

alt

Krok 2. Wyliczenie przypadających do zapłaty odsetek za zwłokę.

Znamy już wysokość zadłużenia (należności głównej), jaka pozostała nam do spłaty - wynosi ona 2355 zł.
Aby ostatecznie spłacić zadłużenie musimy wyliczyć odsetki za zwłokę od pozostałej kwoty zobowiązania. Postępujemy więc analogicznie jak w poprzednich przykładach.
Wprowadzamy stosowne dane w okno programu i tym samym uzyskujemy wynik operacji - końcowe rozliczenie.
 

alt

Mamy zatem odpowiedź na nasze pytanie.
Aby spłacić całkowicie pozostałe zadłużenie należy wykonać przelew na kwotę 2442 zł.

Podsumowanie:

Bez względu na sposób dokonywanych wpłat - zapłata całkowita, częściowa - program w prosty i czytelny sposób pomaga w ustaleniu odsetek za zwłokę.

To co w przypadku ręcznej próby rozliczenia trwałoby kilkanaście minut, wykonujemy w kilkadziesiąt sekund, bez obaw o możliwość pomyłki.

Mam zaległość tytułem zapłaty składki ZUS. Dokonałem już kilku wpłat, w chwili obecnej chcę uregulować zadłużenie całkowicie. Jak rozliczyć dokonane przeze mnie wpłaty - jaką część stanowiły odsetki, jaką należność główna? Ile na chwilę obecna wynosi moje zadłużenie? Jaką kwotę powinienem wpłacić do ZUS aby ostatecznie spłacić powstały dług?

Przykład 3 - Rozliczenie wielu zapłat częściowych

Spróbujmy rozwikłać kolejny - mocno skomplikowany - przypadek.

Mam zaległość tytułem zapłaty składki ZUS. Dokonałem już kilku wpłat, w chwili obecnej chcę uregulować zadłużenie całkowicie.

Jak rozliczyć dokonane przeze mnie wpłaty - jaką część stanowiły odsetki, jaką należność główna?
Ile na chwilę obecna wynosi moje zadłużenie?
Jaką kwotę powinienem wpłacić do ZUS aby ostatecznie spłacić powstały dług?

Zadłużenie wynika ze składki na ubezpieczenia społeczne (FUS)

Termin zapłaty składki wypadał na dzień 15.02.2006.
Kwota należności głównej wynosiła 13546 zł.

Dnia 28.02.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 4000 zł
Dnia 23.03.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 2000 zł
Dnia 26.04.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 2000 zł
Dnia 18.05.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 2000 zł
Dnia 14.06.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 2000 zł

Wyliczanie ręczne:

Aby dokonać ostatecznego rozliczenia musisz wpierw ustalić, w jakiej części dokonywane przez Ciebie spłaty częściowe pokryły należność główną, a w jakiej odsetki za zwłokę. W stosunku do poprzedniego przykładu sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej.

Mamy bowiem do czynienia z sytuacją złożoną - dokonujemy bowiem spłaty jednej należności w kilku lub nawet kilkunastu pojedynczych wpłatach

Prawidłowe policzenie odsetek "na piechotę" jest w takim przypadku przysłowiową "orką na ugorze".

Zaprzęgnijmy wobec tego do pracy kalkulator.

Wyliczanie przy użyciu programu:

Krok 1. Rozliczenie dokonanych wpłat częściowych.
Kalkulator umożliwia rozliczanie zapłat całkowitych i częściowych.
W chwili obecnej rozliczamy kilka pojedynczych wpłat częściowych - wybieramy zatem odpowiedni sposób rozliczenia w programie.

alt

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy informacje o dotychczasowych wpłatach orz informacje dotyczące zaległości, a więc:

datę powstania obowiązku podatkowego (termin wpłaty): 15-02-2006,
daty i kwoty poszczególnych wpłat,
kwotę należności głównej: 13546 zł;

alt

Na podstawie wprowadzonych informacji, kalkulator dokona rozliczenia dotychczas wpłaconych należności.

W ten sposób uzyskujemy informacje o spłaconej należności głównej, sumie spłaconych odsetek - oraz o pozostającej do zapłaty należności głównej

alt

Krok 2. Wyliczenie przypadających do zapłaty odsetek za zwłokę.

Znamy już wysokość zadłużenia (należności głównej), jaka pozostała nam do spłaty - wynosi ona 1750 zł.
Aby ostatecznie spłacić zadłużenie musimy tylko wyliczyć odsetki za zwłokę od pozostałej kwoty zobowiązania. Postępujemy więc analogicznie jak w poprzednich przykładach.
Wprowadzamy stosowne dane w okno programu i tym samym uzyskujemy wynik operacji - końcowe rozliczenie.

alt

Mamy zatem odpowiedź na nasze pytanie.
Aby całkowicie spłacić zadłużenie wobec ZUS należy wykonać przelew na kwotę 1833 zł.

Podsumowanie:

Stopień skomplikowania wyliczenia nie ma dla nas znaczenia - bez względu na to, czy mamy do czynienia z jedną czy kilkoma wpłatami częściowymi, różnymi okresami obowiązywania poszczególnych stawek odsetkowych, sposób, jak i czas naszej pracy z programem był analogiczny jak w przypadku wyliczeń najprostszych.

Co to nam daje? Przede wszystkim brak możliwości pomyłki w wyliczeniu oraz dużą oszczędność czasu, który musielibyśmy zmarnotrawić próbując ręcznie rozliczyć dokonywane wpłaty.

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe są naliczane dla trzech sposobów spłacania należności:

 1. zapłata następuje w całości
 2. zapłata spłacana jest w ratach, a odsetki wyliczane są od wpłacanych kwot
 3. zapłata spłacana jest w ratach, a koszty uboczne i odsetki są w pierwszej kolejności potrącane z kwot spłat

W pierwszym przypadku naliczenie odsetek za zwłokę sprowadza się do wpisania w formularzu daty powstania i zapłaty należności oraz kwoty zobowiązania.

alt

Rys. 1. Odsetki ustawowe - zapłata całkowita.

Przy zapłacie częściowej należy wskazać, w jaki sposób naliczać odsetki - czy od kwoty zapłaconej należności w terminie zapłaty całej należności, czy w rozbiciu - z wpłaty potrąca się najpierw koszty uboczne i odsetki za zwłokę, a pozostała kwota zaliczona zostaje na spłatę należności głównej.

alt Rys.

2. Odsetki ustawowe - zapłata częściowa - odsetki od zapłaconych kwot.

alt
Rys. 3. Odsetki ustawowe - zapłata częściowa - odsetki i należności uboczne potrącane z wpłat w pierwszej kolejności.

Spóźniłem się z zapłatą Faktury VAT w przewidzianym terminie.
Ile wyniosą odsetki za zwłokę?

Przykład 1 - Faktura VAT - należne odsetki za zwłokę.

Spóźniłem się z zapłatą Faktury VAT w przewidzianym terminie.
Ile wyniosą odsetki za zwłokę?

Dnia 14.04.2006 przypadał termin zapłaty 4356,74 zł tytułem Faktury VAT za zakupione przeze mnie towary handlowe od mojego dostawcy.

Chcę dokonać zapłaty za ww. fakturę wraz z należnymi odsetkami za zwłokę - zależy mi bowiem na kontynuowaniu współpracy z tym dostawcą. Mam nadzieję, że spłata zadłużenia wraz z należnymi odsetkami pozwoli mi nadal utrzymać wypracowany u dostawcy poziom rabatowy

Przeanalizujmy powyższy przykład.
Spróbujmy rozwiązać problem wykorzystując do tego kalkulator.
Dodatkowo rozliczmy odsetki ręcznie i porównajmy efektywność obu metod.

Wyliczanie ręczne:

Aby wyliczyć odsetki za zwłokę, dla powyższego prostego przykładu musiałbyś:

 • ustalić jaka (jakie, jeśli było ich więcej) w okresie pomiędzy terminem zapłaty, a datą wpłaty obowiązywały stawki odsetek za zwłokę,
 • wyliczyć ilość dni spóźnienia dla każdego z okresów obowiązywania danej stawki odsetek za zwłokę
 • zastosować wzór, umożliwiający wyliczenie odsetek za zwłokę:
   

                          kwota do zapłaty x stawka procentowa na rok x liczba dni spóźnienia
odsetki = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         365 dni

Niby prosta sprawa - całość wydaje się jednak dość czasochłonna Zobaczmy teraz jak przedstawia się ta sama sytuacja wykorzystując do rozliczenia kalkulator.

Wyliczanie przy użyciu programu:

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy podstawowe informacje dotyczące spłacanego zobowiązania, tj.:

datę powstania zobowiązania: 14-04-2006,
datę zapłaty: 15-06-2006,
kwotę wynikającą z faktury: 4356,74;

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę.

alt

Wyliczone wartości:

Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę.

Kwota, jaką powinieneś wpłacić dostawcy wynosi 4441,85 zł - w tym:
4356,74 zł to należność główna,
85,11 zł to ustawowe odsetki za zwłokę.

Podsumowanie:

Analizując powyższą sytuację - na pierwszy rzut oka - zauważamy dwa aspekty, przemawiające za zastosowaniem kalkulatora do wyliczeń odsetek. Oszczędność czasu oraz brak możliwości pomyłki.
Nie jest nam potrzebna żadna dodatkowa wiedza na temat sposobu wyliczania odsetek, wpisujemy stosowne dane w okno programu i już!

Wystawiłem dla mojego klienta Fakturę VAT na kwotę 14569 zł. Klient dokonał spłaty należności w kilku ratach.
Zastanawiam się nad wezwaniem klienta do zapłaty odsetek. Ile wyniosą odsetki za zwłokę?

Przykład 2 - Faktura VAT - spłata należności w ratach

Wystawiłem dla mojego klienta Fakturę VAT na kwotę 14569 zł. Klient dokonał spłaty należności w kilku ratach.
Zastanawiam się nad wezwaniem klienta do zapłaty odsetek. Ile wyniosą odsetki za zwłokę?

Termin zapłaty Faktury VAT przypadał na dzień 09.02.2006

Kolejne wpłaty przypadały w następujących terminach:

03.03.2006: 4000 zł
11.04.2006: 2000 zł
04.05.2006: 3500 zł
14.06.2006: 4000 zł
28.06.2006: 1069 zł

Przeanalizujmy powyższy przykład.
Sprawdźmy - wykorzystując kalkulator - ile wyniosłyby odsetki ustawowe.

Wyliczanie przy użyciu programu:

Klient dokonywał spłaty zadłużenia w kilku transzach. Mamy więc do czynienia z rozliczaniem zapłat częściowych.

Kalkulator oferuje dwa sposoby wyliczania odsetek za zwłokę w przypadku zapłaty częściowej:
 

 • najpierw rozliczana jest należność główna, potem odsetki (typ 1)
 • najpierw rozliczane są koszty uboczne i odsetki, później należność główna (typ 2)

W analizowanym przypadku mamy sytuację pierwszą - wpłaty zaliczaliśmy na poczet kwoty wynikającej
z Faktury VAT.

Aby dokonać rozliczenia należy wprowadzić dane dotyczące Faktury VAT - tj.:
datę powstania zobowiązania: 09-02-2006,
kwotę wynikającą z faktury: 4356,74, daty i kwoty poszczególnych wpłat;

To wszystko - na podstawie tak wprowadzonych danych kalkulator dokona rozliczenia.

alt

Wyliczone wartości:

Kalkulator dokonał wyliczenia należnych odsetek za zwłokę, wynoszą one 363,15 zł.

Wykonałem dla klienta usługę, niestety za wykonaną pracę otrzymywałem zapłatę w częściach.
Zgodnie z ustaleniami, z każdej wpłaty dokonanej po terminie, rozliczane mają być wpierw karne odsetki.
Ile wynosi zadłużenie klienta?

Przykład 3 - Zapłata za usługę - rozliczenie zapłat częściowych.

Wykonałem dla klienta usługę, niestety za wykonaną pracę otrzymywałem zapłatę w częściach.
Zgodnie z ustaleniami, z każdej wpłaty dokonanej po terminie, rozliczane mają być wpierw karne odsetki.
Ile wynosi zadłużenie klienta?

Rachunek za wykonaną usługę wynosił 14569 zł.

Termin zapłaty przypadał na 09.02.2006

Pieniądze otrzymywałem w następujących ratach:

03.03.2006: 4000 zł
11.04.2006: 2000 zł
04.05.2006: 3500 zł
14.06.2006: 4000 zł
28.06.2006: 1069 zł

Przeanalizujmy powyższą sytuację. Dokonajmy rozliczenia w programie.

Wyliczanie przy użyciu programu:

Zapłata za usługę następowała w kilku transzach. Mamy więc do czynienia z rozliczaniem zapłat częściowych.

Kalkulator oferuje dwa sposoby wyliczania odsetek za zwłokę w przypadku zapłaty częściowej:

 • najpierw rozliczana jest należność główna, potem odsetki (typ 1)
 • najpierw rozliczane są koszty uboczne i odsetki, później należność główna (typ 2)

W analizowanym przypadku dokonujemy rozliczenia wykorzystując druga metodę.

W programie należy wprowadzić niezbędne dane:
datę powstania zobowiązania: 09-02-2006,
kwotę zadłużenia: 14569 zł, daty i kwoty poszczególnych wpłat;

To wszystko - na podstawie tak wprowadzonych danych kalkulator dokona rozliczenia.

alt

Wyliczone wartości:

Dokonaliśmy rozliczenia otrzymanych wpłat.

Z rozliczenia wynika, iż klient jest nam winien jeszcze 371,51 zł należności głównej.  

Odsetki własne

Strony umowy mogą w dowolny sposób kształtować swoje stosunki umowne - mogą zastrzec również inną niż ustawowa wysokość odsetek za zwłokę.

W module odsetek własnych Użytkownicy mogą policzyć odsetki w sposób, w jaki się umówili z kontrahentami.

Po zdefiniowaniu dat powstania zobowiązania i należności należy określić sposób liczenia odsetek - wg stawki dziennej lub rocznej.

Jeśli ilość dni nie ma być wyliczana na podstawie dat, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru i wpisać ilość dni, dla której naliczane są odsetki.

Na rysunku poniżej przedstawiono przykład obliczenia odsetek własnych.

alt

Rys. 1. Odsetki własne.

Spóźniłem się z zapłatą w terminie raty kredytu kupieckiego.
Umowa kredytu zobowiązuje mnie do zapłaty raty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, określonymi w umowie. W jaki sposób wyliczyć należne odsetki, jeśli umowa określa wysokość odsetek za każdy dzień zwłoki?

Przykład 1 - Rata kredytu kupieckiego - zapłata po terminie

Spóźniłem się z zapłatą w terminie raty kredytu kupieckiego.
Umowa kredytu zobowiązuje mnie do zapłaty raty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, określonymi w umowie.

W jaki sposób wyliczyć należne odsetki, jeśli umowa określa wysokość odsetek za każdy dzień zwłoki?

Rata kredytu kupieckiego wynosi 2587,23 zł.
Termin zapłaty ustalony jest w umowie na 3 lipca, dziś jest 24 lipca.
Odsetki za nieterminową wpłatę wynoszą 0,3% na dzień.

Przeanalizujmy powyższą sytuację.

Wyliczanie przy użyciu programu:

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy informacje dotyczące przeterminowanej raty, wybieramy także sposób liczenia odsetek - wg stawki dziennej.

Data powstania zobowiązania: 03-07-2006,
data zapłaty: 24-07-2006,
stawka odsetek: 0,3%,
kwota: 2587,23;

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę.

alt


Wyliczone wartości:

Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę, zgodnie z wybranym sposobem liczenia.

Odsetki wynoszą 163 zł.

Podsumowanie:

Kalkulator umożliwia wyliczanie odsetek według stawki dziennej oraz stawki rocznej.
Tym samym sposobem można także dokonać sprawdzenia, czy naliczone nam odsetki zostały w prawidłowy sposób rozliczone, bez konieczności dokonywania żmudnych, ręcznych wyliczeń.

Zapomniałem złożyć dyspozycję przelewu na ratę zaciągniętego kredytu. Chciałbym zrobić to w poniedziałek.
Ile będzie mnie kosztowała zwłoka, może warto jednak odłożyć wszystkie sprawy i udać się do banku?

Przykład 2 - Rata kredytu - koszt spóźnienia.

Zapomniałem złożyć dyspozycję przelewu na ratę zaciągniętego kredytu.
Chciałbym zrobić to w poniedziałek, ile będzie mnie kosztowała zwłoka, może warto jednak odłożyć wszystkie sprawy i udać się do banku?

Rata kredytu wynosi 956,76 zł.
Karne odsetki - zgodnie z umową - wynoszą 27,5% w stosunku rocznym.

Przeanalizujmy powyższą sytuację.

Wyliczanie przy użyciu programu:

Dobry obyczaj nakazywałby w naszej sytuacji dokonanie terminowe zapłaty raty, jeśli dysponujesz odpowiednimi środkami nie warto odkładać zapłaty do następnego tygodnia .
Przeprowadźmy jednak sprawdzenie kosztu ewentualnej zapłaty po terminie

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy informacje dotyczące raty kredytu, wybieramy także sposób liczenia odsetek - wg stawki rocznej.

Data powstania zobowiązania: 07-07-2006 (piątek),
data zapłaty: 10-07-2006 (poniedziałek),
stawka odsetek: 27,5%,
kwota: 956,76;

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę

alt

Wyliczone wartości:

Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę, zgodnie z wybranym sposobem liczenia.

Odsetki wynoszą zaledwie 2,16 zł.
Teoretycznie więc opłata za spóźnienie będzie niewielka, z drugiej zaś strony terminowość spłacania kredytów skutkuje na przyszłość dobrą oceną Ciebie, jako kredytobiorcy.

Liczenie wsadowe

Czasami zdarza się konieczność policzenia odsetek dla bardzo dużej ilości wpłat. Typowym przykładem są przypisy pokontrolne za dłuższy okres czasu, rozliczenia dużej ilości faktur, czy sprawdzenie poprawności zapłaconych kwot w wypadku kontroli wewnętrznej.

Liczenie odsetek pojedynczo byłoby w takiej sytuacji mocno utrudnione. Dlatego w Kalkulatorze znajduje się moduł wyliczania odsetek metodą wsadową.

Moduł odsetek wsadowych jest niezbędny tym osobom, które często przeliczają duże ilości danych.

Dlaczego ta metoda nazywa się wsadową?

Dane dotyczące nawet setek płatności można opisać w pliku zewnętrznym - np. w pliku txt lub xls (w tym drugim przypadku dokument z danymi należy zapisać w formacie csv). Dane zapisuje się w prosty sposób, podając w poszczególnych wierszach konieczne dane (szczegółowa instrukcja znajduje się w pliku pomocy programu)

Pozwala to na dopisywanie do pliku kolejnych danych (np. w trakcie trwania kontroli wewnętrznej).

Po zakończeniu dopisywania danych taki plik wczytuje się do modułu odsetek wsadowych i błyskawicznie przelicza.

Dane można też wprowadzać ręcznie bezpośrednio w kalkulatorze (rys. poniżej).

alt

Rys. 1. Rozliczanie odsetek metodą wsadową.

Po przeliczeniu powstaje raport zawierający cząstkowe wyliczenia dla wszystkich wprowadzonych danych.

Raport można edytować, zapisać albo skopiować i wkleić do dowolnej aplikacji (Windows) w celu dalszej edycji.

alt

Rys. 2. Rozliczanie odsetek metodą wsadową - podsumowanie.

Nota odsetkowa

Kalkulator FK oferuje bardzo wygodne narzędzie do sporządzania not odsetkowych.
Zwykle proces wystawienia noty odsetkowej składa się z dwóch etapów:

- przeliczenie odsetek dla opóźnionych płatności
- sporządzenie noty dla wyliczonych odsetek.

W module noty odsetkowej wszystko odbywa się w jednym etapie, przy czym można wygenerować notę dla dowolnej ilości płatności.  Sporządzenie noty sprowadza się do wypełnienia tabeli z danymi kontrahentów i danymi dotyczącymi dokumentów (terminy płatności, rodzaj i numer dokumentu, kwoty).

Na rysunku poniżej przedstawiamy widok okna, w którym następuje wprowadzanie danych.

alt

Rys. 1. Nota odsetkowa - wprowadzanie danych.

Po wprowadzeniu danych i naciśnięciu przycisku przelicz Kalkulator FK dokona przeliczenia odsetek dla wprowadzonych wartości i wygeneruje notę odsetkową.

Dane w nocie można edytować lub po zaznaczeniu skopiować do zewnętrznego programu w celu dalszej edycji.  

alt

Rys. 2. Nota odsetkowa - podgląd wydruku - edycja.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty można wygenerować na dwa sposoby:

- poprzez skorzystanie z danych uprzednio wprowadzonych do noty odsetkowej (przycisk kopiuj do)
- poprzez wprowadzenie danych dla wezwania do zapłaty (zakładka wezwanie do zapłaty)

Wezwanie można sporządzić dla dowolnej liczby dokumentów, wskazując przy tym, czy wezwanie ma obejmować również odsetki za zwłokę, i czy jest to wezwanie ostateczne, czy zwykłe.

Dane do wezwania wprowadza się w specjalnym oknie dialogowym, ułatwiającym wpisywanie danych.  

alt

Rys. 1. Wezwanie do zapłaty.

Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku PRZELICZ generowane jest gotowe wezwanie do zapłaty.

Można je edytować w oknie programu, lub skopiować i wkleić do zewnętrznej aplikacji w celu dalszego formatowania.

alt

Rys. 2. Wezwanie do zapłaty - podgląd wydruku - edycja.

Drukarz - przelew, wpłata, ZUS, podatek

Moduł drukujący przelewy i wpłaty (drukarz) pozwala na sporządzanie przelewów następujących typów:

- wpłata podatek
- przelew podatek
- przelew ZUS
- przelew zwykły
- wpłata gotówkowa

Przelewy można drukować na czystej kartce papieru lub na gotowych formularzach, można również dla niektórych typów przelewów wskazać ilość drukowanych formularzy.

alt

Rys. 1. Polecenie przelewu

Zintegrowana z przelewem baza urzędów skarbowych pozwala w prosty sposób wprowadzić dane do płatności (nie istnieje konieczność ręcznego wpisywania numeru rachunku)

Pola wyboru i listy ułatwiają wprowadzenie identyfikatorów płatności, sprowadzając jednocześnie do minimum ryzyko popełnienia błędu.

Analogiczne postępowanie ma miejsce w przypadku realizacji zapłaty składek ZUS - polecenia przelewu ZUS.

Program wyposażony jest w bazę pozwalającą na dopisywanie kontrahentów i ich późniejszy wybór z listy, a tworzone przelewy można zapisywać do archiwum

Na poniższym rysunku prezentujemy okno przelewu zwykłego - w dolnej części rysunku widoczne są pola do kalibrowania nadruku na gotowych drukach.

alt

Rys. 2. Polecenie przelewu - przelew z konta na konto.

do góry